REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 1023

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 858 i 859) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych, w tym szczegółowy zakres informacji dotyczących czynności egzekucyjnych i innych czynności podejmowanych przez te podmioty, a także zdarzeń mających wpływ na egzekwowany obowiązek zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) innym organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny inny niż organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne;

2) innym uprawnionym organie egzekucyjnym - rozumie się przez to inny organ egzekucyjny uprawniony do stosowania środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony;

3) organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne;

4) przesyłce rejestrowanej - rozumie się przez to przesyłkę rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467);

5) publicznej usłudze hybrydowej - rozumie się przez to publiczną usługę hybrydową, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699);

6) publicznej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego - rozumie się przez to publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;

7) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3.

1. Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego wierzyciel, organ egzekucyjny i inny organ egzekucyjny doręczają sporządzone przez siebie pisma i odpisy pism z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

2. Wierzyciel przekazuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 32aa ustawy, organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tego zawiadomienia za pośrednictwem tego systemu, wierzyciel doręcza to zawiadomienie z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo w przypadku wierzyciela będącego naczelnikiem urzędu skarbowego - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

3. Jeżeli nie jest możliwe doręczenie sporządzonego przez wierzyciela, organ egzekucyjny i inny organ egzekucyjny pisma i odpisu pisma w sposób, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o którym mowa w art. 32aa ustawy, w sposób, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, doręczenia dokonuje się za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.

4. W przypadku braku możliwości doręczenia sporządzonego przez wierzyciela, organ egzekucyjny i inny organ egzekucyjny pisma i odpisu pisma oraz zawiadomienia, o którym mowa w art. 32aa ustawy, w sposób, o którym mowa w ust. 3, doręczenia dokonuje się przesyłką rejestrowaną.

§ 4.

Wierzyciel podaje w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 32aa § 1 pkt 1 ustawy, wysokość należności pieniężnej pozostałej do wyegzekwowania, a w przypadku:

1) wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny - również datę jej wyegzekwowania oraz nazwę tego organu egzekucyjnego;

2) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej - również datę dokonania tej korekty;

3) przedawnienia należności pieniężnej - również jego datę;

4) zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej - również:

a) datę uzyskania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia oraz wysokości, w jakich zostały uzyskane,

b) informację, że zapłaty dokonał podmiot, o którym mowa w art. 71ca § 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy.

§ 5.

Organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia inny organ egzekucyjny o:

1) informacjach, o których mowa w art. 32aa § 1 pkt 1, 4 i 6 oraz art. 26 § 1e pkt 4-4c i 6-8 ustawy, przekazanych przez wierzyciela, chyba że z informacji od wierzyciela wynika, że wierzyciel zawiadomił inny organ egzekucyjny;

2) wyegzekwowaniu należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;

3) zawieszeniu postępowania egzekucyjnego albo wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych;

4) podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego albo wstrzymanego postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych;

5) umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.

§ 6.

Przed wydaniem dalszego tytułu wykonawczego lub wystawieniem kolejnego tytułu wykonawczego w razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką morską przymusową, wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o podanie wysokości należnych kosztów egzekucyjnych.

§ 7.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 26c § 1 pkt 1 i art. 26ca § 1 ustawy, wierzyciel przekazuje odpowiednio dalszy tytuł wykonawczy lub kolejny tytuł wykonawczy innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu, wraz z wnioskiem egzekucyjnym o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony.

2. Wierzyciel informuje organ egzekucyjny o przekazaniu odpowiednio dalszego tytułu wykonawczego lub kolejnego tytułu wykonawczego oraz wniosku, o którym mowa w ust. 1, innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu oraz wskazuje nazwę tego organu.

3. Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia inny uprawniony organ egzekucyjny o informacjach, o których mowa w art. 32aa § 1 pkt 1, 4 i 6 oraz art. 26 § 1e pkt 4a-4c i 6-8 ustawy. Przepisy § 3 ust. 2-4 i § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2, organ egzekucyjny niezwłocznie informuje inny uprawniony organ egzekucyjny o:

1) numerze rachunku bankowego, na który należy przekazać wyegzekwowane lub uzyskane koszty egzekucyjne należne organowi egzekucyjnemu;

2) wysokości należnych kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na ich rodzaje, odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.

§ 9.

1. Inny uprawniony organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o wyegzekwowanych, w całości albo w części, należności pieniężnej, odsetkach z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztach upomnienia i kosztach egzekucyjnych.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) rodzaj i datę zastosowania środka egzekucyjnego, w tym datę zawiadomienia zobowiązanego o tym środku egzekucyjnym;

2) wysokość:

a) opłat, o których mowa w art. 64cb § 1 pkt 3 ustawy, oraz wydatku egzekucyjnego, o którym mowa w art. 64cb § 1 pkt 4 ustawy, naliczonych lub pobranych przez inny uprawniony organ egzekucyjny,

b) kosztów egzekucyjnych podlegających przekazaniu organowi egzekucyjnemu, z rozbiciem na ich rodzaje,

c) należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia podlegających przekazaniu wierzycielowi.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera informacji zawartych w planie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

4. Jeżeli wyegzekwowano należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego, informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podaje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.

§ 10.

1. W przypadku niewyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych inny uprawniony organ egzekucyjny zawiadamia organ egzekucyjny o zakończeniu prowadzonej przez siebie egzekucji oraz wysokości kosztów egzekucyjnych, jeżeli powstały w egzekucji prowadzonej przez ten inny uprawniony organ egzekucyjny. Przepisy § 9 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inny uprawniony organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym o zakończeniu prowadzonej przez siebie egzekucji. Przepis § 9 ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

1. Organ egzekucyjny, który prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.2)), przekazuje innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu:

1) wniosek egzekucyjny o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony;

2) odpis tytułu wykonawczego sporządzony zgodnie z art. 26b § 2 ustawy.

2. Wniosek egzekucyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera również:

1) numer rachunku bankowego, na który należy przekazać wyegzekwowane lub uzyskane należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne;

2) wysokość należnych na dzień sporządzenia tego wniosku należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na ich rodzaje.

3. W przypadku gdy wniosek egzekucyjny, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego, informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podaje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.

4. Do współpracy organu egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 1, z innym uprawnionym organem egzekucyjnym przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

Do współpracy organu egzekucyjnego z innym organem egzekucyjnym:

1) który przejął łączne prowadzenie egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego w wyniku zbiegu egzekucji, przepisy § 9 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 oraz § 10 stosuje się odpowiednio;

2) będącym organem rekwizycyjnym, o którym mowa w art. 31 ustawy, przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

1. W przypadku zapłaty innemu organowi egzekucyjnemu należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych organ ten niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o dokonanej zapłacie, w tym o wysokości uzyskanych i pozostałych do wyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na ich rodzaje.

2. Organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia inny organ egzekucyjny o dokonanej do organu egzekucyjnego lub innego organu egzekucyjnego zapłacie należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Zawiadomienie zawiera wysokość uzyskanych i pozostałych do wyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na ich rodzaje.

3. W przypadku uzyskania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych dochodzonych na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego wysokość uzyskanych i pozostałych do wyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podaje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.

§ 14.

Właściwy organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 61 § 2 zdanie drugie ustawy, występuje do organu egzekucyjnego, który umorzył postępowanie egzekucyjne z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy, o podanie wysokości:

1) opłaty manipulacyjnej i opłaty egzekucyjnej wyegzekwowanej lub uzyskanej w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym;

2) kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 64ca § 2 pkt 2 ustawy, z rozbiciem na ich rodzaje, które mogą być dochodzone w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej.

§ 15.

Organ egzekucyjny albo inny organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego, niezwłocznie zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację tego zajęcia.

§ 16.

Do wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego, na podstawie którego przed dniem 21 listopada 2013 r. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis § 7, z tym że zamiast dalszego tytułu wykonawczego wierzyciel przekazuje do innego uprawnionego organu egzekucyjnego odpis tytułu wykonawczego.

§ 17.

W postępowaniach egzekucyjnych wszczętych po dniu 19 lutego 2021 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy § 4 pkt 2 i pkt 3 lit. b tiret drugie rozporządzenia uchylanego w § 20.

§ 18.

1. Przepis § 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia uchylanego w § 20 może być stosowany przez wierzyciela należności pieniężnych, o których mowa w art. 19 § 4 ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

2. Przepisy § 7 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 rozporządzenia uchylanego w § 20 mogą być stosowane przez organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 19 § 4 ustawy, do:

1) przekazywania innemu uprawnionemu organowi egzekucyjnemu dalszego tytułu wykonawczego lub kolejnego tytułu wykonawczego w przypadku, o którym mowa w art. 26c § 1 pkt 1 lub art. 26ca § 1 ustawy, wraz z wnioskiem o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony,

2) wniosku o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony

- jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 19.

Do doręczeń pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i innym organem egzekucyjnym, dokonywanych przed dniem, w którym ostatni z podmiotów, pomiędzy którymi dokonywane jest doręczenie, stał się obowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 20.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz. U. poz. 320).

§ 21.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2010, str. 35, Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 08.06.2012, str. 4, Dz. Urz. UE L 349 z 19.12.2012, str. 45, Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 27, Dz. Urz. UE L 366 z 20.12.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 288 z 22.10.2016, str. 58, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2017, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 18.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-10
  • Data wejścia w życie: 2024-07-11
  • Data obowiązywania: 2024-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA