REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2022/C 238/04

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne 12/2022 „Trwałość projektów rozwoju obszarów wiejskich – większość projektów jest kontynuowana w wymaganym okresie, lecz ich rezultaty mogłyby być trwalsze” 2022/C 238/06

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca decyzję ADMIN(2017) 10 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa mających zastosowanie do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 2022/C 238/07

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Publikacja zgodnie z art. 13 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych, dotycząca rozwiązania i następującej po nim likwidacji Cyprus Popular Bank Public CO LTD [cypryjska instytucja kredytowa w likwidacji] („spółka”) 2022/C 238/08

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10789 – GOLDMAN SACHS / SOJITZ / JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 238/09

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2022/C 238/10

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 20 czerwca 2022 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-401/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 kwietnia 2022 r. – Rzeczpospolita Polska/Parament Europejski, Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dyrektywa (UE) 2019/790 – Artykuł 17 ust. 4 lit. b) i art. 17 ust. 4 lit. c) in fine – Artykuł 11 i art. 17 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Wolność wypowiedzi i informacji – Ochrona własności intelektualnej – Obowiązki nałożone na dostawców usług udostępniania treści online – Uprzednie automatyczne weryfikowanie (filtrowanie) treści udostępnianych online przez użytkowników]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-666/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Komisja Europejska, Hyet Sweet SAS [Odwołanie – Dumping – Przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej – Rozporządzenia nr 1225/2009 i 2016/1036 – Zakres stosowania ratione temporis – Artykuł 2 ust. 7 – Traktowanie na zasadach rynkowych – Odmowa – Artykuł 2 ust. 10 – Dostosowania – Ciężar dowodu – Artykuł 3 – Ustalenie szkody – Obowiązek staranności ciążący na Komisji Europejskiej]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-79/20 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. – Yieh United Steel Corp./Komisja Europejska, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL [Odwołanie – Dumping – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1429 – Przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu – Ostateczne cło antydumpingowe – Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 – Artykuł 2 – Obliczanie wartości normalnej – Obliczanie kosztu produkcji – Straty w produkcji – Odmowa odliczenia wartości złomu – Ustalenie wartości normalnej na podstawie sprzedaży produktu podobnego z przeznaczeniem na konsumpcję krajową – Wyłączenie z podstawy obliczenia służącej ustaleniu wartości normalnej sprzedaży dokonanej na rynku wewnętrznym kraju wywozu, jeżeli dotyczy ona produktów przeznaczonych na wywóz]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-86/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Brně – Republika Czeska) – Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna organizacja rynków produktów rolnych – Wino – Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – Przepisy regulujące wprowadzanie do obrotu – Artykuł 80 – Praktyki enologiczne – Zakaz wprowadzania do obrotu – Artykuł 90 – Przywóz wina – Rozporządzenie (WE) nr 555/2008 – Artykuł 43 – Dokument V I 1 – Zaświadczenie o wytworzeniu partii wina zgodnie z zalecanymi lub dopuszczonymi praktykami enologicznymi – Moc dowodowa – Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 – Artykuł 89 ust. 4 – Sankcje – Wprowadzanie do obrotu wina pochodzącego z państwa trzeciego – Wino poddane niedozwolonym praktykom enologicznym – Wyłączenie odpowiedzialności – Ciężar dowodu]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-237/20: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Federatie Nederlandse Vakbeweging/Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2001/23/WE – Artykuły 3 – 5 – Przejęcia przedsiębiorstw – Ochrona praw pracowniczych – Wyjątki – Postępowanie upadłościowe – „Pre-pack” – Przetrwanie przedsiębiorstwa – Przejęcie (części) przedsiębiorstwa w wyniku ogłoszenia upadłości poprzedzonego procedurą pre-packu]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-319/20: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Meta Platforms Ireland Limited, dawniej Facebook Ireland Limited/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 80 – Reprezentowanie osób, których dane dotyczą, przez stowarzyszenie o celach niezarobkowych – Powództwo przedstawicielskie wytoczone przez stowarzyszenie ochrony interesów konsumentów w braku upoważnienia i niezależnie od naruszenia konkretnych praw osoby, której dane dotyczą – Powództwo oparte na zakazie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych, naruszeniu przepisów o ochronie konsumentów lub zakazie stosowania nieważnych ogólnych warunków handlowych]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-368/20 i C-369/20: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark – Austria) – NW/Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C-369/20) [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Swobodny przepływ osób – Rozporządzenie (UE) 2016/399 – Kodeks graniczny Schengen – Artykuł 25 ust. 4 – Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych na maksymalny łączny okres do sześciu miesięcy – Uregulowanie krajowe przewidujące kilka następujących po sobie okresów kontroli prowadzących do przekroczenia tego okresu – Brak zgodności takiego uregulowania z art. 25 ust. 4 kodeksu granicznego Schengen, w przypadku gdy kolejne okresy opierają się na tym samym zagrożeniu lub tych samych zagrożeniach – Uregulowanie krajowe zobowiązujące, pod groźbą kary, do okazania paszportu lub dowodu tożsamości podczas kontroli na granicy wewnętrznej – Brak zgodności takiego obowiązku z art. 25 ust. 4 kodeksu granicznego Schengen, jeżeli kontrola sama w sobie jest sprzeczna z tym przepisem]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-415/20, C-419/20 i C-427/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Finanzgericht Hamburg – Niemcy) – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C-415/20), F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C-419/20), Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg (C-415/20 i C-419/20), Hauptzollamt Kiel (C-427/20) [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Prawo do uzyskania zwrotu lub do zapłaty kwot pobranych albo których zapłaty państwo członkowskie odmówiło z naruszeniem prawa Unii – Cła antydumpingowe, należności celne przywozowe, refundacje wywozowe i kary pieniężne – Pojęcie „naruszenia prawa Unii” – Błędna wykładnia lub zastosowanie tego prawa – Stwierdzenie naruszenia wspomnianego prawa przez sąd Unii lub sąd krajowy – Prawo do wypłaty odsetek – Okres objęty wypłatą odsetek]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-510/20: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Bułgarii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuł 258 TFUE – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/56/WE – Polityka środowiska morskiego – Artykuł 5 – Strategie morskie – Artykuł 17 ust. 2 i 3 – Niedokonanie w terminie przeglądu oceny wstępnej i ustalenia dobrego stanu środowiska oraz celów środowiskowych – Nieprzekazanie Komisji Europejskiej w terminie szczegółów dotyczących aktualizacji przeprowadzonych w następstwie przeglądów]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-531/20: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – NovaText GmbH/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg [Odesłanie prejudycjalne – Prawa własności intelektualnej – Dyrektywa 2004/48/WE – Artykuł 3 – Ogólny obowiązek dotyczący środków, procedur i środków naprawczych niezbędnych do zapewnienia egzekwowania praw własności intelektualnej – Artykuł 14 – Pojęcie „rozsądnych i proporcjonalnych kosztów sądowych” – Rzecznik patentowy (Patentanwalt) – Brak możliwości dokonania przez sąd krajowy oceny rozsądnego i proporcjonalnego charakteru kosztów obciążających stronę przegrywającą]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-559/20: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken – Niemcy) – Koch Media GmbH/FU [Odesłanie prejudycjalne – Prawa własności intelektualnej – Dyrektywa 2004/48/WE – Artykuł 14 – Pojęcia „kosztów sądowych” i „innych wydatków” – Wezwanie do zaniechania naruszeń w celu zapewnienia egzekwowania prawa własności intelektualnej na drodze pozasądowej – Koszty adwokackie – Kwalifikacja – Uregulowanie krajowe ograniczające pod pewnymi warunkami kwotę tych podlegających zwrotowi kosztów]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-612/20: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Cluj – Rumunia) – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. i) – Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym – Zwolnienia związane z kształceniem dzieci lub młodzieży, z kształceniem powszechnym lub wyższym – Świadczenie usług edukacyjnych uzupełniających program nauczania szkolnego – Podmiot prawa prywatnego świadczący te usługi w celach komercyjnych]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-637/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen – Szwecja) – Skatteverket/DSAB Destination Stockholm AB [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2006/112/WE – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Artykuł 30a pkt 1 – Pojęcie „bonu” – Artykuł 30a pkt 3 – Pojęcie „bonu różnego przeznaczenia” – Sprzedaż karty oferującej uprawnionemu z tego tytułu prawo do korzystania z szeregu usług turystycznych przez ograniczony czas]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-642/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Włochy) – Caruter s.r.l./S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A. i in. [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2014/24/UE – Udzielanie zamówień publicznych – Artykuł 63 – Poleganie przez grupę wykonawców na zdolności innych podmiotów – Możliwość wymagania przez instytucję zamawiającą, aby określone kluczowe zadania były wykonywane przez uczestnika tej grupy – Przepisy krajowe przewidujące, że przedsiębiorstwo będące pełnomocnikiem grupy wykonawców musi spełniać kryteria i wykonywać świadczenia w przeważającym zakresie]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-674/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle – Belgia) – Airbnb Ireland UC/Région de Bruxelles-Capitale [Odesłanie prejudycjalne – Rynek wewnętrzny – Artykuł 114 ust. 2 TFUE – Wyłączenie przepisów podatkowych – Dyrektywa 2000/31/WE – Usługi społeczeństwa informacyjnego – Handel elektroniczny – Platforma elektroniczna wykorzystywana dla celów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – Artykuł 1 ust. 5 lit. a) – Wyłączenie dziedziny podatków – Definicja – Uregulowanie regionalne dotyczące podatku obciążającego turystyczne obiekty noclegowe – Przepis zobowiązujący pośredników do przekazywania organom podatkowym na ich pisemne żądanie pewnych danych dotyczących wykorzystywania tych obiektów, w celu zidentyfikowania podmiotów zobowiązanych do zapłaty tego podatku – Artykuł 56 TFUE – Brak dyskryminacji – Brak ograniczeń]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-44/21: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht München I – Niemcy) – Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG [Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Dyrektywa 2004/48/WE – Artykuł 9 ust. 1 – Patent europejski – Środki tymczasowe – Uprawnienie krajowych organów sądowych do wydania tymczasowego nakazu sądowego, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej – Orzecznictwo krajowe oddalające wnioski o zastosowanie środków tymczasowych, jeżeli ważność danego patentu nie została potwierdzona przynajmniej orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji w wyniku postępowania w sprawie sprzeciwu lub w sprawie unieważnienia – Obowiązek wykładni zgodnej]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-72/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) – Łotwa) – SIA „PRODEX”/Valsts ieņēmumu dienests [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Nomenklatura scalona – Pozycje taryfowe – Podpozycja 4418 20 – Zakres – Drzwi i ich futryny oraz progi – Płyty MDF i listwy – Część pierwsza reguły 2 a) ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej – Artykuł niekompletny lub niegotowy – Pojęcie]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA