REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 230

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Malezją Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

Tekst pierwotny

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Pa-ryżu dnia 24 listopada 2016 r.1), Malezja stała się z dniem 1 czerwca 2021 r. stroną wyżej wymienionej konwencji.

Ponadto dnia 10 listopada 2022 r. Malezja notyfikowała listę zastrzeżeń i notyfikacji złożonych zgodnie z art. 28 ust. 9 i art. 29 ust. 6 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 5 lit. a) i b) Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., od dnia 1 stycznia 2024 r. konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Malezją w odniesieniu do wszystkich podatków.

Ponadto podaje się do wiadomości skonsolidowaną listę zastrzeżeń i notyfikacji złożonych przez Malezję podczas składania dokumentu ratyfikacyjnego oraz na podstawie art. 28 ust. 9 oraz art. 29 ust. 6 powyższej konwencji:

1) notyfikacji zgodnych z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 6 ust. 5, art. 7 ust. 17 lit. a), art. 12 ust. 5, art. 12 ust. 6, art. 13 ust. 7, art. 16 ust. 6 lit. a) oraz art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii);

2) zastrzeżeń zgodnych z: art. 3 ust. 5 lit. f), art. 4 ust. 3 lit. a), art. 5 ust. 8, art. 8 ust. 3 lit. a), art. 9 ust. 6 lit. a), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 17 ust. 3 lit. a) oraz art. 35 ust. 6.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Malezję notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.2)

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Malezja planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr

Tytuł

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny / Instrument zmieniający

Data podpisania

Data wejścia w życie

483)

Umowa między Rządem Malezji

a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Polska

Tekst pierwotny

08.07.2013

12.01.2023


Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention Malaysia wishes the following agreements to be covered by the Conven-tion:

No

Title

Other Contracting Jurisdiction

Original / Amending Instrument

Date of Signature

Date of Entry into Force

48

Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

Poland

Original

08.07.2013

12.01.2023

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. f)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. f) Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 3 ust. 2 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(f) of the Convention Malaysia reserves the right for Article 3(2) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a)

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 4 - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(a) of the Convention Malaysia reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Co-vered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 5 ust. 8

Artykuł 5 - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Zgodnie z art. 5 ust. 8 Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 5 w całości w odniesieniu do wszystkich zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 5 - Application of Methods for Elimination of Double Taxation

Pursuant to Article 5(8) of the Convention Malaysia reserves the right for the entirety of Article 5 not to apply with respect to all of its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Malezja wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły

48

Polska

pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Malaysia considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant pream-bular paragraph is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Preamble Text

48

Poland

desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a) Konwencji Malezja wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 7 ust. 15 lit. b) oraz zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

48

Polska

art. 10 ust. 6, art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 7, art. 13 ust. 7

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention Malaysia considers that the following agreements are not subject to a reser-vation under Article 7(15)(b) and contain a provision described in Article 7(2). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

48

Poland

Art. 10(6), art. 11(8), art. 12(7), art. 13(7)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Pursuant to Article 8(3)(a) of the Convention Malaysia reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Co-vered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a)

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a) Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Pursuant to Article 9(6)(a) of the Convention Malaysia reserves the right for Article 9(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10 - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention Malaysia reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention Malaysia reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 5

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Konwencji Malezja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

48

Polska

art. 5 ust. 5

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(5) of the Convention Malaysia considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(a). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

48

Poland

Art. 5(5)

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 6

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Konwencji Malezja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

48

Polska

art. 5 ust. 6

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(6) of the Convention Malaysia considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(b). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

48

Poland

Art. 5(6)

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Malezja dokonuje wyboru stosowania Opcji A przewidzianej w art. 13 ust. 1.

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Malezja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

48

Polska

art. 5 ust. 4

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Malaysia hereby chooses to apply Option A under Article 13(1).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Malaysia considers that the following agreements contain a provision described in Article 13(5)(a). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

48

Poland

Art. 5(4)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention Malaysia reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Malezja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

48

Polska

art. 25 ust. 1, zdanie pierwsze

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention Malaysia considers that the following agreements contain a provision descri-bed in Article 16(4)(a)(i). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

48

Poland

Article 25(1), first sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Malezja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

48

Polska

art. 25 ust. 1, zdanie drugie

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention Malaysia considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

48

Poland

Article 25(1), second sentence

Zastrzeżenie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a)

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 17 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2. Następujące umowy zawierają postanowienia będące w zakresie niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

48

Polska

art. 9 ust. 2

Article 17 - Corresponding Adjustments

Pursuant to Article 17(3)(a) of the Convention Malaysia reserves the right for the entirety of Article 17 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in Article 17(2). The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

48

Poland

Article 9(2)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 35 ust. 6

Artykuł 35 - Stosowanie

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 35 ust. 6 Konwencji Malezja zastrzega prawo do niestosowania art. 35 ust. 4 Konwencji do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Article 35 - Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(6) of the Convention Malaysia reserves the right for Article 35(4) not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. W. Bartoszewski


1) Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 oraz z 2020 r. poz. 341.

2) Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej umowy, podpisane w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r., zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 582.

3) Numer wskazany przez Malezję w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-21
  • Data wejścia w życie: 2024-02-21
  • Data obowiązywania: 2024-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA