REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - trzeci suplement do 37. pełnego wydania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy połączone C-183/17 P i C-184/17 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. - International Management Group / Komisja Europejska Odwołanie - Współpraca na rzecz rozwoju - Wykonywanie budżetu Unii Europejskiej poprzez zarządzanie pośrednie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Akty podlegające zaskarżeniu - Decyzja o powierzeniu zadania związanego z wykonywaniem budżetu osobie innej niż początkowo ustalona - Decyzja o niepowierzaniu nowych zadań związanych z wykonywaniem budżetu początkowo ustalonemu podmiotowi - Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 - Artykuł 43 - Rozporządzenie delegowane (UE) nr 1268/2012 - Artykuł 43 - Pojęcie „organizacji międzynarodowej” - Przesłanki - Żądanie naprawienia szkody

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-194/17 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. - Georgios Pandalis / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), LR Health & Beauty Systems GmbH Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 oraz art. 75 - Unijny znak towarowy Cystus - Dodatki do żywności nieprzeznaczone do celów medycznych - Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku - Brak rzeczywistego używania znaku towarowego - Postrzeganie określenia „cystus” jako wskazówki opisowej dotyczącej głównego składnika rozpatrywanych towarów - Obowiązek uzasadnienia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-220/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 30 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin - Niemcy) - Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land Berlin Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Ważność dyrektywy 2014/40/UE - Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych - Przepisy dotyczące „składników” - Zakaz dotyczący aromatyzowanych wyrobów tytoniowych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-225/17 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. - Islamic Republic of Iran Shipping Lines i in. / Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska Odwołanie - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Islamskiej Republiki Iranu - Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Stwierdzenie przez Sąd Unii Europejskiej nieważności umieszczenia w wykazie - Zmiana kryteriów umieszczenia w wykazie osób i podmiotów, których aktywa podlegają zamrożeniu - Ponowne umieszczenie w wykazie - Dowody odnoszące się do daty poprzedzającej pierwsze umieszczenie w wykazie - Okoliczności znane przed pierwszym umieszczeniem w wykazie - Powaga rzeczy osądzonej - Zakres - Pewność prawa - Ochrona uzasadnionych oczekiwań - Zasada ne bis in idem - Skuteczna ochrona sądowa

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-587/17 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 30 stycznia 2019 r. - Królestwo Belgii / Komisja Europejska Odwołanie - Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) - Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 - Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 - Wydatki wyłączone z finansowania przez Unię Europejską - Nienależycie wypłacone refundacje wywozowe - Odzyskanie - Brak wyczerpania wszystkich środków odwoławczych - Brak wniesienia skargi kasacyjnej w następstwie negatywnej opinii prawnika uprawnionego do występowania przed Cour de cassation (Belgia) - Artykuł 267 TFUE - Brak wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez Trybunał - Zaniedbanie państwa członkowskiego

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-6/18 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. - Republika Grecka / Komisja Europejska Odwołanie - Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 - Finansowanie wspólnej polityki rolnej - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Republikę Grecką

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-149/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da RelaçĂŁo de Lisboa - Portugalia) - Agostinho da Silva Martins / Dekra Claims Services Portugal SA Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych - Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 (Rzym II) - Artykuły 16 i 27 - Bezwzględnie obowiązujące przepisy wymuszające swoje zastosowanie - Dyrektywa 2009/103/WE - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych - Artykuł 28

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-600/17: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 17 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Roma - Włochy) - Pina Cipollone / Ministero della Giustizia (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Polityka społeczna - Praca na czas określony - Sędziowie pokoju - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-626/17: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 17 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Roma - Włochy) - Alberto Rossi / Ministero della Giustizia (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Polityka społeczna - Praca na czas określony - Sędziowie pokoju - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-169/18: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal - Irlandia) - Atif Mahmood i in. / Minister for Justice and Equality (Odesłanie prejudycjalne - Umorzenie postępowania)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-335/18 i C-336/18: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 30 stycznia 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sofiyski gradski sad, Apelativen sad - Sofia - Bułgaria) - postępowania karne przeciwko AK (C-335/18), EP (C-336/18) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z niej - Rozporządzenie (WE) 1889/2005 - Artykuł 3 ust. 1 - Naruszenie obowiązku złożenia deklaracji - Artykuł 4 ust. 2 - Środek w postaci zatrzymania niezadeklarowanej kwoty - Artykuł 9 ust. 1 - Sankcje przewidziane w prawie krajowym - Uregulowanie krajowe przewidujące, obok wymierzenia kary pozbawienia wolności lub grzywny w wysokości jednej piątej niezadeklarowanej kwoty, przepadek tej kwoty na rzecz państwa - Proporcjonalność

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-440/18 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 30 stycznia 2019 r. - Verein Deutsche Sprache eV/ Komisja Europejska [Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany wyglądu sali prasowej budynku Berlaymont w związku z ograniczeniem się do wyświetlania informacji jedynie w językach francuskim i angielskim - Odmowa pełnego dostępu]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-426/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie T-298/17, Iordăchescu i in. / Parlament i in., wniesione w dniu 26 czerwca 2018 r. przez Adriana Iordăchescu, Florinę Iordăchescu, Mihaelę Iordăchescu i Cristinel Iordăchescu

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-560/18 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 10 lipca 2018 r. w sprawie T-514/15: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Komisja, wniesione w dniu 3 września 2018 r. przez Izbę Gospodarczą Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-730/18 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 19 września 2018 r. w sprawie T-242/17, SC / Eulex Kosovo, wniesione w dniu 23 listopada 2018 r. przez SC

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-736/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 25 września 2018 r. w sprawie T-238/17, Gugler / EUIPO, wniesione w dniu 26 listopada 2018 r. przez Gugler France

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-741/18 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 28 września 2018 r. w sprawie T-708/17, OPS Újpest/Komisja, wniesione w dniu 27 listopada 2018 r. przez OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-747/18 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 28 września 2018 r. w sprawie T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit/Komisja, wniesione w dniu 30 listopada 2018 r. przez Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-profit Kft.)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-748/18 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 28 września 2018 r. w sprawie T-713/17, Motex/Komisja, wniesione w dniu 30 listopada 2018 r. przez Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-764/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 5 grudnia 2018 r. - Ayuntamiento de Pamplona / Orange EspaĂąa S.A.U.

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-765/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Koblenz (Niemcy) w dniu 6 grudnia 2018 r. - Stadtwerke Neuwied GmbH / RI

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA