REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9236 - Radeberger/Veltins/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9072 - KKR/Altice/SFR Filiale)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o rejestrację nazwy, o którym mowa w art. 49 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 - „Džiugas” (ChOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9257 - NEC/KMD) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9126 - MHI/Danfoss/AIP) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotu objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/86, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/84 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do niektórych osób i do podmiotu, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do osoby objętej środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2011/101/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004 dotyczących środków ograniczających wobec Zimbabwe

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Qudos Insurance A/S (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9249 - Triton/Sunweb) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9203 - Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9235 - OTPP/MDP/Fleet Complete) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilania zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Niniejsza publikacja oparta jest na informacjach otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-626/15 i C-659/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 grudnia 2018 r. - Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej (C-626/15), Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej (C-659/16) Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja Komitetu Stałych Przedstawicieli (Coreper) - Decyzja zatwierdzająca przedłożenie organowi międzynarodowemu dokumentu do dyskusji - Dopuszczalność - Akt zaskarżalny - Wyłączna, dzielona lub uzupełniająca kompetencja Unii Europejskiej - Wyłączna reprezentacja Unii w organie międzynarodowym lub zaangażowanie państw członkowskich po stronie Unii - Zachowanie morskich zasobów biologicznych - Rybołówstwo - Ochrona środowiska naturalnego - Badania naukowe - Morskie obszary chronione (MPA) - Układ Antarktyczny - Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki - Morze Weddella i Morze Rossa

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-648/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria - Włochy) - Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 273 - Określenie wysokości zobowiązania podatkowego - Ustalanie podstawy opodatkowania metodą indukcyjną - Prawo do odliczenia VAT - Domniemanie - Zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności - Prawo krajowe przyjmujące za podstawę obliczenia VAT zakładany obrót

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-664/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia - Rumunia) - Lucreţiu Hadrian Vădan / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuły 167, 168, 178 i 273 - Zakres prawa do odliczenia - Brak faktur - Skorzystanie z opinii biegłego sądowego - Ciężar dowodu w zakresie prawa do odliczenia - Zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-29/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Novartis Farma SpA / Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di SanitĂ  Odesłanie prejudycjalne - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Dyrektywa 2001/83 WE - Artykuł 3 pkt 1 - Artykuł 6 - Dyrektywa 89/105/EWG - Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 - Artykuły 3, 25 i 26 - Przepakowanie produktu leczniczego dla celów jego zastosowania w leczeniu nieobjętym jego pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu (poza pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu) - Refundacja przez krajowy system ubezpieczeń zdrowotnych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA