REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 249

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 777), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 1546).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 1546), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 249)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 maja 2003 r.

w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

Na podstawie art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej „pomocą finansową”, tryb postępowania w sprawach związanych z jej przyznawaniem oraz zwrotem, a także wzór wniosku o jej przyznanie.

§ 2. 1. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w służbie stałej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, składa wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt:

1) ubiegania się o uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu albo

2) uzyskania lokalu mieszkalnego lub domu, jeżeli w dniu jego uzyskania przysługiwało mu prawo do lokalu mieszkalnego.

2. Pomoc finansową przyznaje się funkcjonariuszowi także w przypadku, gdy małżonek funkcjonariusza pozostający z nim we wspólności majątkowej ubiega się o uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1, albo taki lokal lub dom uzyskał.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) umowa albo przydział lokalu mieszkalnego lub domu ze spółdzielni mieszkaniowej;

2) umowa kupna lokalu lub domu, sporządzona w formie aktu notarialnego, albo umowa przedwstępna kupna lokalu mieszkalnego lub domu, zawarta z osobą prawną bądź fizyczną;

3) aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu lub prawo wieczystego użytkowania oraz pozwolenie na budowę domu lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;

4) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

4. Wzór wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wysokość pomocy finansowej stanowi iloczyn kwoty 4100 zł i liczby norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny, określonych w przepisach o zasadach przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, według uprawnień na dzień złożenia wniosku.

2. Kwota 4100 zł podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3. Podstawę waloryzacji stanowi kwota obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym następuje waloryzacja.

4. Wysokość zwaloryzowanej kwoty, o której mowa w ust. 2, ustala dyrektor Biura Finansów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 4. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy finansowej złożył funkcjonariusz, który zajmuje lokal mieszkalny będący w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pomoc finansową przyznaje się pod warunkiem opróżnienia lokalu przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby i przekazania tego lokalu do dyspozycji tego organu w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty pomocy finansowej.

2. Decyzja o zwrocie pomocy finansowej w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą”, oraz w ust. 1, uwzględnia jej zwrot w wysokości przyznanej.

3. Decyzja o zwrocie pomocy finansowej w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 3 pkt 2 ustawy, uwzględnia jej zwrot w wysokości przyznanej, z zastosowaniem jej obniżenia o 1/10 za każdy pełny rok służby.

4.1) Do lat służby, o których mowa w ust. 3, zalicza się okresy służby wojskowej uwzględnianej do ustalania prawa do emerytury wojskowej oraz służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej.

5. Decyzja o zwrocie pomocy finansowej może uwzględniać wniosek funkcjonariusza i określać jej zwrot w ratach, których liczbę ustala się w decyzji o zwrocie.

§ 5. Decyzje o przyznaniu lub zwrocie pomocy finansowej wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.

§ 6. Decyzje w sprawie przyznania pomocy finansowej oraz jej zwrotu wykonują właściwe komórki finansowe jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 7. Pomoc finansowa na zasadach określonych w rozporządzeniu nie przysługuje funkcjonariuszowi, który skorzystał z pomocy finansowej na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 8. Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 maja 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 249)

WZÓR - WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 1546), które weszło w życie z dniem 3 września 2019 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 maja 2003 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (M.P. poz. 756), zachowanym w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. poz. 877) oraz art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-23
  • Data wejścia w życie: 2024-02-23
  • Data obowiązywania: 2024-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA