REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-96/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 31 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Bremen – Niemcy) – DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 2011/83/UE – Prawo do odstąpienia od umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa – Wyjątki od prawa do odstąpienia – Artykuł 16 lit. l) – Świadczenie usług związanych z działalnością w zakresie wypoczynku – Umowa przewidująca konkretny dzień lub okres świadczenia usług – Świadczenie usług w zakresie sprzedaży biletów – Pośrednik działający w imieniu własnym, lecz na rachunek organizatora działalności w zakresie wypoczynku – Ryzyko związane z wykonaniem prawa do odstąpienia]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-195/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 31 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rayonen sad Lukovit – Bułgaria) – LB/Smetna palata na Republika Bulgaria [Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Stosowanie do sytuacji o charakterze wyłącznie wewnętrznym – Artykuł 58 ust. 1 i 4 – Kryteria kwalifikacji – Zdolności techniczne i zawodowe oferentów – Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 – Artykuł 8 ust. 3 – Środki kontroli – Możliwość różnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez organy krajowe chroniące interesy finansowe Unii]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-231/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 31 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – IA/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – System dubliński – Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 – Artykuł 29 ust. 2 – Przekazanie osoby ubiegającej się o azyl do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej – Sześciomiesięczny termin na przekazanie – Możliwość przedłużenia tego terminu do maksymalnie jednego roku w przypadku uwięzienia – Pojęcie „uwięzienia” – Umieszczenie osoby ubiegającej się o azyl pod przymusem na szpitalnym oddziale psychiatrycznym za zgodą sędziego]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-287/20: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 10 stycznia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg – Niemcy) – EL, CP/Ryanair DAC [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Atykuł 5 ust. 3 – Wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotów – Zwolnienie z obowiązku odszkodowania – Pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” – Strajk personelu pokładowego i pilotów – Okoliczności „wewnętrzne” i „zewnętrzne” względem działalności obsługującego przewoźnika lotniczego – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 12 i 28 – Artykuły 12 i 28 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Brak naruszenia swobody zrzeszania i stowarzyszania pracowników oraz prawa do rokowań przewoźnika lotniczego]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-467/21: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Comune di Venezia/Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA – Inwit SpA [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Zbliżanie ustawodawstw – Sieci i usługi łączności elektronicznej – Ograniczenia w lokalizacji anten nadawczych telefonii ruchomej nałożone przez władze lokalne – Brak wystarczających wyjaśnień dotyczących przyczyn uzasadniających potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne w celu rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-505/21: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 16 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Liège – Belgia) – FU/Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka azylowa – Kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej – Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 (Dublin III) – Artykuł 27 – Środki odwoławcze od decyzji o przekazaniu – Brak związku między wnioskowaną wykładnią prawa Unii a rzeczywistym charakterem lub przedmiotem sporu w postępowaniu głównym – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-89/22: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg – Niemcy) – Passengers friend GmbH/British Airways plc [Transport lotniczy – Odszkodowanie dla pasażerów lotniczych w przypadku dużego opóźnienia lotu – Lot łączony podzielony na dwa etapy – Duże opóźnienie w miejscu docelowym powstałe podczas drugiego etapu lotu wykonanego przez nieeuropejskiego przewoźnika lotniczego – Żądanie odszkodowania skierowane do europejskiego przewoźnika lotniczego, który wykonał pierwszy etap lotu]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-305/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 3 marca 2021 r. w sprawie T-723/18, Barata/Parlament, wniesione w dniu 12 maja 2021 r. przez João Miguela Baratę

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-801/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 października 2021 r. w sprawie T-342/20, Indo European Foods/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 17 grudnia 2021 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-19/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 10 listopada 2021 r. w sprawie T-443/20, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Labels), wniesione w dniu 10 stycznia 2022 r. przez Sanford LP

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-57/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 28 stycznia 2022 r. – YQ/Ředitelství silnic a dálnic ČR

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-66/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 2 lutego 2022 r. – Infraestruturas de Portugaal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA/Toscca Equipamentos de Madeira Lda

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-88/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 8 grudnia 2021 r. w sprawie T-71/21, QB/Komisja, wniesione w dniu 8 lutego 2022 r. przez QB

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-101/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 1 grudnia 2021 r. w sprawie T-546/20, Sopra Steria Benelux i Unisys Belgium/Komisja

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-105/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 15 lutego 2022 – P.M. przeciwko Dyrektorowi lzby Administracji Skarbowej w Warszawie

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-106/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 15 lutego 2022 r. – Xella Magyarország Építőanyagipari Kft./Innovációs és Technológiai Miniszter

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-107/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Amsterdam (Niderlandy) w dniu 16 lutego 2022 r. – X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-115/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängige Schiedskommission Wien (Austria) w dniu 17 lutego 2022 r. – E.N.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-122/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 8 grudnia 2021 r. w sprawie T-127/21, Dyson i in./Komisja, wniesione w dniu 18 lutego 2022 r. przez Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-132/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 25 lutego 2022 r. – BM, NP/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-143/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 1 marca 2022 r. – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) i in./Ministre de l’Intérieur

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-148/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Liège (Belgia) w dniu 2 marca 2022 r. – OP/Commune d’Ans

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-201/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) w dniu 15 marca 2022 r. – Kopiosto r.y./Telia Finland Oyj

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-224/22: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2022 r. – Królestwo Hiszpanii/Rada Unii Europejskiej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-323/17: Wyrok Sądu z dnia 30 marca 2022 r.– Martinair Holland/Komisja [Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek lotniczego przewozu towarów – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE, art. 53 porozumienia EOG i art. 8 umowy między Wspólnotą a Szwajcarią w sprawie transportu lotniczego – Koordynowanie składników ceny usług lotniczego przewozu towarów (dopłata paliwowa, dopłata z tytułu bezpieczeństwa, wypłata prowizji od dopłat) – Wymiana informacji – Właściwość miejscowa Komisji – Jednolite i ciągłe naruszenie – Równość traktowania – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA