REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 286

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe, zwanego dalej „wodorem odnawialnym”;

2) miejsce dokonywania pomiarów ilości wodoru odnawialnego;

3) sposób przeliczania ilości wodoru odnawialnego na ilość energii wyrażoną w MWh.

§ 2. [Stosowanie urządzeń do pomiarów]

Pomiarów ilości wodoru odnawialnego dokonuje się przy użyciu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, których właściwości metrologiczne zostały potwierdzone przez wykonanie wzorcowania.

§ 3. [Dokonanie wpisu danych dotyczących pomiaru urządzenia do książki rejestrowej w wersji numerycznej lub papierowej]

1. Dane dotyczące ilości wodoru odnawialnego rejestruje się w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi albo z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych.

2. Rejestrację danych, o których mowa w ust. 1, w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi prowadzi się w następujący sposób:

1) każdą pozycję rejestrowanych danych, po dokonaniu wpisu, podkreśla się poziomą linią i potwierdza się podpisem osoby rejestrującej;

2) poprawki wprowadza się w sposób umożliwiający odczytanie poprawionego lub skreślonego wpisu i potwierdza się podpisem osoby rejestrującej.

3. Rejestrację danych, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych prowadzi się w sposób:

1) chronologiczny;

2) umożliwiający:

a) wgląd do treści dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed usunięciem lub zniekształceniem,

b) sporządzanie wydruków za każdy dzień.

§ 4. [Zastosowanie wskazań zainstalowanych urządzeń pomiarowych]

Ilość wodoru odnawialnego oblicza się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, o których mowa w § 2.

§ 5. [Miejsce dokonania pomiaru natężenia wodoru odnawialnego]

Pomiarów ilości wodoru odnawialnego dokonuje się w miejscu jego zatłaczania do zbiornika transportowego środka transportu innego niż sieci gazowe.

§ 6. [Sposób obliczania wytworzonego wodoru odnawialnego]

Ilość wodoru odnawialnego przelicza się na ilość energii wyrażoną w MWh według wzoru:gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝐸𝑜𝑧𝑒 - ilość energii wytworzonej z wodoru odnawialnego wyrażona w MWh,

𝑀𝐻2 - ilość masy wodoru odnawialnego wytworzonego z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii wyrażona w kg,

39,4 - współczynnik ciepła spalania wodoru odnawialnego wyrażonego w kWh/kg.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 6 listopada 2023 r. pod numerem 2023/0623/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-15
  • Data obowiązywania: 2024-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA