REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie Komisji - Wstępny wykaz sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji na lata 2021-2030

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8865 - AIG/Validus) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8913 - HPS/MDP/Capita) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8792 - T-Mobile NL/Tele2 NL)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Sądu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wakacji sądowych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-52/16 i C-113/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 marca 2018 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) - „SEGRO” Kft. / Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth / Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 63 TFUE - Swobodny przepływ kapitału - Prawo użytkowania gruntów rolnych - Uregulowanie krajowe zastrzegające możliwość nabycia w przyszłości takiego prawa jedynie przez bliskich krewnych właściciela gruntów i znoszące, bez zapewnienia odszkodowania, prawa uprzednio nabyte przez osoby prawne lub osoby fizyczne niemogące wykazać więzi bliskiego pokrewieństwa z rzeczonym właścicielem)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-127/16 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2018 r. - SNCF Mobilités, dawniej Société nationale des chemins de fer français (SNCF) / Komisja Europejska, Republika Francuska, Mory SA, w likwidacji, Mory Team, w likwidacji (Odwołanie - Pomoc państwa - Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Sernamu - Pomoc na restrukturyzację oraz dokapitalizowanie, gwarancje i zrzeczenie się przez SNCF wierzytelności względem Sernamu - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Sprzedaż całości aktywów - Pojęcie „sprzedaży” - Pomylenie przedmiotu i ceny sprzedaży całości aktywów - Przejrzyste i otwarte postępowanie - Kryterium prywatnego inwestora - Zastosowanie tej zasady do przeniesienia całości aktywów - Środki wyrównawcze)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-274/16, C-447/16 i C-448/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 marca 2018 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Amtsgericht Düsseldorf i Bundesgerichtshof - Niemcy) - flightright GmbH / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker / Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan i in. / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16) [Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 - Artykuł 5 pkt 1 - Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 - Artykuł 7 pkt 1 - Pojęcie „umowy lub roszczenia wynikającego z umowy” - Umowa o świadczenie usług - Lot łączony realizowany przez różnych przewoźników lotniczych - Pojęcie „miejsca wykonania” - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Prawo pasażerów lotniczych do odszkodowania z tytułu odmowy przyjęcia na pokład i dużego opóźnienia lotów - Powództwo odszkodowawcze przeciwko obsługującemu lot przewoźnikowi lotniczemu nieposiadającemu siedziby na terytorium państwa członkowskiego lub z którym pasażerów nie łączy żaden stosunek umowny]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-284/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - Slowakische Republik / Achmea BV (Odesłanie prejudycjalne - Dwustronna umowa inwestycyjna zawarta w 1991 r. między Królestwem Niderlandów a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną i mająca nadal zastosowanie między Królestwem Niderlandów a Republiką Słowacką - Postanowienie umożliwiające inwestorowi umawiającej się strony wszczęcie sprawy przed sądem polubownym w przypadku sporu z drugą umawiającą się stroną - Zgodność z art. 18, 267 i 344 TFUE - Pojęcie „sądu” - Autonomia prawa Unii)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-395/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf - Niemcy) - DOCERAM GmbH / CeramTec GmbH [Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna i przemysłowa - Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 - Wzór wspólnotowy - Artykuł 8 ust. 1 - Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej - Kryteria oceny - Istnienie alternatywnych wzorów - Uwzględnienie punktu widzenia „obiektywnego obserwatora”]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-494/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Trapani - Włochy) - Giuseppa Santoro / Comune di Valderice; Presidenza del Consiglio dei Ministri (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Praca na czas określony - Umowy zawierane z pracodawcą z sektora publicznego - Sankcje za nadużywanie umów o pracę na czas określony - Zasady równoważności i skuteczności)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-560/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky - Republika Czeska) - E.ON Czech Holding AG / Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda [Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 - Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych - Jurysdykcja wyłączna - Artykuł 22 pkt 2 - Ważność uchwał organów spółek lub osób prawnych mających swoją siedzibę na terytorium państwa członkowskiego - Wyłączna jurysdykcja sądów tego państwa członkowskiego - Uchwała walnego zgromadzenia spółki nakazująca obowiązkowe przeniesienie praw własności akcji należących do mniejszościowych akcjonariuszy tej spółki na rzecz akcjonariusza większościowego i określająca cenę wykupu, jaką akcjonariusz większościowy ma obowiązek im zapłacić - Postępowanie sądowe mające na celu kontrolę godziwości tej ceny wykupu]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-579/16 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 marca 2018 r. - Komisja Europejska / FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (Odwołanie - Pomoc państwa - Pojęcie „pomocy” - Pojęcie „korzyści gospodarczej” - Zasada podmiotu prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Przesłanki stosowania i stosowanie - Kryzys finansowy - Kolejne interwencje w celu ratowania banku - Uwzględnienie bądź brak uwzględnienia przy ocenie drugiej interwencji zagrożeń wynikających ze zobowiązań podjętych przez państwo członkowskie przy pierwszej interwencji)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-651/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa - Łotwa) - DW / Valsts sociālās apdrošināšanas aÄŁentĹŤra (Odesłanie prejudycjalne - Zabezpieczenie społeczne - Zasiłek macierzyński - Obliczanie wysokości na podstawie dochodów ubezpieczonego uzyskanych w dwunastomiesięcznym okresie odniesienia - Osoba pełniąca podczas tego okresu służbę w jednej z instytucji Unii Europejskiej - Przepisy krajowe przewidujące ustalanie rozpatrywanej kwoty na 70 % średniej podstawy składki ubezpieczeniowej - Ograniczenie swobodnego przepływu pracowników - Zasada lojalnej współpracy)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-31/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil dÉtat - Francja) - Cristal Union, następca prawny Sucrerie de Toury SA / Ministre de lÉconomie et des Finances [Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2003/96/WE - Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej - Artykuł 14 ust. 1 lit. a) - Produkty energetyczne używane do produkcji energii elektrycznej - Obowiązkowe zwolnienie - Artykuł 15 ust. 1 lit. c) - Produkty energetyczne używane do połączonego wytwarzania ciepła i energii - Uprawnienie do zastosowania zwolnienia z opodatkowania lub obniżenia poziomu opodatkowania - Gaz ziemny używany w kogeneracji ciepła i energii elektrycznej]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-64/17: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da RelaçĂŁo do Porto - Portugalia) - Saey Home&Garden NV/SA / Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA [Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 - Artykuł 25 - Istnienie klauzuli prorogacyjnej - Porozumienie ustne, które nie zostało potwierdzone na piśmie - Klauzula zawarta w przywołanych na fakturach warunkach ogólnych sprzedaży - Artykuł 7 pkt 1 lit. b) - Umowa dystrybucji wyłącznej zawarta pomiędzy spółkami mającymi siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich i dotycząca rynku trzeciego państwa członkowskiego - Artykuł 7 pkt 1 lit. b) tiret drugie - Ustalenie sądu właściwego - Miejsce wykonania zobowiązania charakterystycznego takiej umowy]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-159/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa - Rumunia) - Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius / Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Galaţi - Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F - D.G.R.F.P. Galaţi - A.J.F.P. Constanţa - Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa [Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Cofnięcie rejestracji do celów VAT - Obowiązek uiszczenia VAT pobranego w okresie, podczas którego numer identyfikacyjny do celów VAT jest cofnięty - Nieuznanie prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciami dokonanymi w tym okresie]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-642/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 22 września 2017 r. w sprawie T-454/16, Arrigoni / EUIPO - Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio), wniesione w dniu 15 listopada 2017 r. przez Arrigoni SpA

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA