REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 888

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101)

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101) (Dz. U. poz. 930), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101) (Dz. U. poz. 2172).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101) (Dz. U. poz. 2172), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 27 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 888)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH0601012)), obejmujący obszar 25,43 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 888)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK HORODYSZCZE (PLH060101)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

441104,96

790402,20

2

441079,95

790578,65

3

441079,95

790587,34

4

441078,21

790613,74

5

441062,24

790635,62

6

441042,79

790647,08

7

441027,84

790659,24

8

440936,84

790579,35

9

440716,26

790394,21

10

440687,44

790368,85

11

440550,23

790254,92

12

440671,45

790098,61

13

440663,82

790089,93

14

440608,59

790046,50

15

440547,11

789993,01

16

440644,71

789819,34

17

440681,18

789792,94

18

440705,15

789765,15

19

440750,30

789706,79

20

440776,70

789668,24

21

440797,89

789631,42

22

440821,17

789597,38

23

440844,44

789572,71

24

440875,70

789599,46

25

440897,93

789615,44

26

440921,90

789641,49

27

440955,25

789663,38

28

440955,25

789674,83

29

440958,03

789667,19

30

440976,44

789679,00

31

440990,33

789692,20

32

440992,76

789692,90

33

441002,49

789692,20

34

441027,49

789714,78

35

441047,99

789740,14

36

441012,56

789764,80

37

440978,87

789785,29

38

440946,22

789809,61

39

440907,32

789837,40

40

440881,26

789859,28

41

440857,29

789872,48

42

440831,24

789890,20

43

440821,17

789903,74

44

440816,65

789919,37

45

440820,13

789928,06

46

440833,32

789950,64

47

440840,97

789977,04

48

440847,22

790015,24

49

440851,04

790053,45

50

440858,68

790092,01

51

440864,24

790129,87

52

440869,10

790164,61

53

440872,57

790181,97

54

440883,35

790234,43

55

440884,74

790256,66

56

440884,74

790285,14

57

440885,78

790305,29

58

440885,43

790313,62

59

440948,30

790380,66

60

440990,68

790415,05

61

441104,96

790402,20
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762)

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK HORODYSZCZE (PLH060101)

image

Załącznik nr 34)

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK HORODYSZCZE (PLH060101)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

2

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 maja 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101) (Dz. U. poz. 2172), które weszło w życie z dniem 25 października 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-17
  • Data obowiązywania: 2024-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA