REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-212/21 P i C-223/21 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2023 r. – Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)/ClientEarth, Komisja Europejska (C-212/21 P); Komisja Europejska/ClientEarth, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (C-223/21 P) [Odwołanie – Środowisko naturalne – Konwencja z Aarhus – Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – Artykuł 2 ust. 1 lit. f) – Pojęcie „prawa ochrony środowiska” – Artykuł 2 ust. 1 lit. g) – Pojęcie „aktu administracyjnego” – Artykuł 10 ust. 1 – Wewnętrzna procedura odwoławcza dotycząca aktów administracyjnych – Uchwała Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zatwierdzająca finansowanie projektu elektrowni na biomasę – Odrzucenie wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej tej uchwały jako niedopuszczalnego – Niezależność EBI w dziedzinie operacji finansowych – Artykuł 271 lit. c) TFUE – Zakres]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-252/21, Meta Platforms i in. (Ogólne warunki korzystania z sieci społecznościowej): Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 4 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy) – Meta Platforms Inc., dawniej Facebook Inc., Meta Platforms Ireland Limited, dawniej Facebook Ireland Ltd., Facebook Deutschland GmbH/Bundeskartellamt [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Sieci społecznościowe – Nadużycie pozycji dominującej przez operatora takiej sieci – Nadużycie polegające na przewidzianym w ogólnych warunkach korzystania z tej sieci przetwarzaniu danych osobowych jej użytkowników – Przysługujące organowi ochrony konkurencji państwa członkowskiego kompetencje do stwierdzenia niezgodności tego przetwarzania z tym rozporządzeniem – Powiązanie z kompetencjami organów krajowych odpowiedzialnych za kontrolowanie tego, czy dane osobowe są chronione – Artykuł 4 ust. 3 TUE – Zasada lojalnej współpracy – Artykuł 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) – f) rozporządzenia 2016/679 – Zgodność przetwarzania z prawem – Artykuł 9 ust. 1 i 2 – Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych – Artykuł 4 pkt 11 – Pojęcie „zgody”]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-510/21, Austrian Airlines (Pierwsza pomoc medyczna na pokładzie statku powietrznego): Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – DB/Austrian Airlines AG [Odesłanie prejudycjalne – Transport lotniczy – Konwencja montrealska – Artykuł 17 ust. 1 – Odpowiedzialność przewoźników lotniczych w razie śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera – Pojęcie „wypadku” – Pierwsza pomoc medyczna udzielona w następstwie wypadku na pokładzie statku powietrznego, która spotęgowała uszkodzenia ciała]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-663/21, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Uchodźca, który popełnił poważne przestępstwo): Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl/AA [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2011/95/UE – Normy dotyczące warunków przyznania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej – Artykuł 14 ust. 4 lit. b) – Cofnięcie statusu uchodźcy – Obywatel państwa trzeciego skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo – Zagrożenie dla społeczeństwa – Kontrola proporcjonalności – Dyrektywa 2008/115/UE – Powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich – Wstrzymanie wydalenia]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-7/22 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 lipca 2023 r. – RQ/Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska [Odwołanie – Skarga o odszkodowanie – Polityka gospodarcza i pieniężna – Restrukturyzacja greckiego długu publicznego – Udział sektora prywatnego – Szkoda związana z obniżką wartości nominalnej nowo wyemitowanych obligacji państwowych względem wartości obligacji rocznych – Oświadczenia szefów państw lub rządów strefy euro i instytucji Unii Europejskiej – Decyzje Eurogrupy – Nieformalny i międzyrządowy charakter Eurogroupy – Odpowiedzialność pozaumowna Unii – Możliwość przypisania szkody]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-8/22, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Uchodźca, który popełnił poważne przestępstwo): Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Belgia) – XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2011/95/UE – Normy dotyczące warunków przyznania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej – Artykuł 14 ust. 4 lit. b) – Cofnięcie statusu uchodźcy – Obywatel państwa trzeciego skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo – Zagrożenie dla społeczeństwa – Kontrola proporcjonalności]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-142/22, The Minister for Justice and Equality (Wniosek o wyrażenie zgody – Skutki pierwotnego europejskiego nakazu aresztowania): Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court – Irlandia) – OE/The Minister for Justice and Equality [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 27 – Ściganie za przestępstwo popełnione przed przekazaniem, inne niż to, które było podstawą tego przekazania – Wniosek o wyrażenie zgody skierowany do wykonującego nakaz organu sądowego – Europejski nakaz aresztowania wydany przez prokuratora państwa członkowskiego, który nie posiada statusu wydającego nakaz organu sądowego – Skutki dla wniosku o wyrażenie zgody]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-166/22, Hellfire Massy Residents Association: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court – Irlandia) – Hellfire Massy Residents Association/An Bord Pleanála, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlandia, Attorney General [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Dyrektywa 92/43/EWG – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Artykuł 12 – System ścisłej ochrony niektórych gatunków zwierząt – Artykuł 16 – Odstępstwo – Procedury przyznania takiego odstępstwa – Prawo udziału społeczeństwa]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-285/22 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 lipca 2023 r. – Michaël Julien/Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej strony – Decyzja (UE) 2021/689 – Obywatel Zjednoczonego Królestwa posiadający interesy rodzinne i majątkowe w Unii – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Legitymacja procesowa czynna – Przesłanki – Interes prawny]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-402/22, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Szczególnie poważne przestępstwo): Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Niderlandy) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/M.A. [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2011/95/UE – Normy dotyczące warunków przyznania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej – Artykuł 14 ust. 4 lit. b) – Cofnięcie statusu uchodźcy – Obywatel państwa trzeciego skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo – Zagrożenie dla społeczeństwa – Kontrola proporcjonalności]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-404/22, Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Athinon – Grecja) – Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (E.O.P.P.E.P.) / Elliniko Dimosio [Odesłanie prejudycjalne – Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji – Dyrektywa 2002/14/WE – Zakres stosowania – Pojęcie „przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą” – Osoba prawna prawa prywatnego należąca do sektora publicznego – Odwołanie pracowników powołanych na stanowiska kierownicze – Brak uprzedniego informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-462/22, BM (Pobyt wnoszącego o rozwód): Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – BM/LO [Odesłanie prejudycjalne – Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich – Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 – Artykuł 3 ust. 1 lit. a) tiret szóste – Forum actoris – Przesłanka – Zwykły pobyt powoda lub wnioskodawcy w państwie członkowskim sądu rozpoznającego sprawę przez cały okres bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-593/22, First Bank: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Specializat Cluj – Rumunia) – FS, WU/First Bank SA [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Zakres stosowania – Artykuł 1 ust. 2 – Wyłączenie warunków umowy odzwierciedlających obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze – Umowa kredytu denominowana w walucie obcej – Warunki odnoszące się do ryzyka kursowego – Domniemanie znajomości prawa]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-334/23, flightright: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 27 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Minden – Niemcy) – flightright GmbH/Laudamotion GmbH [Transport lotniczy – Odszkodowanie dla pasażerów w przypadku odwołania lotu – Nadzwyczajne okoliczności – Pandemia COVID-19 – Odwołanie wielu lotów – Rentowność – Przyczyny ekonomiczne – Ochrona zdrowia członków załogi – Brak zakazu administracyjnego]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-93/23 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 7 grudnia 2022 r. w sprawie T-487/21, Neoperl/EUIPO, wniesione w dniu 17 lutego 2023 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-236/23, Matmut: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 7 kwietnia 2023 r. – Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut)/TN i in.

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-251/23, Mercedes-Benz Group: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Duisburg (Niemcy) w dniu 19 kwietnia 2023 r. – OB/Mercedes-Benz Group AG

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-299/23, Darvate i in.: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) w dniu 11 maja 2023 r. – Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique i in./État belge

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-301/23, Bank BPH: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 10 maja 2023 r. – AJ przeciwko Bank BPH S.A.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-308/23, Mercedes-Benz Group: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Duisburg (Niemcy) w dniu 17 maja 2023 r. – YV/Mercedes-Benz Group AG

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-328/23, Reisebüro i R: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 25 maja 2023 r. – J i A/Reisebüro GmbH i R GmbH

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Asunto C-365/23, Arce: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) (Łotwa) w dniu 9 czerwca 2023 r. – SIA A/C, D, E

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-375/23, Meislev: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 13 czerwca 2023 r. – EN/Udlændingenævnet

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-379/23, Guldbrev: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Szwecja) w dniu 15 czerwca 2023 r. – Guldbrev AB/Konsumentombudsmannen

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA