REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 225

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 261), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1559).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1559), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 225)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lutego 2003 r.

w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb mianowania na stopnie służbowe, zwane dalej „stopniami”,

2) wzory wniosków o mianowanie na stopnie,

3) wzory aktów mianowania na stopnie

- funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „ustawa” - ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) „ABW” - Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) „Szef ABW” - Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

4) „funkcjonariusz” - funkcjonariusza ABW;

5) „przełożony” - kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcę Szefa ABW, Szefa ABW;

6) „bezpośredni przełożony” - przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub inne równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio.

§ 3. 1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień starszego szeregowego oraz podoficerski składa do przełożonego posiadającego uprawnienia w sprawach osobowych bezpośredni przełożony tego funkcjonariusza.

2. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień chorążego składa do Szefa ABW przełożony tego funkcjonariusza.

3. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień oficerski składa przełożony tego funkcjonariusza do Szefa ABW, który po zaopiniowaniu przedstawia go Prezesowi Rady Ministrów.

4. Z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na pierwszy stopień oficerski oraz na stopień generała brygady Szef ABW występuje do Prezesa Rady Ministrów, który po zaopiniowaniu przedstawia te wnioski Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień, do stopnia kapitana włącznie, może być sporządzony w formie wniosku zbiorczego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wniosków o mianowanie funkcjonariusza na stopień, sporządzanych na podstawie art. 73 lub art. 101 pkt 4 ustawy.

7. Wzór wniosku o mianowanie na stopień w ABW określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

8. Wzór wniosku zbiorczego o mianowanie na stopień w ABW określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.1) 1. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w ABW posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej przepisy § 3 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w ABW posiadającej stopień wojskowy podporucznika, stopień podkomisarza Policji, stopień podporucznika Urzędu Ochrony Państwa, stopień podporucznika Agencji Wywiadu, stopień podporucznika Straży Granicznej, stopień podporucznika Biura Ochrony Rządu, stopień podporucznika Służby Ochrony Państwa, stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej lub podporucznika Służby Więziennej przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Szef ABW może uzależnić mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej od odbycia przeszkolenia zawodowego wymaganego w ABW.

§ 5. 1.2) Osobę przyjmowaną do służby w ABW posiadającą stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej można mianować na równorzędny stopień w ABW z dniem mianowania na stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione zostało od odbycia przeszkolenia zawodowego wymaganego w ABW, mianowanie następuje niezwłocznie po odbyciu tego przeszkolenia.

§ 6. Mianowania funkcjonariusza na stopień w korpusie podoficerów i chorążych dokonuje się po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 68 ustawy.

§ 7. Mianowania funkcjonariusza na pierwszy stopień oficerski dokonuje się po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 69 ustawy.

§ 8. Mianowania na stopień zależnego od zdania egzaminu dokonuje się bezpośrednio po zdaniu tego egzaminu.

§ 9. Mianowania funkcjonariusza na kolejny wyższy stopień dokonuje się w dniach świąt narodowych 3 maja i 11 listopada, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 72 lub art. 73 ust. 1 ustawy.

§ 10. Przedterminowego mianowania funkcjonariusza na kolejny wyższy stopień w drodze wyróżnienia, na podstawie art. 101 pkt 4 ustawy, dokonuje się z dniem udzielenia tego wyróżnienia.

§ 11. Mianowania na kolejny wyższy stopień w trybie art. 73 ust. 2 ustawy można dokonać z dniem zwolnienia funkcjonariusza ze służby w ABW.

§ 12. 1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stopień wręcza się akt mianowania w sposób uroczysty. W przypadku, o którym mowa w § 9, wręczenie aktu mianowania następuje w połączeniu z obchodami świąt narodowych.

2. Akt mianowania podpisuje i wręcza Szef ABW lub właściwy przełożony mianowanego funkcjonariusza.

3. Wzór aktu mianowania:

1) na pierwszy stopień oficerski w ABW określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) na pozostałe stopnie w ABW, do stopnia pułkownika włącznie, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Funkcjonariusza mianowanego na stopień, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia aktu mianowania.

2. Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania wręcza się w miejscu jego pobytu.

3. Jeżeli wskutek dokonania czynu świadczącego o szczególnym męstwie funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania na kolejny wyższy stopień dokonuje się pośmiertnie. Akt mianowania wręcza się w takim przypadku małżonkowi lub najbliższemu krewnemu.

§ 14. W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień bezpośredni przełożony lub przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień.

§ 15. 1. Funkcjonariuszowi, któremu obniżono stopień, okres służby w posiadanym stopniu, wymagany do mianowania na kolejny wyższy stopień, biegnie od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej o ukaraniu karą dyscyplinarną obniżenia stopnia.

2. Funkcjonariusza, któremu obniżono stopień, można mianować na kolejny wyższy stopień przed upływem okresu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 ustawy, dopiero gdy zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy. Okres wysługi w stopniu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 ustawy, może być skrócony nie więcej niż o połowę.

§ 16. 1. Utrata stopnia przez funkcjonariusza następuje w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy.

2. Mianowanie na stopień oraz utrata lub pozbawienie stopnia następuje w formie rozkazu personalnego.

3. Jeżeli w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 2, nie określono innego dnia mianowania na stopień, utraty lub pozbawienia stopnia, to dniem tym jest data wydania tego rozkazu personalnego.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1559), które weszło w życie z dniem 4 września 2019 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 lutego 2003 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na stopnie obowiązujące w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1489), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 lutego 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 225)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGOZałącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK ZBIORCZY O MIANOWANIE NA STOPIEŃ W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGOZałącznik nr 3

WZÓR - AKT MIANOWANIA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZENEGOZałącznik nr 4

WZÓR - AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZENEGOMetryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-20
  • Data wejścia w życie: 2024-02-20
  • Data obowiązywania: 2024-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA