REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 850

USTAWA

z dnia 9 maja 2024 r.

o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2017, str. 1, z późn. zm.4)), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/821”;”,

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (Dz. Urz. UE L 284 z 12.11.2018, str. 6, z późn. zm.5)), zwanym dalej „rozporządzeniem 2018/1672”;”;

2) w art. 14 w ust. 1:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu 2017/821, w tym kontroli ex post, o której mowa w art. 11 rozporządzenia 2017/821, zwanej dalej „kontrolą ex post”;”,

b) po pkt 18b dodaje się pkt 18c w brzmieniu:

„18c) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. d oraz art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2018/1672;”;

3) w art. 33 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu 2018/1672 dla właściwego organu w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2018/1672, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. d oraz art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2018/1672;”;

4) w tytule działu V po wyrazach „tymczasowe zajęcie ruchomości,” dodaje się wyrazy „kontrola ex post,”;

5) w art. 54 w ust. 2 po pkt 12b dodaje się pkt 12c w brzmieniu:

„12c) wwożenie do Unii Europejskiej oraz wywożenie z Unii Europejskiej środków pieniężnych w rozumieniu rozporządzenia 2018/1672;”;

6) w art. 84 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „ust. 2 pkt 1a-5 i 9” zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 1a-5, 9 i 12c”;

7) w dziale V po rozdziale 1c dodaje się rozdział 1d w brzmieniu:

„Rozdział 1d

Kontrola ex post

Art. 94ze. Wszczęcie kontroli ex post następuje z chwilą doręczenia unijnemu importerowi w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia 2017/821, zwanemu dalej „unijnym importerem”, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ex post udzielonego kontrolującemu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz wezwania do przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia unijnemu importerowi tego wezwania, dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków, o których mowa w art. 4-7 rozporządzenia 2017/821.

Art. 94zf. 1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli ex post naruszenia przepisów art. 4-7 rozporządzenia 2017/821 Szef Krajowej Administracji Skarbowej wzywa unijnego importera do:

1) przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania, planu wdrożenia działań naprawczych;

2) wdrożenia działań naprawczych w terminie 90 dni od dnia przedstawienia planu ich wdrożenia.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wzywa unijnego importera do przedstawienia, w terminie 15 dni od dnia doręczenia tego wezwania, dokumentów potwierdzających wdrożenie działań naprawczych.

Art. 94zg. 1. W przypadku gdy w toku kontroli ex post:

1) unijny importer nie przedstawi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 94ze, dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków, o których mowa w art. 4-7 rozporządzenia 2017/821, albo

2) unijny importer nie przedstawi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 94zf ust. 1 pkt 1, planu wdrożenia działań naprawczych, albo

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdzi, że unijny importer nie wdrożył działań naprawczych w terminie, o którym mowa w art. 94zf ust. 1 pkt 2

- Szef Krajowej Administracji Skarbowej sporządza protokół kontroli ex post, który kończy tę kontrolę.

2. W przypadku gdy w toku kontroli ex post Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdzi, że unijny importer nie naruszył przepisów art. 4-7 rozporządzenia 2017/821 albo wdrożył działania naprawcze w terminie, o którym mowa w art. 94zf ust. 1 pkt 2, informuje pisemnie unijnego importera o zakończeniu tej kontroli.

Art. 94zh. Zakończenie kontroli ex post następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 94zf ust. 1 pkt 2.

Art. 94zi. 1. Kto, będąc unijnym importerem:

1) nie przedstawi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 94ze, dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków, o których mowa w art. 4-7 rozporządzenia 2017/821, albo

2) nie przedstawi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 94zf ust. 1 pkt 1, planu wdrożenia działań naprawczych, albo

3) nie wdroży działań naprawczych w terminie, o którym mowa w art. 94zf ust. 1 pkt 2

- podlega karze pieniężnej.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości od 1000 zł do 500 000 zł.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Art. 94zj. 1. Nakładając karę pieniężną, o której mowa w art. 94zi ust. 1, uwzględnia się rodzaj, zakres i skutki naruszenia, o którym mowa w art. 94zi ust. 1, wielkość obrotów i przychodu unijnego importera w zakresie importu cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka oraz jego dotychczasową działalność w tym zakresie.

2. Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia, o którym mowa w art. 94zi ust. 1, doszło na skutek zdarzeń lub okoliczności, którym unijny importer nie mógł zapobiec, odstępuje się od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 94zi ust. 1, i umarza się postępowanie.

3. Nie nakłada się kary pieniężnej, o której mowa w art. 94zi ust. 1, jeżeli od dnia sporządzenia protokołu kontroli, o którym mowa w art. 94zg ust. 1, upłynęły 3 lata.

Art. 94zk. 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 94zi ust. 1, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna.

2. Kara pieniężna, o której mowa w art. 94zi ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 94zl. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kary pieniężnej, o której mowa w art. 94zi ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

2. Do egzekucji kary pieniężnej, o której mowa w art. 94zi ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 94zm. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli ex post stosuje się odpowiednio:

1) przepisy art. 62 ust. 2a-3b i 8, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 17 oraz ust. 3 i 4, art. 72, art. 75, art. 79, art. 84 ust. 2 i 4, art. 86 ust. 1 i 2 i art. 93;

2) przepisy art. 12, art. 102 § 2 i 3, art. 135, art. 140 § 2, art. 283 § 4 i 5, art. 286a § 1 i 2, art. 290 § 4-6 i art. 291d oraz działu IV rozdziałów 1, 2, 3a, 5, 6, 10 i 11, z wyjątkiem art. 182-185, art. 190 § 1, art. 198 i art. 200, oraz działu VII Ordynacji podatkowej.”.

Art. 2. [Kodeks karny skarbowy]

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2024 r. poz. 628) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w § 4 wyrazy „przepis stosuje się odpowiednio, jeżeli wykroczenie skarbowe określone w art. 106e, art. 106f i art. 106h popełnione zostało za granicą” zastępuje się wyrazami „przepis stosuje się odpowiednio, jeżeli przestępstwo skarbowe określone w art. 106f § 1 lub wykroczenie skarbowe określone w art. 106e, art. 106f § 2 i art. 106h zostało popełnione za granicą”;

2) w art. 53 po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

„§ 34a. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenie „środki pieniężne wwożone do Unii Europejskiej lub wywożone z Unii Europejskiej” ma znaczenie nadane mu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (Dz. Urz. UE L 284 z 12.11.2018, str. 6, z późn. zm.6)).”;

3) art. 106f otrzymuje brzmienie:

„Art. 106f. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza organom celnym środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z Unii Europejskiej albo w zgłoszeniu tym podaje nieprawdę, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli kwota niezgłoszonych środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z Unii Europejskiej jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”;

4) art. 106h otrzymuje brzmienie:

„Art. 106h. Kto wbrew obowiązkowi nie przedstawia organom celnym, na ich żądanie, środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z Unii Europejskiej,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”;

5) w art. 134 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Straż Graniczna - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 63-71, art. 85-95 i art. 96 § 1, ujawnione w zakresie swego działania przez Straż Graniczną;”.

Art. 3. [Prawo dewizowe]

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 309) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 skreśla się wyrazy „art. 18 i”;

2) w art. 12 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz „umyślne”;

3) uchyla się rozdział 5.

Art. 4. [Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu]

W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) uchyla się art. 85.

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 360 z 30.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 27);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (Dz. Urz. UE L 284 z 12.11.2018, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 23.12.2020, str. 79).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe oraz ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 360 z 30.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 27.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 435 z 23.12.2020, str. 79.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 435 z 23.12.2020, str. 79.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA