REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 250

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 lutego 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825, 1705, 1784 i 1843) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 1642) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 3 wyrazy „protokół SSL” zastępuje się wyrazami „protokół TLS”,

b) uchyla się ust. 4;

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. W przypadku gdy podczas przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, nastąpiło spełnienie warunku gwarancji albo została wydana decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, o której mowa w art. 101 ust. 7 ustawy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje niezwłocznie podmiotowi pisemną informację o zakończeniu kontroli. Przepisów § 6 ust. 3 i § 8 nie stosuje się.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 1 skreśla się wyrazy „z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996)”;

4) załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Drop


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Załącznik 1. [ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA BANKU LUB ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 250)

Załącznik nr 1

ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA BANKU LUB ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-23
  • Data wejścia w życie: 2024-08-24
  • Data obowiązywania: 2024-08-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA