REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-98/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 12 lutego 2018 r. - T. Boer & Zonen BV / Staatssecretaris van Economische Zaken

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-104/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie T-687/16 Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 13 lutego 2018 r. przez Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-114/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w dniu 14 lutego 2018 r. - Sandoz Ltd, Hexal AG/G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-115/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp (Francja) w dniu 12 lutego 2018 r. - Procureur de la République / Tugdual Carluer i in.

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-125/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 16 lutego 2018 r. - Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia S.A.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-127/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 16 stycznia 2018 r. - A-PACK CZ, s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-164/18: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-165/18: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-181/18 P: Odwołanie wniesione w dniu 5 marca 2018 r. przez Rzeczpospolitą Polskę od postanowienia Sądu (pierwszej izby) z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie T-849/16, PGNiG Supply & Trading / Komisja Europejska

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-188/18: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2018 r. - Komisja Europejska /Republika Słowenii

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-542/11 RENV: Wyrok Sądu z dnia 13 marca 2018 r. - Alouminion tis Ellados / Komisja (Pomoc państwa - Energia elektryczna - Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną i niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz nakazująca jej odzyskanie - Preferencyjna taryfa opłat za energię elektryczną przyznana w drodze umowy zawartej z historycznym dostawcą - Rozwiązanie umowy przez historycznego dostawcę - Zawieszenie skutków rozwiązania umowy przez sąd w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego - Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji przez Trybunał - Uchylenie wyroku Sądu przez Trybunał - Przekazanie sprawy do Sądu - Zakres skargi po przekazaniu sprawy - Kwalifikacja postanowienia w przedmiocie środka tymczasowego jako nowej pomocy - Kompetencje Komisji - Skuteczna ochrona sądowa - Kwalifikacja preferencyjnej taryfy opłat jako pomocy państwa - Korzyść - Uzasadnione oczekiwania - Prawo do obrony beneficjenta - Obowiązek odzyskania - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-507/15: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2018 r. - Polska/Komisja [EFRG - Wydatki wyłączone z finansowania - Rozporządzenie (WE) nr 2200/96, dyrektywa 2002/55/WE, rozporządzenia (WE) nr 1432/2003, (WE) nr 1433/2003, (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 885/2006, (WE) nr 1182/2007, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 1580/2007 i (UE) nr 1306/2013 - Wydatki poniesione przez Polskę - Ryzyko dla EFRG - Kontrole na miejscu - Kryteria uznania organizacji producentów - Rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi - Korekta finansowa]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-533/15 i T-264/16: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2018 r. - Kim i in. / Rada i Komisja (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Korei Północnej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej - Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Ujęcie nazwisk i nazwy skarżących - Dowód zasadności umieszczenia w wykazie - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-33/16: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2018 r. - TestBioTech/Komisja [Środowisko naturalne - Produkty zmodyfikowane genetycznie - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 - Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87769, MON 87705 i 305423 - Oddalenie wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej w przedmiocie decyzji zezwalających na wprowadzenie do obrotu - Pojęcie „prawa ochrony środowiska” - Artykuł 10 rozporządzenia nr 1367/2006]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-108/16: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2018 - Naviera Armas / Komisja (Pomoc państwa - Warunki użytkowania infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves przez przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie przewozów morskich - Wyłączne użytkowanie infrastruktury finansowanej ze środków publicznych bez umowy koncesyjnej - Częściowe zwolnienie z opłat portowych - Skarga konkurenta - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa, wydana po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego - Poważne trudności zaistniałe podczas badania rozpatrywanych środków - Zmiany rozpatrywanego stanu faktycznego w toku postępowania administracyjnego - Pojęcie korzyści przyznanej z zasobów państwowych - Błędy w ocenie okoliczności faktycznych i naruszenia prawa - Orzeczenie sądu krajowego zawieszające skutki postępowania przetargowego - Wymóg sumiennego i bezstronnego badania skargi)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-211/16: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2018 - Caviro Distillerie i in. / Komisja [Dumping - Przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chin i produkowanego przez Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd - Decyzja wykonawcza (UE) 2016/176 - Brak nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego - Artykuł 3 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 - Kontrola wyrywkowa - Brak istotnej szkody - Oczywisty błąd w ocenie - Ustalenie szkody - Rentowność przemysłu Unii]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-390/16: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2018 r. - Grupo Osborne/EUIPO - Ostermann (DONTORO dog friendship) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego DONTORO dog friendship - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Komplementarność towarów i usług - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-424/16: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2018 r. - Gifi Diffusion/EUIPO - Crocs (Obuwie) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający but - Wcześniejszy wzór wspólnotowy - Podstawy unieważnienia - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 62 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 - Uwzględnienie podstawy nieważności przez izbę odwoławczą z urzędu - Właściwość izby odwoławczej - Artykuł 63 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002])

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-651/16: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2018 r. - Crocs / EUIPO - Gifi Diffusion (Buty) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający but - Wcześniejszy wzór wspólnotowy - Podstawa unieważnienia - Brak nowości - Ujawnienie przed datą pierwszeństwa - Badanie stanu faktycznego z urzędu - Dowody uzupełniające przedstawione przed izbą odwoławczą - Artykuły 5 i 7 oraz art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-824/16: Wyrok Sądu z dnia 13 marca 2018 r. - Kiosked / EUIPO - VRT (K) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy K - Wcześniejszy graficzny znak towarowy Beneluksu K - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-1/17: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2018 r. - La Mafia Franchises / EUIPO - Włochy (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy La Mafia SE SIENTA A LA MESA - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami - Artykuł 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-151/17: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2018 r. - Marriott Worldwide/EUIPO - Graf (Przedstawienie uskrzydlonego byka) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający uskrzydlonego byka - Wcześniejsze graficzne unijny i krajowy znaki towarowe przedstawiające gryfa - Względna podstawa odmowy rejestracji - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Wcześniejsze prawo autorskie chronione prawem krajowym - Artykuł 53 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Badanie stanu faktycznego z urzędu - Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-205/17: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2018 r. - SSP Europe / EUIPO (SECURE DATA SPACE) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SECURE DATA SPACE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-279/17: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2018 r. - Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Push and Ready - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-346/17: Wyrok Sądu z dnia 13 marca 2018 r. - Hotelbeds Spain / EUIPO - Guidigo Europe (Guidego what to do next) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Guidego what to do next - Wcześniejszy unijny znak towarowy GUIDIGO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA