REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 1022

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 3 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania renty socjalnej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz. U. poz. 1656), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz. U. poz. 869).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz. U. poz. 869), które stanowią:

„§ 2. Wnioski o przyznanie renty socjalnej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpoznaniu na podstawie rozporządzenia bez konieczności ponownego składania wniosku.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 3 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1022)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie przyznawania renty socjalnej

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej;

2) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

3) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o przyznanie renty socjalnej;

4) tryb powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, oraz organów emerytalno-rentowych o tymczasowym aresztowaniu i odbywaniu kary pozbawienia wolności;

5) wykaz dokumentów potwierdzających prawo do 50 % kwoty renty socjalnej.

§ 2. Wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:

1) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;

2) zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;

3) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów;

4) zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;

5) zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten przychód;

6) zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wypłacającego wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;

7) zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933 oraz z 2024 r. poz. 653) - w hektarach przeliczeniowych;

8)2) uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług społecznych, jeżeli kierownik ten lub dyrektor składa wniosek o rentę socjalną, kopię dokumentu lub dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w art. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z dokumentami, o których mowa w § 3, składa się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną jednostki organizacyjnej Zakładu.

2. Zgoda, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, powinna być wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu.

3. Po stwierdzeniu, iż osoba ubiegająca się o rentę socjalną udowodniła okoliczności niezbędne do ustalenia prawa do renty socjalnej, Zakład kieruje tę osobę na badanie przez lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie ustania prawa do renty socjalnej w związku z upływem terminu ważności orzeczenia i zgłoszenia wniosku o przyznanie renty socjalnej.

5. W decyzji przyznającej rentę socjalną Zakład ustala okres, przez który renta socjalna przysługuje, oraz jej wysokość.

6. W przypadku zbiegu uprawnień osoby ubiegającej się o rentę socjalną z prawem do renty rodzinnej wypłacanej przez organ emerytalno-rentowy, Zakład przesyła decyzję, o której mowa w ust. 5, do tego organu w celu wydania decyzji w sprawie zbiegu uprawnień do świadczeń i wypłaty renty socjalnej w trybie art. 12 ustawy. W takim przypadku decyzja Zakładu zawiera informację o treści art. 12 ust. 3 ustawy.

7. Postępowanie w sprawie renty socjalnej podlega umorzeniu, jako bezprzedmiotowe, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tej renty.

8. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do renty socjalnej Zakład wydaje decyzję odmowną.

§ 5. 1. Osoba mająca ustalone prawo do renty socjalnej oraz dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powiadamia pisemnie właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu lub organ emerytalno-rentowy o tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności, podając datę osadzenia w areszcie lub datę rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności.

2. W przypadku ubiegania się o wypłatę 50 % renty socjalnej osoba, o której mowa w ust. 1, do powiadomienia dołącza część V wniosku według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia i podejmuje zobowiązanie, że z kwoty 50 % renty socjalnej będzie dokonywała opłaty z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) zaświadczenie zarządcy domu mieszkalnego potwierdzające prawo do lokalu mieszkalnego lub wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności nieruchomości;

2) zaświadczenie wydziału ewidencji ludności właściwego urzędu gminy potwierdzające, iż w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym nie są zameldowane inne osoby.

4. Przy ubieganiu się o zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, pomocy udziela administracja aresztu śledczego lub zakładu karnego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 26 września 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1022)3)

WZÓR - WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz. U. poz. 869), które weszło w życie z dniem 24 maja 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-10
  • Data wejścia w życie: 2024-07-10
  • Data obowiązywania: 2024-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA