REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 212

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. poz. 436), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. poz. 1111).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. poz. 1111), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 212)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich

Na podstawie art. 37a ust. 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20131) (Dz. U. z 2023 r. poz. 1105) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zadań Sekretariatu Centralnego i sekretariatów regionalnych w ramach krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) oraz sposób ich wykonywania;

2) zakres i sposób przygotowywania planu działania, o którym mowa w art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.)2), zwanego dalej „planem działania”.

§ 2. Do zadań Sekretariatu Centralnego, oprócz zadań wymienionych w art. 37a ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20131), zwanej dalej „ustawą”, należy w szczególności:

1) identyfikacja podmiotów o ogólnokrajowym zasięgu działania, z którymi współpracuje się w ramach KSOW;

2) zapewnienie w ramach KSOW wymiany informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich;

3) sporządzenie planu działania i jego realizacja we współpracy z sekretariatami regionalnymi;

4) współpraca z komitetem koordynacyjnym Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o którym mowa w art. 1 ust. 1 decyzji Komisji 2008/168/WE z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiającej strukturę organizacyjną Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 56 z 29.02.2008, str. 31)3), oraz współpraca międzynarodowa z krajowymi sieciami rozwoju obszarów wiejskich funkcjonującymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i współpraca międzynarodowa z innymi podmiotami;

5) zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej organu opiniodawczo-doradczego, o którym mowa w art. 37a ust. 6 ustawy, zwanego dalej „grupą roboczą”;

6)4) koordynowanie przygotowania sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym poszczególnych województw oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji planu działania;

7) współudział w kontroli działań realizowanych w planie działania w województwie.

§ 3. Do zadań sekretariatu regionalnego, oprócz zadań wymienionych w art. 37a ust. 4 ustawy, należy w szczególności:5)

1) identyfikacja podmiotów, z którymi współpracuje się w ramach KSOW w województwie;

2) zapewnienie w ramach KSOW w województwie wymiany informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich;

3) współpraca z Sekretariatem Centralnym i innymi sekretariatami regionalnymi w zakresie realizacji planu działania;

4) współpraca z jednostkami odpowiadającymi sekretariatom regionalnym KSOW w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innymi podmiotami;

5)6) przygotowanie sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym poszczególnych województw;

6)7) zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej organu opiniodawczo-doradczego, o którym mowa w art. 37a ust. 6a ustawy, zwanego dalej „wojewódzką grupą roboczą”.

§ 4. Realizację zadań:

1) Sekretariatu Centralnego - zapewnia komórka organizacyjna wchodząca w skład urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

2) sekretariatu regionalnego - zapewnia komórka organizacyjna wchodząca w skład urzędu marszałkowskiego lub innej wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

§ 5. 1. Sekretariat Centralny oraz sekretariaty regionalne zapewniają wymianę informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich w ramach KSOW w szczególności przez:

1) działania edukacyjne, szkoleniowe lub promocyjne;

2) opracowanie i publikację materiałów informacyjnych lub promocyjnych;

3) przygotowanie i udostępnienie ekspertyz lub analiz.

2. Rozpowszechnianie informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich w ramach KSOW odbywa się również przez ich umieszczanie na stronie internetowej utworzonej w tym celu przez Sekretariat Centralny we współpracy z sekretariatami regionalnymi.

§ 6. 1. Sekretariat Centralny sporządza, we współpracy z sekretariatami regionalnymi, listę zidentyfikowanych podmiotów, z którymi współpracuje się w ramach KSOW.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2, i aktualizuje.

§ 7. Plan działania zawiera:8)

1) wskazanie obejmującego dwa lata okresu, przez jaki będzie realizowany;

2) określenie celów i opis następujących działań przewidzianych w art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)2) i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

a) identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

b) przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how,

c) przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,

d) zarządzanie siecią:

- uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW,

- działania informacyjno-promocyjne KSOW,

- monitorowanie i ocena KSOW,

e) pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,

f) wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,

g) wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

3) harmonogram realizacji działań objętych planem działania w ujęciu kwartalnym;

4) plan finansowy z podziałem na poszczególne działania objęte planem działania, w tym wskazanie szacunkowych kwot i łącznej wartości realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w ramach poszczególnych działań oraz źródła ich finansowania.

§ 7a.9) Plan działania może również zawierać elementy inne niż określone w § 7, w szczególności wskazanie przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez Sekretariat Centralny, sekretariaty regionalne lub podmioty działające w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z którymi współpracuje się w ramach KSOW, oraz wskazanie, w ramach których działań objętych planem działania będą realizowane te przedsięwzięcia.

§ 8. 1. Sekretariat regionalny przygotowuje projekt planu działania w zakresie dotyczącym województwa, określając zadania, jakie będą realizowane w ramach poszczególnych działań objętych planem działania, i uwzględniając zalecenia Sekretariatu Centralnego.

2.10) Zalecenia, o których mowa w ust. 1, Sekretariat Centralny przekazuje sekretariatom regionalnym w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji planu działania, z tym że w przypadku powołania grupy roboczej przekazanie takich zaleceń poprzedza zaopiniowanie ich projektu przez grupę roboczą.

3.10) Sekretariat regionalny zasięga opinii na temat projektu planu działania w zakresie dotyczącym województwa:

1) podmiotów działających w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z którymi współpracuje się w ramach KSOW, podając go do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2, lub na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski,

2) wojewódzkiej grupy roboczej

- określając termin ich wyrażenia.

4.10) Po zaopiniowaniu projektu planu działania w zakresie dotyczącym województwa przez podmioty działające w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z którymi współpracuje się w ramach KSOW, oraz przez wojewódzką grupę roboczą, sekretariat regionalny przyjmuje ten projekt i przekazuje go Sekretariatowi Centralnemu, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji tego planu.

5. Sekretariat Centralny, na podstawie projektów planu działania przekazanych przez sekretariaty regionalne, przygotowuje projekt planu działania, uwzględniając w nim również zadania Sekretariatu Centralnego w ramach działań objętych tym planem.

6. (uchylony).11)

7.12) Sekretariat Centralny sporządza plan działania w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji tego planu, z tym że w przypadku powołania grupy roboczej sporządzenie planu działania poprzedza zaopiniowanie jego projektu przez grupę roboczą. Plan ten jest następnie niezwłocznie podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2.

§ 9. 1.13) Plan działania może być zmieniany.

2. Do zmiany planu działania przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Sprawozdanie z realizacji planu działania zawiera w szczególności informacje o:14)

1) zrealizowanych i niezrealizowanych działaniach objętych planem działania;

2) wydatkach poniesionych:

a) na funkcjonowanie struktury KSOW,

b) na realizację planu działania.

§ 11. 1.15) Sekretariat Centralny przygotowuje projekt sprawozdania z realizacji planu działania na podstawie projektów sprawozdań z realizacji tego planu w zakresie dotyczącym poszczególnych województw, uwzględniając w nim również informacje, o których mowa w § 10, odnoszące się do zadań realizowanych przez Sekretariat Centralny.

2.15) Projekt sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym województwa sekretariat regionalny przekazuje Sekretariatowi Centralnemu:

1) w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, w którym została zakończona realizacja tego planu, po zaopiniowaniu projektu tego sprawozdania przez wojewódzką grupę roboczą;

2) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Sekretariat Centralny.

3. (uchylony).16)

4.17) Sekretariat Centralny sporządza sprawozdanie z realizacji planu działania w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym została zakończona realizacja tego planu, z tym że w przypadku powołania grupy roboczej sporządzenie sprawozdania z realizacji planu działania poprzedza zaopiniowanie jego projektu przez grupę roboczą. Sprawozdanie to jest następnie niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2.

§ 12. 1. Sekretariat Centralny dostosuje zakres planu działania sporządzonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do wymagań określonych w § 7 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 13. Realizacja ostatniego planu działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kończy się z dniem 30 czerwca 2015 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia18).


1) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 65 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349), która weszła w życie z dniem 15 marca 2015 r.

2) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.).

3) Decyzja utraciła moc z dniem 24 listopada 2014 r. na podstawie art. 11 decyzji wykonawczej Komisji 2014/825/UE z dnia 20 listopada 2014 r. określającej strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego oraz uchylającej decyzję 2008/168/WE (Dz. Urz. UE L 334 z 21.11.2014, str. 98).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. poz. 1111), które weszło w życie z dniem 24 października 2012 r.

5) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) Przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

18) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-19
  • Data wejścia w życie: 2024-02-19
  • Data obowiązywania: 2024-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA