REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 872

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, szczegółowe warunki odpłatności za zajmowanie kwater tymczasowych, wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej, a także dokument przyjęcia i zdania przez funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.

§ 2. [Informacja o lokalu mieszkalnym lub kwaterze tymczasowej]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej „kierownikiem”, podaje do wiadomości funkcjonariuszy, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o lokalu mieszkalnym lub kwaterze tymczasowej przeznaczonych do zasiedlenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) co najmniej dziesięciodniowy termin wyznaczony na składanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej;

2) wielkość powierzchni mieszkalnej;

3) usytuowanie lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.

3. Lokal mieszkalny lub kwaterę tymczasową przydziela się na wniosek funkcjonariusza.

4. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Przyjęcie i zdanie lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej]

1. Przyjęcie i zdanie lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej następuje na podstawie protokołu sporządzonego i podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela jednostki organizacyjnej Służby Więziennej i funkcjonariusza przyjmującego lub zdającego lokal mieszkalny lub kwaterę tymczasową.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, określa się przedmioty wyposażenia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, stan techniczny elementów i wyposażenia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej oraz znajdujących się w nich urządzeń.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje funkcjonariusz, a dwa - kierownik.

§ 4. [Uiszczanie opłat przez lokatorów]

1. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej, któremu przydzielono kwaterę tymczasową, zwany dalej „lokatorem”, uiszcza opłaty czynszowe z góry, miesięcznie, do dziesiątego dnia każdego miesiąca na konto bankowe wskazane przez kierownika lub upoważnioną przez niego osobę lub w kasie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której dyspozycji znajduje się kwatera tymczasowa.

2. W przypadku gdy funkcjonariusz powołany lub przeniesiony z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu przydzielono kwaterę tymczasową, lub lokator zawarli umowy na dostawę mediów do przydzielonej kwatery tymczasowej, ponoszą oni koszty dostawy mediów w wysokości i terminach wynikających z tych umów.

3. W przypadku gdy dostawa mediów do kwatery tymczasowej odbywa się na podstawie umów zawartych przez kierownika, funkcjonariusz powołany lub przeniesiony z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu przydzielono kwaterę tymczasową, lub lokator opłacają koszty dostawy mediów w terminie, wysokości oraz miejscu określonych przez kierownika lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 5. [Termin opróżnienia lokalu mieszkalnego]

1. Opróżnienie lokalu mieszkalnego w przypadkach, o których mowa w art. 188 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, lub kwatery tymczasowej w przypadkach, o których mowa w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia funkcjonariuszowi decyzji o ich opróżnieniu.

2. Opróżnienie kwatery tymczasowej w przypadkach, o których mowa w art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, na podstawie rozkazu personalnego następuje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin opróżnienia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej może być przedłużony na wniosek funkcjonariusza o jeden miesiąc.

4. Funkcjonariusz, który nie opróżnił kwatery tymczasowej na podstawie decyzji lub rozkazu personalnego, uiszcza opłaty czynszowe, koszty dostawy mediów, o których mowa w art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, oraz odszkodowanie za zajmowanie kwatery tymczasowej bez tytułu prawnego w wysokości 100 % wartości czynszu.

5. Funkcjonariusz zgłasza zamiar opróżnienia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej co najmniej 3 dni przed planowanym dniem ich zwolnienia przez pisemne powiadomienie o tym kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której dyspozycji znajdują się lokal mieszkalny lub kwatera tymczasowa.

§ 6. [Dzień podpisania protokołu przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej]

Dzień podpisania protokołu przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której dyspozycji znajdują się lokal mieszkalny lub kwatera tymczasowa, lub osobę przez niego upoważnioną oraz przez funkcjonariusza jest dniem opróżnienia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.

§ 7. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do spraw związanych z przydziałem i opróżnianiem lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2024 r.1)

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 23), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1053).

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO / KWATERY TYMCZASOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 872)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO / KWATERY TYMCZASOWEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-14
  • Data wejścia w życie: 2024-06-17
  • Data obowiązywania: 2024-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA