REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 229

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Stanowiska pracowników Służb Parków Narodowych]

Określa się następujące stanowiska pracowników Służb Parków Narodowych:

1) dyrektor parku;

2) zastępca dyrektora parku;

3) główny księgowy;

4) główny specjalista do spraw ochrony przyrody;

5) główny specjalista do spraw udostępniania parku;

6) główny specjalista do spraw edukacji;

7) nadleśniczy;

8) konserwator obrębu ochronnego;

9) kierownik działu do spraw ochrony przyrody;

10) kierownik działu do spraw udostępniania parku;

11) kierownik działu do spraw edukacji;

12) kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego;

13) kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej;

14) starszy specjalista do spraw ochrony przyrody;

15) starszy specjalista do spraw udostępniania parku;

16) starszy specjalista do spraw edukacji;

17) kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody;

18) kierownik zespołu do spraw udostępniania parku;

19) kierownik zespołu do spraw edukacji;

20) kierownik ośrodka hodowli zwierząt;

21) kierownik szkółki leśnej;

22) komendant Straży Parku;

23) zastępca komendanta Straży Parku;

24) dowódca grupy terenowej Straży Parku;

25) specjalista do spraw ochrony przyrody;

26) specjalista do spraw udostępniania parku;

27) specjalista do spraw edukacji;

28) leśniczy;

29) konserwator obwodu ochronnego;

30) starszy strażnik Straży Parku;

31) podleśniczy;

32) strażnik Straży Parku;

33) starszy strażnik;

34) referent techniczny;

35) przewodnik turystyczny;

36) strażnik.

§ 2. [Wymogi kwalifikacyjne]

Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Pracownicy niespełniający wymagań kwalifikacyjnych]

Pracownik Służby Parku Narodowego, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, pozostaje zatrudniony na tym stanowisku.

§ 4. [Warunki utrzymania dotychczasowego stanowiska]

Pracownik Służby Parku Narodowego zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku adiunkta, adiunkta parku, asystenta albo kustosza pozostaje zatrudniony, z tym że na stanowisku specjalisty do spraw ochrony przyrody, specjalisty do spraw udostępniania parku, specjalisty do spraw edukacji, starszego specjalisty do spraw ochrony przyrody, starszego specjalisty do spraw udostępniania parku albo starszego specjalisty do spraw edukacji, z uwzględnieniem:

1) wymagań kwalifikacyjnych dla tych stanowisk w zakresie stażu pracy oraz wykształcenia wyższego, przy czym w przypadku wymagania dotyczącego wykształcenia wyższego nie jest konieczne ukończenie kierunków studiów wskazanych dla tych stanowisk w załączniku do rozporządzenia;

2) zakresu zadań wykonywanych na dotychczas zajmowanym stanowisku.

§ 5. [Termin stosowania przepisów]

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych (Dz. U. poz. 753).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH W SŁUŻBACH PARKÓW NARODOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 229)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH W SŁUŻBACH PARKÓW NARODOWYCH

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

staż pracy

wykształcenie

1

dyrektor parku

według odrębnych przepisów

według odrębnych przepisów

2

zastępca dyrektora parku 

6 lat pracy, w tym 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) nauki prawne,

l) ekonomia i finanse,

m) nauki o kulturze fizycznej

lub

n) nauki o polityce i administracji

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r.

na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) prawo,

m) administracja,

n) ekonomia,

o) turystyka i rekreacja,

p) wychowanie fizyczne,

q) politologia,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

3

główny księgowy

według odrębnych przepisów

według odrębnych przepisów

4

główny specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– udostępniania parku,

– edukacji

6 lat pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii,

n) pedagogika,

o) nauki o bezpieczeństwie,

p) ekonomia i finanse,

q) nauki o zarządzaniu i jakości,

r) nauki o polityce i administracji lub

s) nauki o komunikacji społecznej i mediach

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) administracja,

m) historia,

n) turystyka i rekreacja,

o) wychowanie fizyczne,

p) kulturoznawstwo,

q) religioznawstwo,

r) pedagogika,

s) bezpieczeństwo wewnętrzne,

t) ekonomia,

u) zarządzanie,

v) politologia,

w) dziennikarstwo,

x) górnictwo i geologia lub

y) energetyka

5

nadleśniczy

5 lat pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej nauki leśne lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku leśnictwo

6

konserwator obrębu ochronnego

5 lat pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) prawo,

m) administracja,

n) ekonomia,

o) wychowanie fizyczne,

p) politologia,

q) górnictwo i geologia lub

r) energetyka

7

kierownik działu do spraw:

– ochrony przyrody,

– udostępniania parku,

– edukacji

4 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii

lub

n) pedagogika

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r.

na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) historia,

m) turystyka i rekreacja,

n) wychowanie fizyczne,

o) kulturoznawstwo,

p) religioznawstwo,

q) pedagogika,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

8

kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego

4 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii

lub

n) pedagogika lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) historia,

m) turystyka i rekreacja,

n) wychowanie fizyczne,

o) kulturoznawstwo,

p) religioznawstwo,

q) pedagogika,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

9

kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej

4 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii

lub

n) pedagogika

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) historia,

m) turystyka i rekreacja,

n) wychowanie fizyczne,

o) kulturoznawstwo,

p) religioznawstwo,

q) pedagogika,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

10

starszy specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– udostępniania parku,

– edukacji

3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska,

górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii,

n) pedagogika,

o) nauki o bezpieczeństwie,

p) ekonomia i finanse,

q) nauki o zarządzaniu i jakości,

r) nauki o polityce i administracji lub

s) nauki o komunikacji społecznej i mediach

lub

2) studia ukończone przed

dniem 1 października 2019 r.

na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) administracja,

m) ekonomia,

n) historia,

o) turystyka i rekreacja,

p) wychowanie fizyczne,

q) kulturoznawstwo,

r) religioznawstwo,

s) pedagogika,

t) bezpieczeństwo wewnętrzne,

u) ekonomia,

v) zarządzanie,

w) politologia,

x) dziennikarstwo,

y) górnictwo i geologia lub

z) energetyka

11

kierownik zespołu

do spraw:

– ochrony przyrody,

– udostępniania parku,

– edukacji

3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) weterynaria,

e) zootechnika i rybactwo,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii

lub

n) pedagogika

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) historia,

m) turystyka i rekreacja,

n) wychowanie fizyczne,

o) kulturoznawstwo,

p) religioznawstwo,

q) pedagogika,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

12

kierownik ośrodka hodowli zwierząt

3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) nauki o Ziemi i środowisku,

f) technologia żywności i żywienia lub

g) weterynaria

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) zootechnika,

c) weterynaria,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska lub

f) rolnictwo

13

kierownik szkółki leśnej

3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki leśne lub

b) rolnictwo i ogrodnictwo

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) leśnictwo lub

b) ogrodnictwo

5 lat pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

średnie albo średnie branżowe, a także kwalifikacje zawodowe w zawodzie na poziomie technika dającym przygotowanie do pracy w leśnictwie lub ogrodnictwie

14

komendant Straży Parku

3 lata pracy w Służbie Parku Narodowego

wyższe

5 lat pracy w Służbie Parku Narodowego

średnie albo średnie branżowe

15

zastępca komendanta Straży Parku

2 lata pracy w Służbie Parku Narodowego

wyższe

3 lata pracy w Służbie Parku Narodowego

średnie albo średnie branżowe

16

dowódca grupy terenowej Straży Parku

rok pracy w Służbie Parku Narodowego

wyższe

2 lata pracy w Służbie Parku Narodowego

średnie albo średnie branżowe

17

specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– udostępniania parku,

– edukacji

– 

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii,

n) pedagogika,

o) nauki o bezpieczeństwie,

p) ekonomia i finanse,

q) nauki o zarządzaniu i jakości,

r) nauki o polityce i administracji lub

s) nauki o komunikacji społecznej i mediach

lub

2) studia ukończone przed

dniem 1 października 2019 r.

na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) administracja,

m) historia,

n) turystyka i rekreacja,

o) wychowanie fizyczne,

p) kulturoznawstwo,

q) religioznawstwo,

r) pedagogika,

s) bezpieczeństwo wewnętrzne,

t) ekonomia,

u) zarządzanie,

v) politologia,

w) dziennikarstwo,

x) górnictwo i geologia lub

y) energetyka

18

leśniczy

2 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej nauki leśne lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r.

na kierunku leśnictwo

3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

średnie albo średnie branżowe, a także kwalifikacje zawodowe w zawodzie na poziomie technika dającym przygotowanie do pracy w leśnictwie

19

konserwator obwodu ochronnego

2 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) nauki o kulturze fizycznej

lub

k) nauki o kulturze i religii

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) wychowanie fizyczne,

l) kulturoznawstwo,

m) religioznawstwo,

n) górnictwo i geologia lub

o) energetyka

3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

średnie albo średnie branżowe

20

starszy strażnik Straży Parku

rok pracy w Służbie Parku Narodowego

wyższe

2 lata pracy w Służbie Parku Narodowego

średnie albo średnie branżowe

21

podleśniczy

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) nauki o kulturze fizycznej

lub

k) nauki o kulturze i religii

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) wychowanie fizyczne,

m) kulturoznawstwo,

n) religioznawstwo,

o) górnictwo i geologia lub

p) energetyka

rok pracy

średnie albo średnie branżowe

22

strażnik Straży Parku

średnie albo średnie branżowe

23

starszy strażnik

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) nauki o kulturze fizycznej

lub

k) nauki o bezpieczeństwie

lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) wychowanie fizyczne,

l) bezpieczeństwo wewnętrzne,

m) górnictwo i geologia lub

n) energetyka

rok pracy

średnie albo średnie branżowe

24

referent techniczny

średnie albo średnie branżowe

25

przewodnik turystyczny

według odrębnych przepisów

według odrębnych przepisów

26

strażnik

średnie albo średnie branżowe

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-21
  • Data wejścia w życie: 2024-02-29
  • Data obowiązywania: 2024-02-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA