REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 327

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 marca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 4 w pkt 2 w lit. a liczbę „0,5” zastępuje się liczbą „0,3”;

2) po § 32k dodaje się § 32l w brzmieniu:

„§ 32l. 1. Przy przyznawaniu płatności ekologicznej za 2024 r. przy ustalaniu spełniania warunku określonego w § 9:

1) ust. 3 - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 załącznika nr 5 do rozporządzenia,

2) ust. 4 pkt 1 - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia

- mogą zostać uwzględnione te zwierzęta posiadane w okresie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 14 marca 2025 r. przez rolnika lub jego małżonka lub przez innego rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej lub jego małżonka, w odniesieniu do których ten rolnik lub jego małżonek lub ten inny rolnik lub jego małżonek nie dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - wskazane w oświadczeniu składanym przez rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie od dnia 15 marca 2025 r. do dnia 21 marca 2025 r. na formularzu udostępnionym przez Agencję, które to oświadczenie zawiera liczbę zwierząt poszczególnych gatunków posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 14 marca 2025 r. z podziałem na rodzaje tych zwierząt określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz z podziałem na zwierzęta posiadane przez tego rolnika, przez jego małżonka, przez innego rolnika i przez małżonka innego rolnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 14 marca 2025 r. i współczynników ich przeliczenia na DJP, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, przy czym liczba zwierząt jest wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Przy przyznawaniu płatności ekologicznej za 2024 r. w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 załącznika nr 5 do rozporządzenia, przy ustalaniu spełniania warunku określonego w § 9 ust. 4 pkt 2 lit. a mogą zostać uwzględnione te zwierzęta posiadane w okresie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 14 marca 2025 r. przez rolnika lub jego małżonka, w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek nie dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - wskazane w oświadczeniu składanym przez rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie od dnia 15 marca 2025 r. do dnia 21 marca 2025 r. na formularzu udostępnionym przez Agencję, które to oświadczenie zawiera liczbę zwierząt poszczególnych gatunków posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 14 marca 2025 r. z podziałem na rodzaje tych zwierząt określone w załączniku nr 6a do rozporządzenia oraz z podziałem na zwierzęta posiadane przez tego rolnika i jego małżonka.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 14 marca 2025 r. i współczynników ich przeliczenia na DJP, które są określone w załączniku nr 6a do rozporządzenia, przy czym liczba zwierząt jest wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3.

5. Jeżeli w 2024 r. rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 lub 12 i jednocześnie ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13, to składa wyłącznie oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.

6. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 5, przy ustalaniu spełniania warunków określonych w § 9 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 zostały uwzględnione zwierzęta posiadane przez innego rolnika, o którym mowa w ust. 1, lub przez jego małżonka, to poza oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, w odniesieniu do tych zwierząt rolnik składa również oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

7. Jeżeli w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 3, zostały wskazane zwierzęta, których posiadaczem jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej, to do tych oświadczeń dołącza się pisemną zgodę tego małżonka na przyznanie płatności ekologicznej temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest jego małżonek.

8. Jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, zostały wskazane zwierzęta, których posiadaczem jest:

1) inny rolnik, o którym mowa w ust. 1, to do tego oświadczenia dołącza się pisemną zgodę tego innego rolnika na przyznanie płatności ekologicznej rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest ten inny rolnik;

2) małżonek innego rolnika, o którym mowa w ust. 1, to do tego oświadczenia dołącza się pisemną zgodę małżonka tego innego rolnika na przyznanie płatności ekologicznej rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest małżonek tego innego rolnika.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach tych pakietów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 2, i współczynnika 0,3.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli suma liczby zwierząt posiadanych przez rolnika lub jego małżonka oraz przez innego rolnika lub jego małżonka, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 2, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1, przez wszystkich rolników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia tego warunku przez każdego z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu.

11. Jeżeli mimo wezwania rolnicy, o których mowa w ust. 10, w terminie określonym w tym wezwaniu nie wskażą liczby zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1, przez każdego z tych rolników, przepisu ust. 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym uwzględniania zwierząt posiadanych przez innego rolnika lub jego małżonka nie stosuje się.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli suma liczby zwierząt posiadanych przez rolnika lub jego małżonka oraz przez innego rolnika lub jego małżonka, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 2, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do przyznania płatności ekologicznej wszystkim rolnikom, którym ta płatność jest przyznawana z zastosowaniem ust. 1 pkt 1 w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11, do całej powierzchni gruntów w ramach tych pakietów objętych zobowiązaniami ekologicznymi realizowanymi przez tych rolników, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu.

13. Jeżeli mimo wezwania rolnicy, o których mowa w ust. 12, w terminie określonym w tym wezwaniu nie wskażą liczby zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników, przepisu ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym uwzględniania zwierząt posiadanych przez innego rolnika lub jego małżonka nie stosuje się.

14. Zwierząt, o których mowa w:

1) ust. 7, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej:

a) płatności ekologicznej za 2024 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11, 12 lub 13,

b) płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, za 2024 r., których przyznanie jest uzależnione od posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2 pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

2) ust. 8 pkt 1, nie uwzględnia się przy przyznawaniu innemu rolnikowi, o którym mowa w ust. 1:

a) płatności ekologicznej za 2024 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11, 12 lub 13,

b) płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, za 2024 r., których przyznanie jest uzależnione od posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2 pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

3) ust. 8 pkt 2, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi innego rolnika, o którym mowa w ust. 1:

a) płatności ekologicznej za 2024 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11, 12 lub 13,

b) płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, za 2024 r., których przyznanie jest uzależnione od posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2 pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia.”;

3) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli w lp. 18 liczbę „0,3” zastępuje się liczbą „0,1”;

4) w załączniku nr 6a do rozporządzenia w tabeli w lp. 23 liczbę „0,3” zastępuje się liczbą „0,1”.

§ 2. [Stosowanie przepisów w brzmieniu dotychczasowym]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2024 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 451 i 1243, z 2020 r. poz. 316, z 2021 r. poz. 434 i 1025, z 2023 r. poz. 481 i 1836 oraz z 2024 r. poz. 32.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA