REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 1021

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. z 2023 r. poz. 355), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 953);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 663).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 953), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 663), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1021)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) zasady wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium izby i pozostałych pracowników regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej „izbami”;

3) wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej;

4) zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izby.

2. Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu zasadniczym”, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli, o której mowa w § 4 pkt 1.

§ 3. Ustala się wielokrotności kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, zastępcy prezesa i etatowych członków kolegium izby, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Dla pracowników izb, niewymienionych w § 1 ust. 2 oraz § 3, ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Przeszeregowania pracownika w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego dokonuje prezes izby.

2. Prezes izby może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi wymagany okres pracy na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy regulujące wymagania kwalifikacyjne pracowników.

§ 6. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem wydziałem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem wydziałem, dla których w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku, przewidzianą dla danego stanowiska, obniża się o jedną stawkę.

§ 7. 1. Pracownikom izby, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może być przyznany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, dodatek służbowy w wysokości do 40 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.

2. W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 60 %.

§ 8. 1. Inspektorom do spraw kontroli gospodarki finansowej, zwanym dalej „inspektorami kontroli”, przysługuje miesięczny dodatek kontrolerski w wysokości 30 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 50 %.

§ 9. 1. Miesięczna wysokość ryczałtu dla pozaetatowych członków kolegium izby wynosi do 75 % miesięcznego maksymalnego zasadniczego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.

2. Do diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pozaetatowych członków kolegium izby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 10. Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.

§ 11. Tracą moc:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. poz. 464, z późn. zm.1));

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. poz. 465).

§ 12. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, oraz ryczałt, diety i zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 4, w wysokości i na zasadach oraz z zastosowaniem wielokrotności kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu przysługują od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Zasady wynagradzania, o których mowa w § 1 ust. 2, do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2).

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz. U. z 2024 r. poz.1021 )

Załącznik nr 1

TABELA WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

1

Prezes izby

4,1-6,0

0,7-1,5

2

Zastępca prezesa

3,3-5,0

0,5-1,2

3

Etatowy członek kolegium

2,6-4,0


Załącznik nr 23)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

2400-5100

II

2720-5200

III

2730-5330

IV

2740-5460

V

2770-5610

VI

2800-5800

VII

2830-6180

VIII

2850-6310

IX

2890-6440

X

2950-6690

XI

3020-6950

XII

3090-7210

XIII

3160-7530

XIV

3240-7920

XV

3320-8310

XVI

3420-8750

XVII

3510-9180

XVIII

3620-9740

Załącznik nr 3

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 80

5

do 95

6

do 110

7

do 125

Załącznik nr 4

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wykształcenie

Liczba lat pracy

1

Naczelnik wydziału

XV-XVIII

do 7

wyższe

4

2

Kierownik biura, zastępca naczelnika wydziału

XV-XVII

do 7

wyższe

4

3

Zastępca kierownika biura

XV-XVI

do 6

wyższe

4

4

Radca prawny

XV-XVII

do 7

według odrębnych przepisów

5

Główny księgowy

XV-XVII

do 6

według odrębnych przepisów

6

Główny inspektor kontroli

XV-XVI

do 6

wyższe

6

6a

Audytor wewnętrzny

XV-XVI

do 6

według odrębnych przepisów

7

(skreślona)

8

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XII-XIV

-

według odrębnych przepisów

9

Starszy inspektor kontroli

XIII-XV

do 5

wyższe

4

10

Starszy informatyk, starszy specjalista

XIII-XV

-

wyższe

4

11

Inspektor kontroli, informatyk, specjalista

XII-XIV

-

wyższe

3

średnie

6

12

Młodszy inspektor kontroli

XI-XII

-

wyższe

-

średnie

2

13

Starszy księgowy

X-XII

-

średnie

2

14

Księgowy, starszy referent

IX-XI

-

średnie

1

15

Referent

VII-IX

-

średnie

-
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. poz. 228, z 1998 r. poz. 348, z 1999 r. poz. 520, z 2000 r. poz. 424, z 2001 r. poz. 431 oraz z 2003 r. poz. 281.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 lutego 2004 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 663), które weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2024 r.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-10
  • Data wejścia w życie: 2024-07-10
  • Data obowiązywania: 2024-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA