REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 765

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 84), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 81).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 81), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 765)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „jednostkami wojskowymi”, poza granicami państwa.

§ 2. 1. Wydatki związane z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa finansuje się z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, mogą być finansowane w całości lub w części ze środków finansowych otrzymanych z organizacji międzynarodowej organizującej przedsięwzięcie, w którym uczestniczą te jednostki.

§ 3. W przypadku kierowania poza granice państwa jednostek wojskowych, w których składzie jest wymagane uczestnictwo osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje, zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niebędących jednostkami budżetowymi, wydatki osobowe dotyczące tych osób finansuje się z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 4. 1. Dysponentami środków finansowych, o których mowa w § 2, realizującymi wydatki związane z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa, w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”, są:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie zabezpieczenia logistycznego i medycznego, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - w zakresie obsługi finansowej, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) kierownicy jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych - w zakresie zabezpieczenia logistycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz obsługi finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1-4, wydzielonych komponentów Wojsk Specjalnych.

2. Wydatki na zabezpieczenie logistyczne i medyczne obejmują w szczególności:

1) przewóz osób wchodzących w skład jednostki i jej wyposażenia;

2) zakup w kraju środków materiałowych i wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej;

3) ubezpieczenie majątkowe, o którym mowa w § 7;

4) transport sanitarny jako element strategicznej ewakuacji medycznej;

5) zakup w kraju produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

3. Wydatki na obsługę finansową obejmują w szczególności:

1) wypłatę należności zagranicznych, dodatku wojennego i należności pieniężnych z tytułu podróży służbowej;

2) zakup w rejonie działania jednostki materiałów i drobnego sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia jej działalności;

3) opłatę za nabyte w rejonie działania jednostki usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, łączności i wydatki poniesione na cele reprezentacyjne oraz inne niezbędne potrzeby;

4) uregulowanie należności z tytułu szkód związanych z działaniem jednostki poza granicami państwa, w tym wypłatę odszkodowań;

5) koszty realizacji zadań w zakresie pomocy humanitarnej;

6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 5. 1.1) Obsługę finansową i logistyczną jednostek wojskowych przebywających poza granicami państwa w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy, wykonują jednostki wojskowe, na których zaopatrzeniu jednostki te pozostają.

2.2) Obsługę finansową wydatków, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6, wykonuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 6. Na pokrycie wydatków jednostki wojskowej poza granicami państwa bezpośrednio związanych z zaopatrzeniem na rynku lokalnym żołnierzowi lub pracownikowi tej jednostki udziela się zaliczki.

§ 7. 1. Jeżeli z umowy międzynarodowej wynika obowiązek ubezpieczenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego jednostek wojskowych kierowanych poza granice państwa, wydatki z tego tytułu są pokrywane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Zakres i sumę ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia, którą zawiera jednostka wykonująca obsługę logistyczną jednostki wojskowej.

§ 8. Tryb dokonywania wydatków, wzory, zasady i terminy sporządzania dokumentów rozliczeniowych określają przepisy o finansach publicznych.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 732 oraz z 2003 r. poz. 1246).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 81), które weszło w życie z dniem 3 lutego 2016 r.

2) Dodany przez § 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 kwietnia 2008 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-05-21
  • Data obowiązywania: 2024-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA