REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 846

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 967), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2511).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2511), które stanowią:

„§ 2. Sztandary nadane jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosowuje się do wymogów określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 1 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 846)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące sztandaru;

2) wzór aktu nadania sztandaru;

3) tryb i warunki nadania sztandaru;

4) sposób przechowywania i ewidencjonowania sztandarów;

5) sposób przekazywania sztandarów w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej „jednostką organizacyjną”, albo ponownego nadania sztandaru.

§ 2. Sztandar jednostki organizacyjnej składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.

§ 3. 1. Płatem sztandaru jest tkanina o kształcie kwadratu o boku długości 100 cm, barwy czerwonej po stronie głównej, a barwy szafirowej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest wszyty w skórę przymocowaną do drzewca gwoździami po każdej stronie płata. Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte srebrną frędzlą o szerokości 7 lub 9 cm.

2. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się umieszczony centralnie wizerunek orła białego o wymiarach 48 x 44 cm, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany wypukłym srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony - haftowane złotym szychem. Dookoła orła są umieszczone haftowane srebrnym szychem napisy. Nad godłem jest umieszczony napis „SŁUŻBA WIĘZIENNA”, pod godłem jest umieszczony napis „W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ”. Litery mają wysokość 5 cm.

2a.1) Na stronie głównej płata sztandaru, pomiędzy godłem a napisem „W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ”, umieszczony jest haftowany złotym sztychem napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Litery mają wysokość 3 cm.

3. Na stronie odwrotnej płata znajdują się umieszczone centralnie haftowane szychem znak graficzny Służby Więziennej lub oznaka Służby Więziennej albo symboliczny znak nawiązujący do tradycji Służby Więziennej lub jednostki organizacyjnej oraz nazwa jednostki organizacyjnej. Litery nazwy jednostki organizacyjnej są dostosowane odpowiednio wielkością i wysokością do długości nazwy własnej tej jednostki.

§ 4. 1. Głowica sztandaru, wykonana z białego metalu, składa się z wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, podstawy oraz tulei mocującej głowicę do drzewca.

2. Wewnątrz podstawy głowicy może być umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru jednostki organizacyjnej.

§ 5. 1. Drzewce sztandaru o średnicy 4 cm i długości 255 cm jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z białego metalu. Na górnym końcu drzewca jest osadzona głowica, na dolnym - stożkowe okucie z białego metalu. W górnej części drzewca pod głowicą znajduje się jedenaście kółek umieszczonych co 10 cm, odpowiadających kółkom umocowanym na brzegu płata sztandaru nieobszytym frędzlą, które spina się za pomocą pręta.

2. Na drzewcu umieszcza się gwoździe honorowe w dniu wręczenia sztandaru, które w szczególności mogą zawierać napisy wskazujące fundatorów sztandaru.

3. Na drzewcu mogą być umieszczane gwoździe pamiątkowe. Gwoździe pamiątkowe mogą zawierać napisy z datami i wydarzeniami odnoszącymi się do historii jednostki organizacyjnej oraz napisy upamiętniające inne ważne wydarzenia.

§ 6. Szarfa w kolorach białym i czerwonym, ustalonych dla barw Rzeczypospolitej Polskiej, o szerokości 15 cm, jest zawiązana w kokardę i umieszczona na tulei głowicy. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą taką jak płat sztandaru.

§ 7. 1. Barwny projekt sztandaru w skali 1:3, wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanych symboli, liter i cyfr, a także z wykazem gwoździ honorowych i pamiątkowych wraz z treścią napisów na nich zamieszczonych, kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia drogą służbową Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia.

2. Projekt sztandaru jest przechowywany w archiwum Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

§ 8. W przypadku ufundowania sztandaru w akcie nadania sztandaru wymienia się fundatora.

§ 9. 1. Sztandar wraz z aktem nadania sztandaru wręcza jednostce organizacyjnej Minister Sprawiedliwości lub w jego imieniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo inna upoważniona osoba.

2. Wręczenie sztandaru odbywa się w formie uroczystej, określonej w ceremoniale Służby Więziennej.

3. Wzór aktu nadania sztandaru określa załącznik do rozporządzenia.

§ 10. 1. W czasie wręczania sztandaru wbija się w drzewce sztandaru gwoździe honorowe; mogą być także wbijane gwoździe pamiątkowe.

2. Wbijanie gwoździ honorowych i pamiątkowych odbywa się w formie uroczystej, określonej w ceremoniale Służby Więziennej.

§ 11. Sztandar znajduje się na stałe w jednostce organizacyjnej, której został nadany. Przechowywany jest w miejscu zapewniającym jego ochronę przed utratą i zniszczeniem oraz jego należyte uhonorowanie.

§ 12. 1. Ewidencję sztandarów nadanych jednostkom organizacyjnym prowadzi Centralny Zarząd Służby Więziennej.

2. W ewidencji sztandarów uwzględnia się w szczególności:

1) pełną nazwę jednostki organizacyjnej;

2) oznaczenie fundatora sztandaru;

3) datę i miejsce wręczenia sztandaru;

4) imię i nazwisko osoby wręczającej i przyjmującej sztandar, stanowisko służbowe;

5) datę zdania sztandaru do archiwum i numer protokołu.

§ 13. 1. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej lub ponownego nadania jej sztandaru kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje dotychczasowy sztandar wraz z jego aktem nadania do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

2. Z przekazania sztandaru sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz pozostaje w jednostce organizacyjnej, a drugi egzemplarz przekazuje się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

3. Protokół zawiera opis sztandaru, jego ewentualnych uszkodzeń, wzmiankę o przekazaniu aktu nadania i wręczenia sztandaru oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej. Do protokołu dołącza się zarys dziejów sztandaru.

4. Dotychczasowy sztandar, za zezwoleniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może być wypożyczony jednostce organizacyjnej lub innej instytucji.

5. Przekazanie sztandaru odbywa się w formie uroczystej, określonej w ceremoniale Służby Więziennej.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.


1) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2511), które weszło w życie z dniem 21 grudnia 2022 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 4 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 846)

WZÓR - AKT NADANIA SZTANDARU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-07
  • Data wejścia w życie: 2024-06-07
  • Data obowiązywania: 2024-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA