REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 231

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 103 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych, zwanych dalej „pracownikami”, i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą, w tym:

1) kwoty wynagrodzenia zasadniczego;

2) inne, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składniki wynagrodzenia i ich kwoty:

a) dodatek funkcyjny,

b) dodatek zadaniowy,

c) dodatek za pracę w porze nocnej,

d) dodatek za pracę w systemie zmianowym,

e) dodatek za wysługę lat,

f) dodatkowe wynagrodzenie roczne,

g) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

h) nagroda jubileuszowa,

i) premia motywacyjna,

j) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

§ 2. [Warunki wynagradzania zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy]

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

§ 3. [Ustalenie należnego wynagrodzenia za pracę]

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ustala się w oparciu o tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz tabele stanowisk i kategorii zaszeregowania pracowników stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Ustalenie godzinowej stawki wynagrodzenia]

Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego ustala się, dzieląc miesięczną stawkę tego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 5. [Dodatek funkcyjny z tytułu sprawowanej funkcji]

1. Dodatek funkcyjny przyznaje się pracownikom zajmującym stanowisko:

1) dyrektora parku;

2) zastępcy dyrektora parku;

3) głównego księgowego;

4) kierownika:

a) działu,

b) działu do spraw ochrony przyrody,

c) działu do spraw udostępniania parku,

d) działu do spraw edukacji;

5) kierownika:

a) zespołu,

b) zespołu do spraw ochrony przyrody,

c) zespołu do spraw udostępniania parku,

d) zespołu do spraw edukacji;

6) kierownika sekcji;

7) komendanta Straży Parku;

8) konserwatora obrębu ochronnego;

9) nadleśniczego;

10) konserwatora obwodu ochronnego;

11) leśniczego;

12) kierownika:

a) ośrodka edukacyjno-muzealnego,

b) ośrodka hodowli zwierząt;

13) kierownika pracowni naukowo-edukacyjnej;

14) kierownika szkółki leśnej.

2. Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas określony.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się w oparciu o tabelę stawek dodatku funkcyjnego stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Dodatek zadaniowy]

1. Dodatek zadaniowy może być przyznany pracownikowi za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

2. Dodatek zadaniowy przyznaje się na czas określony na okres wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.

3. Dodatek zadaniowy jest przyznawany w kwocie nieprzekraczającej 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672).

4. Dodatek zadaniowy nie przysługuje za wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.

§ 7. [Należny dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej za okres zatrudnienia]

1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od wysokości dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:

1) na II zmianie - w wysokości 10%,

2) na III zmianie - w wysokości 20%

- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

3. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za pracę w porze nocnej i do dodatku za pracę na II lub III zmianie przysługuje dodatek korzystniejszy dla pracownika.

§ 8. [Przyznanie dodatku stażowego za wysługę lat]

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej, a także inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Jeżeli pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 9. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne]

Pracownikowi, z wyjątkiem dyrektora parku i jego zastępców oraz głównego księgowego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1690).

§ 10. [Wypłata jednorazowej odprawy pieniężnej z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką]

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 10 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

4) sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do jednorazowej odprawy stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 11. [Nagroda jubileuszowa za okres zatrudnienia]

1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy;

6) 400% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy;

7) 500% miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej, a także inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej po 50 latach pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, pod warunkiem że okresy te łącznie nie przekraczają 45 lat.

4. Jeżeli pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

5. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

6. Pracownik dokumentuje swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

7. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

9. W przypadku ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, wypłaca się tę nagrodę w dniu rozwiązania stosunku pracy.

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas zaliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się nagrodę najwyższą.

11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej w danej wysokości, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 stosuje się, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej w niższej wysokości, był uprawniony do nagrody w wyższej wysokości oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 12. [Tworzenie funduszu premiowego z przeznaczeniem na premie w ramach osobowego funduszu płac]

1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości co najmniej 5% wynagrodzeń zasadniczych, z przeznaczeniem na premię motywacyjną dla pracowników.

2. Premia motywacyjna dla pracowników ma charakter uznaniowy, może być przyznana indywidualnie w okresach miesięcznych i jest naliczana procentowo od wynagrodzenia zasadniczego.

§ 13. [Ukształtowanie wysokości wynagrodzenia za okres orzeczonej niezdolności do pracy]

1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik ma prawo do:

a) 80% wynagrodzenia, jeżeli okres jego zatrudnienia wynosi mniej niż 15 lat,

b) 100% wynagrodzenia, jeżeli okres jego zatrudnienia wynosi co najmniej 15 lat;

2) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną w okresie od 34 dnia niezdolności do pracy włącznie, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - w okresie od 15 dnia niezdolności do pracy włącznie - pracownik otrzymuje od pracodawcy świadczenie uzupełniające w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą odpowiadającą 100% wynagrodzenia a kwotą otrzymywanego na zasadach określonych w odrębnych przepisach zasiłku chorobowego, pod warunkiem że okres jego zatrudnienia wynosi co najmniej 15 lat;

3) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży - w okresach wskazanych w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

4) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresach wskazanych w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według przepisów obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

§ 14. [Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego w parku narodowym]

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w parku narodowym ustalone na dzień 1 stycznia 2024 r. na podstawie przepisów rozporządzenia nie może być niższe od wynagrodzenia zasadniczego przysługującego temu pracownikowi przed dniem 1 stycznia 2024 r.

§ 15. [Dzień rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 231)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH

Lp.

Kategoria zaszeregowania

Stawka minimalna Kwota w zł

Stawka maksymalna Kwota w zł

1

I

4000

4810

2

II

4000

4810

3

III

4000

4810

4

IV

4000

5130

5

V

4000

5450

6

VI

4400

5770

7

VII

4500

6100

8

VIII

4600

6500

9

IX

4700

6900

10

X

4700

7300

11

XI

4800

7700

12

XII

4900

8100

13

XIII

5000

8500

14

XIV

5000

8800

15

XV

5100

9100

16

XVI

5200

9580

17

XVII

5300

10 600

18

XVIII

5580

11 500

19

XIX

5800

12 800

20

XX

6100

14 500

Załącznik 2. [TABELE STANOWISK I KATEGORII ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH]

Załącznik nr 2

TABELE STANOWISK I KATEGORII ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH

Tabela stanowisk i kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach w Służbie Parku Narodowego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1

dyrektor parku

XIX-XX

2

zastępca dyrektora parku

XVI-XIX

3

główny księgowy

XVI-XIX

4

główny specjalista do spraw ochrony przyrody

XIV-XVII

5

główny specjalista do spraw udostępnienia parku

XIV-XVII

6

główny specjalista do spraw edukacji

XIV-XVII

7

nadleśniczy

XIII-XVII

8

konserwator obrębu ochronnego

XIII-XVII

9

kierownik działu do spraw ochrony przyrody

XIII-XVII

10

kierownik działu do spraw udostępniania parku

XIII-XVII

11

kierownik działu do spraw edukacji

XIII-XVII

12

kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego

XIII-XVI

13

kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej

XIII-XVII

14

starszy specjalista do spraw ochrony przyrody

XII-XV

15

starszy specjalista do spraw udostępniania parku

XII-XV

16

starszy specjalista do spraw edukacji

XII-XV

17

kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody

XIII-XVI

18

kierownik zespołu do spraw udostępniania parku

XIII-XVI

19

kierownik zespołu do spraw edukacji

XIII-XVI

20

kierownik ośrodka hodowli zwierząt

XIII-XVI

21

kierownik szkółki leśnej

XIII-XVI

22

komendant Straży Parku

XI-XV

23

zastępca komendanta Straży Parku

X-XIV

24

dowódca grupy terenowej Straży Parku

X-XIV

25

specjalista do spraw ochrony przyrody

XI-XV

26

specjalista do spraw udostępniania parku

XI-XV

27

specjalista do spraw edukacji

XI-XV

28

leśniczy

XI-XV

29

konserwator obwodu ochronnego

XI-XV

30

starszy strażnik Straży Parku

VIII-XII

31

podleśniczy

VIII-XII

32

strażnik Straży Parku

VII-XI

33

starszy strażnik

VIII-XII

34

referent techniczny

VIII-XII

35

przewodnik turystyczny

VI-XI

36

strażnik

VI-XI

Tabela stanowisk i kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach poza Służbą Parku Narodowego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1

zastępca głównego księgowego

XII-XVI

2

radca prawny

XIV-XVII

3

główny specjalista

XIV-XVII

4

starszy specjalista

XII-XV

5

specjalista

XI-XIV

6

informatyk, operator urządzeń elektronicznych

XIII-XV

7

kierownik działu

XII-XVI

8

kierownik zespołu

XIII-XVI

9

kierownik sekcji

XIII-XV

10

starszy inspektor

XI-XIII

11

inspektor

X-XIII

12

starszy asystent

X-XIII

13

asystent

X-XII

14

samodzielny księgowy

VIII-XII

15

starszy księgowy, starszy kasjer

VIII-XIII

16

księgowy, kasjer

IX-XI

17

samodzielny referent, sekretarz/sekretarka

VIII-XII

18

starszy referent

VIII-XII

19

referent

VII-XI

20

pracownik obsługi

V-XI

Załącznik 3. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Zajmowane stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego
(kwota w zł)

1

dyrektor parku

800-1200

2

zastępca dyrektora parku

600-1000

3

główny księgowy

600-1000

4

kierownik działu

400-800

5

kierownik działu do spraw ochrony przyrody

400-800

6

kierownik działu do spraw udostępniania parku

400-800

7

kierownik działu do spraw edukacji

400-800

8

kierownik zespołu

200-600

9

kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody

200-600

10

kierownik zespołu do spraw udostępniania parku

200-600

11

kierownik zespołu do spraw edukacji

200-600

12

kierownik sekcji

200-600

13

komendant Straży Parku

200-800

14

konserwator obrębu ochronnego

200-800

15

nadleśniczy

200-800

16

konserwator obwodu ochronnego

200-600

17

leśniczy

200-600

18

kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego

200-800

19

kierownik ośrodka hodowli zwierząt

200-800

20

kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej

200-800

21

kierownik szkółki leśnej

200-800

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-21
  • Data wejścia w życie: 2024-02-29
  • Data obowiązywania: 2024-02-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA