REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 896

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623 oraz z 2023 r. poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, terminy i sposób pobierania tych opłat, a także wzór kalkulacji rocznej kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej;

2) tryb przydzielania miejsc w internacie albo kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę przydzielania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

3) standard oraz wyposażenie internatów i kwater internatowych;

4) tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania kwatery internatowej i pokoju w internacie;

5) tryb wyrażania zgody na pobyt opiekuna lub najbliższego członka rodziny, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2112), wraz z weteranem uprawnionym, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę;

6) tryb wyrażania zgody na przedłużenie zakwaterowania, o którym mowa w art. 51 ust. 3a ustawy, w internacie albo kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę.

§ 2. [Wniosek o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej]

1. Żołnierz zawodowy składa wniosek o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „Agencją”, właściwego dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową.

2. Wzór wniosku o przydział żołnierzowi zawodowemu miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji na wniosek żołnierza zawodowego wydaje skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.

4. Wzór skierowania do zamieszkiwania żołnierza zawodowego w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej]

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji na wniosek pracownika, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, wydaje skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.

2. Pracownik do wniosku o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej załącza zaświadczenie pracodawcy o miejscu pracy, rodzaju umowy o pracę oraz okresie, na jaki umowa ta została zawarta.

3. Wzór wniosku o przydział pracownikowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. [Wydanie dziecku żołnierza albo pracownika skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej]

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji na wniosek o przydział dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej złożony przez żołnierza zawodowego albo pracownika, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 53a ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 1a ustawy, wydaje dziecku żołnierza albo pracownika skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.

2. Wzór wniosku o przydział dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. [Wzór skierowania do zamieszkiwania]

Wzór skierowania do zamieszkiwania pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, dziecka żołnierza lub dziecka pracownika, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1, w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. [Ubieganie się o przydział miejsca przez weterana uprawnionego]

1. W przypadku ubiegania się o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej:

1) przez weterana uprawnionego,

2) przez weterana uprawnionego wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny

- weteran uprawniony składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji wniosek o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z kopią legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego.

2. Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

4. W przypadku ubiegania się o przedłużenie zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej na okres powyżej 3 miesięcy w roku kalendarzowym weteran uprawniony składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji wniosek o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z kopią legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego i oświadczeniem o okresach korzystania z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej w danym roku kalendarzowym oraz potwierdza konieczność przedłużenia zakwaterowania, w tym okres tego przedłużenia.

5. Wzór oświadczenia weterana uprawnionego o okresach korzystania z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 7. [Termin na rozpatrzenie wniosku]

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji rozpoznaje wnioski, o których mowa w § 3, 4 i 6, w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.

2. W przypadku wniosku, do którego nie dołączono dokumentów wymaganych na podstawie § 3 i 6, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa do uzupełnienia tego wniosku w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu sprawę pozostawia bez rozpoznania.

§ 8. [Skierowania do zamieszkiwania weterana uprawnionego w internacie albo kwaterze internatowej]

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje weteranowi uprawnionemu odpowiednio skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny.

2. Wzór skierowania do zamieszkiwania weterana uprawnionego w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

3. Wzór skierowania do zamieszkiwania weterana uprawnionego wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 9. [Wyposażenie pokoju w internacie i kwaterze internatowej]

1. Pokój w internacie i kwaterze internatowej wyposaża się co najmniej w tapczan, szafę ubraniową, regał lub komodę, krzesło, stół, szafkę przyłóżkową, lampkę nocną, żyrandol, kosz na śmieci i lustro, pościel i bieliznę pościelową oraz firany i zasłony lub żaluzje albo rolety.

2. Pomieszczenia wspólnego użytkowania wyposaża się co najmniej:

1) kuchnię w internacie - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę, kuchenkę mikrofalową i komplet naczyń kuchennych, w tym garnki, patelnie, czajniki;

2) kuchnię w kwaterze internatowej - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę i komplet naczyń kuchennych, w tym garnki, patelnie, czajniki;

3) świetlicę w internacie - w telewizor, radioodbiornik, stolik pod telewizor, stół albo stolik, fotele lub krzesła;

4) pralnię w internacie - w pralkę automatyczną, miejsce do suszenia, deskę do prasowania i żelazko.

§ 10. [Przyjęcie albo zdanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej]

1. Przyjęcie albo zdanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela dyrektora oddziału regionalnego Agencji i podpisanego przez osobę przyjmującą albo zdającą miejsce.

2. Osobą przyjmującą albo zdającą miejsce przydzielone dziecku:

1) żołnierza na podstawie art. 51 ust. 1a oraz art. 53a ust. 1 pkt 1 ustawy - jest żołnierz zawodowy;

2) pracownika na podstawie art. 53a ust. 1 pkt 1 ustawy - jest pracownik.

3. Wzór protokołu przyjęcia albo zdania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

4. W protokole określa się przedmioty wyposażenia pokoju w internacie albo kwaterze internatowej, a także stan techniczny wyposażenia pokoju w internacie albo kwatery internatowej oraz znajdujących się w nich urządzeń.

5. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla zdającego i przyjmującego.

6. O zamiarze zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej osoba, która zajmuje to miejsce, zawiadamia na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwolnienia, a weteran uprawniony - co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem zwolnienia.

7. W dniu sporządzenia protokołu zwalniane miejsce w internacie albo kwaterze internatowej oraz pomieszczenia przynależne opróżnia się ze wszystkich rzeczy niestanowiących wyposażenia tego miejsca i tych pomieszczeń.

8. Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu w internacie albo kwaterze internatowej stwierdzono pozostawienie rzeczy, uszkodzenie elementów i wyposażenia lub urządzeń technicznych, przedstawiciel Agencji, który sporządza protokół, informuje osobę, która zwalnia miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, o obowiązku usunięcia rzeczy lub pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 98).

9. W dniu sporządzenia protokołu przedstawiciel Agencji przyjmuje od osoby, która zwalnia miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, klucze do tego miejsca.

10. Za datę zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu.

§ 11. [Stawka opłat za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej]

1. Informację o stawce opłat za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej dyrektor oddziału regionalnego Agencji przedstawia do ostatniego dnia lutego każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia danego roku. W przypadku zmiany wysokości poniesionych kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej stawka opłat może być korygowana częściej niż raz w roku, z tym że nowa stawka opłat obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dniu skorygowania stawki opłat. O zmianie wysokości stawki opłat zawiadamia się osoby zajmujące miejsca w internacie albo kwaterze internatowej nie później niż w terminie 30 dni przed planowaną datą zmiany stawki opłat. Jeżeli z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że stawka opłat będzie niższa od stawki dotychczas obowiązującej, osoby te można zawiadomić o tym fakcie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną datą zmiany stawki opłat.

2. Wzór kalkulacji rocznej kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internatach albo kwaterach internatowych jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

3. Kalkulację kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej:

1) miejsca w internatach - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich internatów oddziału regionalnego Agencji;

2) kwater internatowych - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich kwater internatowych oddziału regionalnego Agencji;

3) kwater internatowych położonych w budynkach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych oraz w budynkach pochodzących z najmu lub leasingu od osób trzecich - kalkuluje się oddzielnie dla każdej wspólnoty lub spółdzielni, każdego budynku lub każdej grupy budynków.

4. Do powierzchni użytkowej wlicza się powierzchnię pokoju, przedpokoju, łazienki i innych pomieszczeń przynależnych do tego pokoju. Jeżeli pokój, przedpokój, łazienka i inne pomieszczenia przynależne są przeznaczone do użytkowania przez kilka osób, powierzchnię użytkową ustala się proporcjonalnie do liczby miejsc w pokoju.

5. W przypadku remontu w internacie przy kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej koszty remontu rozkłada się w równych częściach na 5 lat następujących po roku kalendarzowym, w którym przeprowadzono remont.

§ 12. [Dzienna opłata za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej]

1. Dzienną opłatę za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przez osoby, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53a ust. 1 i art. 53c ustawy, oraz dziecko, o którym mowa w art. 51 ust. 1a ustawy, ustala się:

1) w pokoju jednoosobowym - w wysokości dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie albo kwaterze internatowej pomnożonego przez powierzchnię użytkową zajmowanego miejsca;

2) w pokoju dwuosobowym lub wieloosobowym - w wysokości dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie albo kwaterze internatowej pomnożonego przez powierzchnię użytkową przypadającą proporcjonalnie do ilości miejsc.

2. Opłatę za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przez osoby, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53a ust. 1 i art. 53c ustawy, stanowi iloczyn dziennej opłaty za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej oraz liczby dni zajmowania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej w danym miesiącu.

§ 13. [Terminy poboru opłaty za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej]

Opłatę za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej pobiera się od dnia protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej do dnia protokolarnego zdania tego miejsca.

§ 14. [Termin uiszczenia opłaty za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej]

Opłatę za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej uiszcza się do piętnastego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący lub w przypadku korzystania z tego miejsca krócej niż miesiąc - w terminie 3 dni od dnia protokolarnego zdania miejsca. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Agencji.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz. U. poz. 1104), które utraciło moc z dniem 30 marca 2024 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1872).

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 896)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ


Załącznik 2. [WZÓR - SKIEROWANIE DO ZAMIESZKIWANIA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - SKIEROWANIE DO ZAMIESZKIWANIA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ


Załącznik 3. [WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ PRACOWNIKOWI MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ PRACOWNIKOWI MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ


Załącznik 4. [WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ DZIECKU MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ DZIECKU MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ


Załącznik 5. [WZÓR - SKIEROWANIE DO ZAMIESZKIWANIA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, DZIECKA ŻOŁNIERZA LUB DZIECKA PRACOWNIKA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR - SKIEROWANIE DO ZAMIESZKIWANIA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, DZIECKA ŻOŁNIERZA LUB DZIECKA PRACOWNIKA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

Załącznik 6. [WZÓR - WNIOSEK WETERANA UPRAWNIONEGO O PRZYDZIAŁ MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR - WNIOSEK WETERANA UPRAWNIONEGO O PRZYDZIAŁ MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ


Załącznik 7. [WZÓR - WNIOSEK WETERANA UPRAWNIONEGO O PRZYDZIAŁ MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR - WNIOSEK WETERANA UPRAWNIONEGO O PRZYDZIAŁ MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ


Załącznik 8. [WZÓR - OŚWIADCZENIE WETERANA UPRAWNIONEGO]

Załącznik nr 8

WZÓR - OŚWIADCZENIE WETERANA UPRAWNIONEGO

Załącznik 9. [WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ DZIECKU MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 9

WZÓR - SKIEROWANIE DO ZAMIESZKIWANIA WETERANA UPRAWNIONEGO W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

Załącznik 10. [WZÓR - SKIEROWANIE DO ZAMIESZKIWANIA WETERANA UPRAWNIONEGO WRAZ Z OPIEKUNEM LUB NAJBLIŻSZYM CZŁONKIEM RODZINY W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 10

WZÓR - SKIEROWANIE DO ZAMIESZKIWANIA WETERANA UPRAWNIONEGO WRAZ Z OPIEKUNEM LUB NAJBLIŻSZYM CZŁONKIEM RODZINY W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

Załącznik 11. [WZÓR  - PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ALBO ZDANIA MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 11

WZÓR  - PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ALBO ZDANIA MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

Załącznik 12. [WZÓR - KALKULACJA ROCZNA KOSZTÓW UTRZYMANIA 1 M^2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIEJSCA W INTERNATACH ALBO KWATERACH INTERNATOWYCH]

Załącznik nr 12

WZÓR - KALKULACJA ROCZNA KOSZTÓW UTRZYMANIA 1 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIEJSCA W INTERNATACH ALBO KWATERACH INTERNATOWYCH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-07-03
  • Data obowiązywania: 2024-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA