REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 912

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 17 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej]

W rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1 wyrazy „mieszkanie chronione” zastępuje się wyrazami „mieszkanie treningowe lub wspomagane”;

2) w § 5 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „problemowej lub doraźnej.”;

3) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kontrola problemowa może być prowadzona w siedzibie kontrolującego, na podstawie dokumentów udostępnionych przez jednostkę podlegającą kontroli.”;

4) w § 14 w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w miarę możliwości oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem;”;

5) w § 19 uchyla się ust. 4.

§ 2. [Stosowanie przepisów do spraw wszczętych przed sądem]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 1693, 1938 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 743, 858 i 859.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-20
  • Data wejścia w życie: 2024-06-21
  • Data obowiązywania: 2024-06-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA