REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-433/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 stycznia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Włoska [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Mleko i przetwory mleczne - Dodatkowa opłata wyrównawcza od mleka - Lata gospodarcze od 1995/1996 do 2008/2009 - Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 - Artykuły 79, 80 i 83 - Rozporządzenie (WE) nr 595/2004 - Artykuły 15 i 17 - Naruszenie - Brak faktycznego uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie - Brak odzyskania opłaty wyrównawczej w razie jej nieuiszczenia]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-179/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - F. Hoffmann-La Roche Ltd i in. / AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato [Odesłanie prejudycjalne - Konkurencja - Artykuł 101 TFUE - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Produkty lecznicze - Dyrektywa 2001/83/WE - Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 - Informacje dotyczące ryzyka związanego ze stosowaniem produktu leczniczego w leczeniu nieobjętym jego pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu (off-label) - Określenie rynku właściwego - Ograniczenie akcesoryjne - Ograniczenie konkurencji ze względu na cel - Wyłączenie]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-267/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of Gibraltar - Zjednoczone Królestwo) - The Queen, na wniosek Alberta Buhagiara i in. / Minister for Justice (Odesłanie prejudycjalne - Zakres terytorialny prawa Unii - Artykuł 355 ust. 3 TFUE - Akt dotyczący warunków przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i dostosowań w traktatach - Artykuł 29 - Załącznik I sekcja I pkt 4 - Wyłączenie Gibraltaru z terytorium celnego Unii Europejskiej - Zakres - Dyrektywa 91/477/EWG - Artykuł 1 ust. 4 - Artykuł 12 ust. 2 - Załącznik II - Europejska karta broni palnej - Myślistwo i strzelectwo sportowe - Stosowanie do terytorium Gibraltaru - Obowiązek transpozycji - Brak - Ważność)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-314/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 25 stycznia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Czeska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Transport - Dyrektywa 2006/126/WE - Prawa jazdy - Definicje kategorii C1 i C, a także D1)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-360/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht - Niemcy) - Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan (Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 - Ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego - Szczegółowe zasady i terminy do złożenia wniosku o wtórne przejęcie - Nielegalny powrót obywatela państwa trzeciego do państwa członkowskiego, które przeprowadziło przekazanie - Artykuł 24 - Procedura wtórnego przejęcia - Artykuł 27 - Środek zaskarżenia - Zakres kontroli sądowej - Okoliczności, które zaistniały po przekazaniu)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-367/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel - Belgia) - Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Dawidowi Piotrowskiemu (Odesłanie prejudycjalne - Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW - Europejski nakaz aresztowania - Procedura przekazywania osób między państwami członkowskimi - Podstawy obligatoryjnej odmowy wykonania - Artykuł 3 pkt 3 - Nieletni - Wymóg sprawdzenia dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej lub indywidualnej oceny dodatkowych warunków przewidzianych przez prawo wykonującego nakaz państwa członkowskiego umożliwiających konkretnie ściganie lub skazanie osoby nieletniej)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-473/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) - F / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Odesłanie prejudycjalne - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 7 - Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego - Dyrektywa 2011/95/UE - Minimalne normy dotyczące warunków przyznania statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej - Obawa przed prześladowaniem ze względu na orientację seksualną - Artykuł 4 - Ocena faktów i okoliczności - Korzystanie z opinii biegłego - Testy psychologiczne)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-498/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited [Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 - Artykuły 15 i 16 - Jurysdykcja w sprawach dotyczących umów z udziałem konsumentów - Pojęcie „konsumenta” - Dokonywana między konsumentami cesja roszczeń wobec tego samego podmiotu prowadzącego działalność zawodową lub gospodarczą]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-616/16 i C-617/16: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione - Włochy) - Presidenza del Consiglio dei Ministri i in. / Gianni Pantuso i in. (Odesłanie prejudycjalne - Koordynacja przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących zawodu lekarza - Dyrektywy 75/363/EWG i 82/76/EWG - Szkolenie specjalizacyjne lekarzy - Odpowiednie wynagrodzenie - Zastosowanie dyrektywy 82/76/EWG do szkoleń rozpoczętych przed terminem transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie i ukończonych po tym terminie)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-634/16 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 stycznia 2018 r. - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) / European Food SA, Société des produits Nestlé SA (Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny znak towarowy FITNESS - Oddalenie wniosku o unieważnienie)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-352/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 9 czerwca 2017 r. - Petra Dziatkowiak, Thomas Erich Heinz Dziatkowiak/TUIfly GmbH

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-538/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 4 lipca 2017 r. w sprawie T-90/16, Murphy / EUIPO, wniesione w dniu 13 września 2017 r. przez Thomasa Murphy’ego

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-617/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 30 października 2017 r. - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-628/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 8 listopada 2017 r. - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Orange Polska S.A. w Warszawie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-632/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polska) w dniu 9 listopada 2017 r. - Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. w Warszawie przeciwko Jackowi Michalskiemu

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-686/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 7 grudnia 2017 r. - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. przeciwko Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-699/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 14 grudnia 2017 r. - Allianz Vorsorgekasse AG

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-700/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 14 grudnia 2017 r. - Finanzamt Kyritz/Henning Peters

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-720/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 28 grudnia 2017 r. - Mohammed Bilali

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-723/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) w dniu 29 grudnia 2017 r. - Lies Craeynest i in. /Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer; przy udziale: Belgische Staat

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-730/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) w dniu 28 grudnia 2017 r. - Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-1/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 2 stycznia 2018 r. - SIA Oriola RÄŤga / Valsts ieņēmumu dienests

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-2/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (Litwa) w dniu 2 stycznia 2018 r. - Grupa posłów na Seimas

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-3/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 23 października 2017 r. w sprawie T-712/14, Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) / Komisja Europejska, wniesione w dniu 2 stycznia 2018 r. przez Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-18/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 10 stycznia 2018 r. - Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited.

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA