REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 894

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Organizacja i zakres działań Komitetu Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych]

1. Komitet Polityki Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa, zwany dalej „Komitetem”, podejmuje decyzje w formie uchwał:

1) w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy) albo

2) na posiedzeniu.

2. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Przewodniczący Komitetu decyduje o trybie, w jakim jest rozpatrywana sprawa, z tym że projekt uchwały wymagający pilnego rozpatrzenia jest kierowany przez Przewodniczącego Komitetu do rozpatrzenia w trybie obiegowym.

4. Komitet może wybrać, na posiedzeniu, spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komitetu, w obecności wszystkich członków Komitetu, zwykłą większością głosów.

5. Projekt uchwały jest sporządzany w postaci elektronicznej. W przypadku gdy nie jest możliwe sporządzenie projektu w postaci elektronicznej, sporządza się go w postaci papierowej, w dwóch egzemplarzach.

§ 2. [Obsługa Komitetu i Przewodniczącego Komitetu]

Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu i Przewodniczącego Komitetu zapewnia sekretariat Komitetu.

§ 3. [Wyznaczenie terminu na przedstawienie stanowiska w sprawie projektu uchwały]

1. W przypadku skierowania projektu uchwały do rozpatrzenia w trybie obiegowym Przewodniczący Komitetu wyznacza pisemnie termin na przedstawienie stanowiska w sprawie projektu uchwały, nie krótszy niż dziesięć dni roboczych od dnia jego doręczenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony, nie więcej jednak niż do siedmiu dni roboczych.

2. Do projektu uchwały skierowanego do rozpatrzenia w trybie obiegowym dołącza się przekazany przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Korporacją”, wniosek dotyczący udzielenia przez nią ubezpieczenia gwarantowanego, zwany dalej „wnioskiem”, lub zlecenie udzielenia przez nią gwarancji ubezpieczeniowej, zwane dalej „zleceniem”, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa, jeżeli jest to niezbędne do podjęcia uchwały.

3. Wniosek i zlecenie zawierają jednoznaczną rekomendację Korporacji dotyczącą propozycji załatwienia sprawy, a także ocenę występującego ryzyka, w tym ryzyka finansowego.

4. Komitet podejmuje uchwały w trybie obiegowym jednogłośnie.

5. Członek Komitetu uzasadnia uwagi zgłoszone do rozpatrywanego w trybie obiegowym projektu uchwały, w tym do wniosku lub zlecenia.

6. W przypadku zgłoszenia przez członka Komitetu uwag do rozpatrywanego w trybie obiegowym projektu uchwały, w tym do wniosku lub zlecenia, albo nieprzedstawienia stanowiska przez członka Komitetu w terminie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Komitetu kieruje projekt uchwały do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu.

§ 4. [Przedłużenie terminu do przedstawienia stanowiska]

Przewodniczący Komitetu na uzasadniony wniosek członka Komitetu może wydłużyć termin na przedstawienie stanowiska w sprawie projektu uchwały rozpatrywanego w trybie obiegowym, nie więcej jednak niż o trzy dni robocze od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Informację o wydłużeniu terminu zawiera się w protokole z przebiegu rozpatrzenia sprawy w trybie obiegowym.

§ 5. [Możliwość zgłoszenia zastrzeżenia do rozpatrzenia projektu uchwały]

1. Członek Komitetu może zgłosić, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, uzasadnione zastrzeżenie do rozpatrzenia projektu uchwały w trybie obiegowym, w szczególności ze względu na potrzebę uzupełnienia wniosku lub zlecenia lub uzyskania wyjaśnień od Korporacji.

2. W przypadku zgłoszenia uzasadnionego zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Komitetu kieruje projekt uchwały do rozpatrzenia na posiedzeniu.

§ 6. [Zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia]

1. Do ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniu jest wymagane zawiadomienie wszystkich członków Komitetu o tym posiedzeniu.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu. Posiedzenia Komitetu prowadzi Przewodniczący Komitetu, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu zawiadamia pisemnie członków Komitetu o terminie i miejscu posiedzenia Komitetu oraz o porządku obrad. Zawiadomienie jest przekazywane członkom Komitetu nie później niż na dziesięć dni roboczych przed terminem posiedzenia Komitetu. Do zawiadomienia dołącza się ujęty w porządku obrad projekt uchwały. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli Komitet rozpatruje na posiedzeniu wyłącznie projekty uchwał, o których mowa w § 3 ust. 6 i § 5 ust. 2, zawiadomienie jest przekazywane nie później niż na pięć dni roboczych przed terminem posiedzenia Komitetu.

5. W przypadku projektu uchwały, o której mowa w § 3 ust. 6 i § 5 ust. 2, do zawiadomienia dołącza się odpowiednio wyjaśnienia Korporacji, skorygowany wniosek lub skorygowane zlecenie, jeżeli zostały przekazane przez Korporację.

6. Rozpatrzenie na posiedzeniu projektu uchwały, o której mowa w § 3 ust. 6 i § 5 ust. 2, nie może nastąpić przed otrzymaniem przez członków Komitetu oraz Korporację protokołu z przebiegu rozpatrzenia sprawy w trybie obiegowym z dołączonymi uwagami, o których mowa w § 3 ust. 5, lub uzasadnionymi zastrzeżeniami, o których mowa w § 5 ust. 1.

7. Komitet podejmuje uchwały na posiedzeniu większością trzech głosów, w obecności co najmniej czterech członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały rozstrzyga Przewodniczący Komitetu albo wiceprzewodniczący Komitetu, jeżeli prowadzi posiedzenie.

8. Uchwała przyjmująca sprawozdanie z działalności Komitetu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa, jest podejmowana jednogłośnie, w obecności co najmniej czterech członków Komitetu.

§ 7. [Wnoszenie pod obrady Komitetu projektów uchwał]

Przewodniczący Komitetu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Korporacji, wnosi do rozpatrzenia projekty uchwał dotyczące:

1) określania szczegółowych zasad działalności Korporacji w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa;

2) określania zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych oraz wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych;

3) określania szczegółowych kryteriów branych przez Komitet pod uwagę przy ocenie zaistnienia interesu Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa;

4) ustalania zakresu uprawnień Korporacji do podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczenia gwarantowanego;

5) klasyfikowania krajów w zależności od stopnia ryzyka;

6) propozycji zmian w działalności Korporacji.

§ 8. [Protokół z rozpoznania sprawy oraz z posiedzenia Komitetu]

1. Z przebiegu rozpatrzenia sprawy w trybie obiegowym oraz z posiedzenia Komitetu jest sporządzany protokół, który podpisują:

1) Przewodniczący Komitetu - w przypadku protokołu z przebiegu rozpatrzenia sprawy w trybie obiegowym;

2) członkowie Komitetu uczestniczący w posiedzeniu Komitetu - w przypadku protokołu z posiedzenia Komitetu.

2. Protokół z przebiegu rozpatrzenia sprawy w trybie obiegowym sekretariat Komitetu przekazuje członkom Komitetu oraz Korporacji w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania protokołu. Do protokołu dołącza się:

1) podjęte w trybie obiegowym uchwały podpisane przez Przewodniczącego Komitetu, z tym że Korporacji nie przekazuje się uchwały przyjmującej sprawozdanie z działalności Komitetu;

2) w przypadku niepodjęcia uchwały w trybie obiegowym - uzasadnione uwagi, o których mowa w § 3 ust. 5, lub uzasadnione zastrzeżenia, o których mowa w § 5 ust. 1.

3. Protokół z posiedzenia Komitetu sekretariat Komitetu przekazuje członkom Komitetu oraz Korporacji niezwłocznie po jego podpisaniu.

4. Podjęte na posiedzeniu uchwały podpisane przez Przewodniczącego Komitetu albo wiceprzewodniczącego Komitetu, jeżeli prowadził posiedzenie, sekretariat Komitetu przekazuje członkom Komitetu i Korporacji w terminie pięciu dni roboczych od dnia, w którym odbyło się posiedzenie Komitetu, z tym że Korporacji nie przekazuje się uchwały przyjmującej sprawozdanie z działalności Komitetu.

5. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, sporządzono w postaci papierowej:

1) członkowie Komitetu otrzymują kopie podjętych uchwał i protokołów,

2) Korporacja otrzymuje oryginały podjętych uchwał i kopie protokołów

- w terminach określonych w ust. 2-4.

6. Sekretariat Komitetu przechowuje drugie egzemplarze oryginałów podjętych uchwał i oryginały protokołów, sporządzonych w postaci papierowej.

§ 9. [Prawo do udziału w posiedzeniu przez osoby niewchodzące w skład Komitetu]

1. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komitetu osoby niewchodzące w skład Komitetu, w tym przedstawicieli Korporacji.

2. Sekretariat Komitetu dołącza do zaproszenia projekty uchwał wniesione do rozpatrzenia na posiedzeniu przez Przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy, a do zaproszenia osób niebędących przedstawicielami Korporacji - również projekty uchwał wniesione do rozpatrzenia na posiedzeniu przez Przewodniczącego Komitetu na wniosek Korporacji, a także wyjaśnienia, skorygowany wniosek lub skorygowane zlecenie, o których mowa w § 6 ust. 5, jeżeli zostały przekazane przez Korporację.

§ 10. [Finansowanie bieżącej działalności Komitetu]

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu są finansowane z budżetu państwa w ramach części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 11. [Projekty uchwał określające politykę udzielania ochrony ubezpieczeniowej]

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 28 czerwca 2024 r. Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek Korporacji wnosi do rozpatrzenia także projekty uchwał określające politykę udzielania ubezpieczeń gwarantowanych wobec poszczególnych krajów lub branż, w tym ustalające łączne kwotowe limity ubezpieczeń, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 29 czerwca 2024 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (Dz. U. poz. 1446, z 2011 r. poz. 1268, z 2016 r. poz. 1109 oraz z 2017 r. poz. 1415), które utraciło moc z dniem 29 marca 2024 r. zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1859).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-06-19
  • Data obowiązywania: 2024-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA