REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2021/C 36/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2021/C 36/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji z dnia 18 września 2019 r. Sprawa M.9076 – Novelis/Aleris Sprawozdawca: Cypr (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 36/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).) (M.9076 – Novelis/Aleris) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 36/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 1 października 2019 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.9076 – Novelis/Aleris) (notyfikowana jako dokument C(2019) 7061) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 36/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zawiadomienie o przyznanych dotacjach Zaproszenie do składania wniosków – nr ref.: GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20 ReferNet – Europejska sieć na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego Cedefop (VET) 2021/C 36/09

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zawiadomienie zmieniające zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu wyrobów walcowanych płaskich z aluminium pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 2021/C 36/10

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 36/11

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze winorośli i wina 2021/C 36/12

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: — 0,00 % na dzień 1 lutego 2021 r. — Kursy walutowe euro — 1 lutego 2021 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-461/18 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA i in. [Odwołanie – Dumping – Przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chin – Odwołanie wniesione przez interwenienta w pierwszej instancji – Artykuł 56 akapit drugi zdanie drugie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Częściowy przegląd okresowy – Utrata statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej w trakcie postępowania przeglądowego – Zmiana ostatecznego cła antydumpingowego – Ustalenie wartości normalnej – Artykuł 11 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 – Odwołanie wzajemne – Skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez konkurencyjnych producentów z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej – Dopuszczalność – Bezpośrednie oddziaływanie – Podział kompetencji w wykonaniu wyroku]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-787/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen – Szwecja) – Skatteverket / Sögård Fastigheter AB [Odesłanie prejudycjalne – Przepisy krajowe przewidujące korektę odliczeń podatku od wartości dodanej (VAT) przez podatnika innego niż ten, który dokonał wstępnego odliczenia – Sprzedaż przez spółkę na rzecz osób fizycznych nieruchomości oddawanej w najem przez tę spółkę oraz przez poprzednią spółkę będącą właścicielem – Ustanie opodatkowania VAT przy sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-815/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 96/71/WE – Artykuł 1 ust. 1 i 3 oraz art. 2 ust. 1 – Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – Kierowcy ciężarówek w transporcie międzynarodowym – Zakres stosowania – Pojęcie „pracownika delegowanego” – Przewozy kabotażowe – Artykuł 3 ust. 1, 3 i 8 – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Umowy zbiorowe uznane za powszechnie stosowane)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-823/18 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 listopada 2020 r. – Komisja Europejska / GEA Group AG [Odwołanie – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejskie rynki stabilizatorów termicznych na bazie cyny, epoksydowanego oleju sojowego i estrów – Ustalanie cen, podział rynków i wymiana szczególnie chronionych informacji handlowych – Zastosowanie pułapu 10 % obrotu w odniesieniu do jednego z podmiotów tworzących przedsiębiorstwo – Stwierdzenie nieważności decyzji zmieniającej grzywnę ustaloną w pierwotnej decyzji stwierdzającej naruszenie – Grzywny – Pojęcie „przedsiębiorstwa” – Odpowiedzialność solidarna za zapłatę grzywny – Zasada równego traktowania – Data wymagalności grzywny w przypadku zmiany]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-44/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Repsol Petróleo, SA / Administración General del Estado [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2003/96/WE – Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej – Artykuł 21 ust. 3 – Brak zdarzenia powodującego powstanie zobowiązania podatkowego – Zużycie produktów energetycznych na terenie zakładu, w którym zostały wyprodukowane, do wytworzenia końcowych produktów energetycznych, przy czym w sposób nieunikniony uzyskiwane są również produkty nieenergetyczne]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-49/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 listopada 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Portugalska [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Łączność elektroniczna – Usługa powszechna i prawa użytkowników związane z sieciami i usługami łączności elektronicznej – Dyrektywa 2002/22/WE – Sieci i usługi – Artykuł 13 – Finansowanie obowiązku świadczenia usługi powszechnej – Mechanizm podziału – Zasady przejrzystości, najmniejszego zakłócania rynku, niedyskryminacji i proporcjonalności]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-59/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Wikingerhof GmbH & Co. KG / Booking.com BV [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja – Artykuł 7 pkt 1 i 2 – Jurysdykcja szczególna w sprawach, których przedmiotem jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego – Powództwo o zaniechanie praktyk handlowych uważanych za sprzeczne z prawem konkurencji – Zarzut nadużycia pozycji dominującej, polegającego na stosowaniu praktyk handlowych objętych postanowieniami umownymi – Platforma internetowa służąca do rezerwowania miejsc noclegowych booking.com]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-62/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti – Rumunia) – Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56 TFUE – Stosowanie – Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym – Dyrektywa 2000/31/WE – Artykuł 2 lit. a) – Pojęcie „usług społeczeństwa informacyjnego” – Artykuł 3 ust. 2 i 4 – Artykuł 4 – Stosowanie – Dyrektywa 2006/123/WE – Usługi – Rozdziały III (Swoboda przedsiębiorczości dla usługodawców) i IV (Swobodny przepływ usług) – Stosowanie – Artykuł 9 i 10 – Dyrektywa (UE) 2015/1535 – Artykuł 1 ust. 1 lit. e) i f) – Pojęcie „zasady dotyczącej usług” – Pojęcie „przepisów technicznych” – Artykuł 5 ust. 1 – Brak uprzedniego powiadomienia – Skuteczność – Działalność polegająca na umożliwieniu nawiązywania za pośrednictwem aplikacji na smartfony kontaktów między osobami chcącymi przebyć trasę miejską a kierowcami taksówek posiadającymi zezwolenie – Kwalifikacja – Uregulowanie krajowe, które poddaje tę działalność systemowi uprzedniego zezwolenia]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-72/19 P i C-145/19 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. – Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal / Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Egipcie – Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Pozostawienie nazwiska skarżących – Spoczywający na Radzie Unii Europejskiej obowiązek zweryfikowania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-225/19 i C-226/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 listopada 2020 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Niderlandy) – R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) / Minister van Buitenlandse Zaken [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Wspólnotowy kodeks wizowy – Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 – Artykuł 32 ust. 1 – 3 – Decyzja o odmowie wydania wizy – Załącznik VI – Standardowy formularz – Uzasadnienie – Zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub dla stosunków międzynarodowych jednego lub kilku państw członkowskich – Artykuł 22 – Procedura zasięgania opinii organów centralnych innych państw członkowskich – Sprzeciw wobec wydania wizy – Odwołanie od decyzji o odmowie wydania wizy – Zakres kontroli sądowej – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do skutecznego środka prawnego]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-269/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – Banca B. SA / A.A.A. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Skutki stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku – Zastąpienie nieuczciwego warunku – Sposób obliczania zmiennej stopy procentowej – Dopuszczalność – Wezwanie stron do podjęcia negocjacji]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-302/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Istituto nazionale della previdenza sociale / WS [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2011/98/UE – Prawa pracowników z państw trzecich posiadających jedno zezwolenie – Artykuł 12 – Prawo do równego traktowania – Zabezpieczenie społeczne – Uregulowanie państwa członkowskiego wyłączające dla celów ustalenia praw do świadczenia rodzinnego członków rodziny posiadacza jednego zezwolenia, którzy nie przebywają na terytorium tego państwa członkowskiego]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-303/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Istituto nazionale della previdenza sociale / VR [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2003/109/WE – Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi – Artykuł 11 – Prawo do równego traktowania – Zabezpieczenie społeczne – Uregulowanie państwa członkowskiego wyłączające dla celów ustalenia praw do świadczenia rodzinnego członków rodziny rezydenta długoterminowego, którzy nie zamieszkują na terytorium tego państwa członkowskiego]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-311/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – BONVER WIN, a.s. / Ministerstvo financí ČR [Odesłanie prejudycjalne – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Przepisy krajowe zakazujące prowadzenia działalności w zakresie gier losowych w niektórych miejscach – Możliwość zastosowania art. 56 TFUE – Istnienie elementu transgranicznego]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA