REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-86/21: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Hiszpania) – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León/Delia [Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ pracowników – Artykuł 45 TFUE – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 7 ust. 2 – Równość traktowania – Krajowy system uznawania rozwoju zawodowego pracowników służby zdrowia – Nieuwzględnienie doświadczenia zawodowego uzyskanego w służbie zdrowia innego państwa członkowskiego – Przeszkoda]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-89/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) –„Romega” UAB/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba [Odesłanie prejudycjalne – Prawo żywnościowe – Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 – Kryteria mikrobiologiczne dotyczące żywności – Artykuł 1 – Załącznik I – Świeże mięso drobiowe – Przeprowadzana przez właściwe organy krajowe kontrola na obecność salmonelli, wymienionych w wierszu 1.28 rozdziału I tego załącznika – Kontrola na obecność innych mikroorganizmów patogennych – Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 – Artykuł 14 ust. 8 – Uprawnienia dyskrecjonalne władz krajowych – Zakres]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy połączone C-160/21 i C-217/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Veliko Tarnovo- Bułgaria) – „Nikopolis AD Istrum 2010” EOOD (C-160/21), „Agro – eko 2013” EOOD (C-217/21)/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna polityka rolna – Systemy wsparcia bezpośredniego – Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 – Płatności na rzecz beneficjentów – Artykuł 75 – Termin zapłaty – Przestrzeganie – Brak – Dorozumiana decyzja odmowna w sprawie wniosku o pomoc]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-251/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) – Łotwa) – „Piltenes meži” SIA/Lauku atbalsta dienests [Odesłanie prejudycjalne – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 – Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW – Artykuł 30 – Płatności dla obszarów Natura 2000 – Zakres stosowania – Wniosek o przyznanie pomocy z tytułu mikrorezerwatu utworzonego w lesie niestanowiącym części sieci Natura 2000, w celu przyczynienia się do zapewnienia ochrony jednego gatunku dzikiego ptactwa – Rozporządzenie (UE) nr 702/2014 – Wyłączenie grupowe niektórych systemów pomocy na rzecz sektorów rolnego i leśnego – Stosowanie do pomocy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – Niezastosowanie do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-277/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Belgia) – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC) i in./Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (UE) nr 549/2013 – Europejski system rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej – Punkt 20.15 załącznika A – Sprawowana przez krajowy instytut rachunków narodowych kontrola nad władzami organizującymi niezależne subwencjonowane instytucje szkolnictwa w formie instytucji o celach niezarobkowych – Instytucje szkolnictwa korzystające z finansowania publicznego oraz z konstytucyjnie gwarantowanej swobody nauczania – Punkt 20.15 zdanie drugie załącznika A – Pojęcie „interwencji publicznej w postaci ogólnych przepisów mających zastosowanie do wszystkich jednostek prowadzących taki sam rodzaj działalności” – Zakres – Punkt 20.15 zdanie pierwsze załącznika A – Punkt 2.39 lit. b), pkt 20.15 lit. b) i pkt 20.309 lit. h) załącznika A – Pojęcie „nadmiernych regulacji” – Zakres]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-286/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Francuska [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość powietrza – Artykuł 13 ust.1 i załącznik XI – Systematyczne i trwałe przekraczanie dopuszczalnych wartości ustalonych dla pyłu zawieszonego (PM10) w niektórych strefach Francji – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia – Odpowiednie środki]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-804/21 PPU: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus – Finlandia) – C, CD / Syyttäjä [Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 23 ust. 3 – Wymóg podjęcia czynności przez wykonujący nakaz organ sądowy – Artykuł 6 ust. 2 – Służby policji – Wyłączenie – Siła wyższa – Pojęcie – Przeszkody prawne w przekazaniu – Środki prawne wniesione przez osobę, której dotyczy wniosek – Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej – Wyłączenie – Artykuł 23 ust. 5 – Upływ terminów przekazania – Konsekwencje – Zwolnienie z aresztu – Obowiązek podjęcia wszelkich innych niezbędnych środków w celu zapobieżenia ucieczce]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-306/19, C-512/19, C-595/19 i od C-608/20 do C-611/20: Postanowienie Trybunału dziesiąta izba) z dnia 1 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-306/19), Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl/Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-512/19), Fototre Srl/Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-595/19), Interporto di Trieste SpA (C-608/20), Soelia SpA (C-609/20), Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo (C-610/20 i C-611/20) /Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Środowisko – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 16 i 17 – Zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań – Traktat karty energetycznej – Artykuł 10 – Stosowanie – Dyrektywa 2009/28/WE – Artykuł 3 ust. 3 lit. a) – Wspieranie użycia energii ze źródeł odnawialnych – Produkcja energii elektrycznej w słonecznych instalacjach fotowoltaicznych – Zmiana systemu pomocy]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-464/21: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social n.o 3 de Barcelona – Hiszpania) – QL/Universitat de Barcelona [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Kolejne umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym – Klauzula 2 i klauzula 3 pkt 1 – Zakres stosowania – Pojęcie „pracownika zatrudnionego na czas określony”]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-420/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 maja 2021 r. w sprawie T-638/19, Sun Stars & Sons / EUIPO – Valvis Holding, wniesione w dniu 9 lipca 2021 r. przez Valvis Holding SA

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-761/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 20 października 2021 r. w sprawie T-351/20, St. Hippolyt / EUIPO – Raisioaqua, wniesione w dniu 10 grudnia 2021 r. przez St. Hippolyt Holding GmbH

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-762/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 20 października 2021 r. w sprawie T-352/20, St. Hippolyt / EUIPO – Elephant, wniesione w dniu 10 grudnia 2021 r. przez St. Hippolyt Holding GmbH

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-1/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 8 listopada 2021 r. w sprawie T-419/21, Castillejo Oriol/Komisja, wniesione w dniu 1 stycznia 2022 r. przez José María Castillejo Oriola

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-90/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 10 lutego 2022 r. – „Gjensidige” ADB

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-100/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 1 grudnia 2021 r. w sprawie T-433/20, KY/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 13 lutego 2022 r. przez KY

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-112/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli (Włochy) w dniu 17 lutego 2022 r. – postępowanie karne przeciwko CU

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-129/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Darmstadt (Niemcy) w dniu 24 lutego 2022 r. – EF/Stadt Offenbach am Main

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-130/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 21 grudnia 2021 r. w sprawie T-703/19, DD/FRA, wniesione w dniu 24 lutego 2022 r. przez DD

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-162/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 3 marca 2022 r. – A.G./Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-178/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bolzano (Włochy) w dniu 8 marca 2022 r. – Postępowanie karne przeciwko nieznanym sprawcom

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-181/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 20 grudnia 2021 r. w sprawie T-321/17, Niemelä i in./EBC, wniesione w dniu 9 marca 2022 r. przez Nemea Bank plc

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-182/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht München (Niemcy) w dniu 10 marca 2022 r. – JU/Scalable Capital GmbH

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-184/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 10 marca 2022 r. – IK/KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-185/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 10 marca 2022 r. – CM/KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-189/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht München (Niemcy) w dniu 11 marca 2022 r. – SO/Scalable Capital GmbH

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA