REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa”[COM(2018) 368 final - 2018/0193 (COD)]

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy oraz uchylającej dyrektywę 2005/45/WE”[COM(2018) 315 final - 2018/0162 (COD)]

Strony 125 - 125 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji »Horyzont Europa«”[COM(2018) 437 final - 2018/0226]

Strony 132 - 132 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 2007/198/Euratom powołującą Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznającą mu określone korzyści”[COM(2018) 445 final - 2018/0235 (NLE)]

Strony 136 - 136 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie (»program Ignalina«) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1369/2013”[COM(2018) 466 final - 2018/0251 (NLE)], „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego specjalny program likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013”[COM(2018) 467 final - 2018/0252 (NLE)] oraz „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i realizacji programów pomocy unijnej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii, na Słowacji i Litwie”[COM(2018) 468 final]

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Konwencji ustanawiającej wielostronny trybunał rozstrzygania sporów inwestycyjnych”[COM(2017) 493 final]

Strony 145 - 145 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)”[COM(2018) 465 final - 2018/0247 (COD)]

Strony 156 - 156 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej oraz Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego”[COM(2018) 460 final - 2018/0243 (COD)]

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Zjednoczone Królestwo - Pomoc państwa SA.35980 (2018/NN) - Reforma rynku energii elektrycznej: mechanizm zdolności wytwórczych - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Dania - Pomoc państwa SA.52162 (2019/C) (ex 2018/FC) - Pomoc państwa na rzecz konsorcjum mostu nad Sundem (Øresundsbro) - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Szwecja - Pomoc państwa SA.52617 (2019/C) (ex 2018/FC) - Pomoc państwa na rzecz konsorcjum mostu nad Sundem (Øresundsbro) - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Informacja do wiadomości osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/172/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/468, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 270/2011 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/459 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/172/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady Wykonawczej ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania przez Agencję Praw Podstawowych informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczenia niektórych ich praw do ochrony danych w kontekście dochodzeń administracyjnych, postępowań przeddyscyplinarnych, dyscyplinarnych i postępowań w sprawie zawieszenia

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9278 - LVMH/Belmond) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8773 - LetterOne Holdings/BASF/Wintershall DEA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji - Wytyczne - Dowód legalnego pozyskania w przypadku żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku B i niezbędna dokumentacja dowodowa

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie E-8/17 - Henrik Kristoffersen przeciwko Norweskiemu Związkowi Narciarskiemu (Norges Skiforbund) wspieranemu przez Norweski Komitet Olimpijski i Paraolimpijski i konfederację sportu (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) (Swoboda świadczenia usług - Art. 36 EOG - Dyrektywa 2006/123/WE - Sportowcy zawodowi - Stowarzyszenia sportowe - Prawa do obrotu - Ograniczenia - Proporcjonalność - Odpowiedniość - Konieczność)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej złożony przez Norges Høyesterett w dniu 19 listopada 2018 r. w sprawie Fosen-Linjen AS wspierane przez NĂŚringslivets Hovedorganisasjon (NHO) przeciwko AtB AS (Sprawa E-7/18)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9064 - Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2019/1)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA