REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 254

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 634), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań (Dz. U. poz. 1998).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań (Dz. U. poz. 1998), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2203 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2015, str. 1).”

„§ 2. Dopuszcza się wprowadzanie do obrotu lub obrót kazeiną kwasową spożywczą, kazeiną podpuszczkową spożywczą oraz kazeinianami spożywczymi nieprzeznaczonymi bezpośrednio dla konsumenta finalnego transportowanymi luzem, oznakowanymi zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu, wyprodukowanymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2016 r.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 254)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań2)I)

Na podstawie art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Głęboko mrożone środki spożywcze nieprzeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub załączonej etykiecie, podając następujące informacje:

1) nazwę środka spożywczego wraz z określeniem „produkt głęboko mrożony”;

2) masę netto;

3) kod identyfikacyjny partii produkcyjnej;

4) dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

a) produkuje lub paczkuje środki spożywcze, lub

b) wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność ta jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Dane identyfikujące, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obejmują:

1) nazwę ze wskazaniem formy prawnej i adres - w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

2) imię i nazwisko oraz adres - w przypadku osoby fizycznej.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do lodów jadalnych.

§ 2. Zagęszczony sok owocowy nieprzeznaczony bezpośrednio dla konsumenta finalnego znakuje się na opakowaniu lub na załączonej etykiecie, lub w dokumentach towarzyszących opakowaniu, podając nazwę wyrobu oraz informacje dotyczące obecności i ilości dodanego soku cytrynowego, soku z limonek lub regulatorów kwasowości dopuszczonych do stosowania w zagęszczonych sokach owocowych zgodnie z załącznikiem II, część E, kategoria 14.1.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.).

§ 3. Miód filtrowany i miód piekarniczy znakuje się na pojemniku do jego przewozu luzem, opakowaniu lub w dokumentach handlowych, podając pełną nazwę produktu, odpowiednio: „miód filtrowany” albo „miód piekarniczy”.

§ 4. 1.3) Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze nieprzeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, podając następujące informacje:

1) nazwę środka spożywczego albo - w przypadku kazeinianów spożywczych - nazwę uzupełnioną wskazaniem kationu lub kationów wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2489);

2) masę netto środka spożywczego wyrażoną w kilogramach lub gramach;

3) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, pod którego imieniem i nazwiskiem albo pod którego firmą (nazwą) jest wprowadzany do obrotu dany środek spożywczy, a jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności na terytorium Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres importera wprowadzającego dany środek spożywczy do obrotu na terytorium Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) nazwę państwa pochodzenia - w przypadku środków spożywczych przywożonych z państw trzecich;

5) datę produkcji lub oznaczenie kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej.

2.3) Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze nieprzeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego, wprowadzane do obrotu jako mieszaniny, znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, podając oprócz informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, następujące informacje:

1) określenie „mieszanina …” - z następującymi po nim nazwami poszczególnych produktów tworzących mieszaninę, według ich masy w porządku malejącym;

2) wskazanie kationu lub kationów wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych - w przypadku kazeinianów spożywczych;

3) zawartość białek mleka w suchej masie - w przypadku mieszanin, w skład których wchodzą kazeiniany spożywcze.

3. W przypadku środków spożywczych, o których mowa w:

1) ust. 1, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4,

2) ust. 2, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 pkt 3

- mogą być umieszczone jedynie w dokumentach towarzyszących tym środkom spożywczym.

3a.4) W przypadku gdy zawartość białek mleka w suchej masie dla kazeiny kwasowej spożywczej, kazeiny podpuszczkowej spożywczej oraz kazeinianów spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego jest wyższa niż minimalna wartość określona odpowiednio w ust. 2 pkt 2, ust. 4 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych, na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie tych środków spożywczych może być umieszczona informacja o tej wyższej zawartości.

4. (uchylony).5)

§ 5.6) Jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego znakuje się zgodnie z załącznikiem VII częścią VI ust. III pkt 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.7)) oraz z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.8))9), podając po numerze oznaczenia sposobu utrzymywania kur nieśnych kod państwa członkowskiego - PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny ustalony w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 1178)10).

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego (Dz. U. poz. 401).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rynki rolne kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

I) Odnośnik nr 2 ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań (Dz. U. poz. 1998), które weszło w życie z dniem 22 grudnia 2016 r.

2) Niniejsze rozporządzenie częściowo wdraża postanowienia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2203 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2015, str. 1);

2) dyrektywy 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 34 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 318);

3) dyrektywy 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 58 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 471);

4) dyrektywy 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 47 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 179).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań (Dz. U. poz. 1998), które weszło w życie z dniem 22 grudnia 2016 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 14, Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2010, str. 13, Dz. Urz. UE L 107 z 17.04.2013, str. 4, Dz. Urz. UE L 133 z 17.05.2013, str. 17, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113 oraz Dz. Urz. UE L 306 z 22.11.2017, str. 6.

9) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 28 listopada 2023 r. na podstawie art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2465 z dnia 17 sierpnia 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 (Dz. Urz. UE L 2023/2465 z 08.11.2023).

10) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 czerwca 2009 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-26
  • Data wejścia w życie: 2024-02-26
  • Data obowiązywania: 2024-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA