REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10086 — Cerberus Group/Dorel Industries) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10145 — American Industrial Partners/Personal Care Business of Domtar) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10095 — Crédit Agricole Italia/Credito Valtellinese) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-809/18 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 listopada 2020 r. – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej / John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp. [Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 3 – Zakres stosowania – Identyczność lub podobieństwo zgłoszonego znaku towarowego względem wcześniejszego znaku towarowego – Słowny unijny znak towarowy MINERAL MAGIC – Zgłoszenie do rejestracji przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-42/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Sonaecom SGPS SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Szósta dyrektywa 77/388/EWG – Artykuł 4 – Pojęcie „podatnika” – Holding mieszany – Artykuł 17 – Prawo do odliczenia VAT naliczonego – VAT naliczony przez holding mieszany za usługi doradztwa w zakresie badania rynku pod kątem nabycia udziałów w innych spółkach – Odstąpienie od planowanego nabycia – VAT naliczony od zapłaty prowizji bankowej za zorganizowanie i opracowanie struktury pożyczki obligacyjnej, mającej wyposażyć spółki zależne w środki niezbędne do realizacji inwestycji – Niezrealizowane inwestycje]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-61/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti – Rumunia) – Orange România SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuł 2 lit. h) i art. 7 lit. a) – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a) – Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności – Gromadzenie i przechowywanie kopii dokumentów tożsamości przez dostawcę usług telekomunikacji ruchomej – Pojęcie „zgody” osoby, której dane dotyczą – Wskazanie konkretnej i świadomej woli – Wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie okienka wyboru – Podpisanie umowy przez osobę, której dane dotyczą – Ciężar dowodu]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-287/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – DenizBank AG / Verein für Konsumenteninformation [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa (UE) 2015/2366 – Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego – Artykuł 4 pkt 14 – Pojęcie instrumentu płatniczego – Zindywidualizowane wielofunkcyjne karty bankowe – Funkcja komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) – Artykuł 52 pkt 6 lit. a) i art. 54 ust. 1 – Informacje, które należy dostarczyć użytkownikowi – Zmiana warunków umowy ramowej – Milcząca zgoda – Artykuł 63 ust. 1 lit. a) i b) – Prawa i obowiązki związane z usługami płatniczymi – Odstępstwo dotyczące instrumentów płatniczych przeznaczonych do dokonywania płatności niskokwotowych – Przesłanki stosowania – Instrument płatniczy, który nie może zostać zablokowany – Instrument płatniczy używany anonimowo – Ograniczenie w czasie skutków wyroku]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-300/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Hiszpania) – UQ / Marclean Technologies, S.L.U. [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Zwolnienia grupowe – Dyrektywa 98/59/WE – Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) – Pojęcie zwolnienia grupowego – Sposoby obliczania liczby zwolnień – Okres odniesienia, który należy uwzględnić]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-382/19 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 12 listopada 2020 r. – Ralph Pethke / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) [Odwołanie – Służba publiczna – Urzędnik – Wewnętrzna reorganizacja struktury Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – Przeniesienie – Artykuł 7 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej – Ukryta kara – Interes służby – Równoważność stanowisk – Obowiązek uzasadnienia – Przeinaczenie okoliczności faktycznych – Mobbing – Artykuł 12a regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-427/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad – Bułgaria) – „Bulstrad Vienna Insurance Group” АD / Olympic Insurance Company Ltd [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2009/138/WE – Artykuł 274 – Prawo właściwe mające zastosowanie do postępowania likwidacyjnego prowadzonego w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń – Cofnięcie zezwolenia [na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej] udzielonego towarzystwu ubezpieczeniowemu – Powołanie tymczasowego likwidatora – Pojęcie „decyzji o otwarciu [wszczęciu] postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do zakładu ubezpieczeń” – Brak orzeczenia sądowego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w państwie członkowskim siedziby [zakładu ubezpieczeń] – Zawieszenie wszelkich postępowań sądowych wszczętych wobec danego zakładu ubezpieczeń w innych państwach członkowskich niż państwo członkowskie jego siedziby]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-433/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Ellmes Property Services Limited / SP [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych – Artykuł 24 pkt 1 – Jurysdykcja wyłączna w sprawach, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach – Artykuł 7 pkt 1 lit. a) – Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy – Powództwo współwłaściciela nieruchomości o zaniechanie przez właściciela lokalu mieszkalnego znajdującego się w obrębie owej nieruchomości objętej reżimem współwłasności korzystania z niego do celów turystycznych]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-446/19 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 12 listopada 2020 r. – Stephan Fleig / Europejska Służba Działań Zewnętrznych [Odwołanie – Służba publiczna – Personel kontraktowy – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – Artykuł 47 lit. c) ppkt i) Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej – Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony – Choroba zawodowa – Utrata zaufania – Prawo do rzetelnego procesu – Artykuł 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Obowiązek dbałości – Artykuły 30 i 41 karty praw podstawowych – Przeinaczenie okoliczności faktycznych – Zakres kontroli sądowej]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-676/19 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 12 listopada 2020 r. – Bruno Gollnisch / Parlament Europejsko, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Prawo instytucjonalne – Parlament Europejski – Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego – Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych – Windykacja nienależnie wypłaconych kwot – Skutki wyroku Trybunału]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-734/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 12 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti – Rumunia) – ITH Comercial Timişoara SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Odliczenie podatku naliczonego – Zaniechanie pierwotnie planowanej działalności – Korekta odliczeń VAT naliczonego – Działalność w sektorze nieruchomości]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-796/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 12 listopada 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Federalna Niemiec [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2007/59/WE – Przyznawanie uprawnień maszynistom – Artykuł 3 lit. a) – Właściwy organ krajowy – Dyrektywa 2004/49/WE – Artykuł 16 ust. 1 – Organ ds. bezpieczeństwa – Wyznaczenie wielu organów]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-842/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 listopada 2020 r. – Komisja Europejska / Królestwo Belgii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie – Brak wykonania – Swobodny przepływ kapitału – Artykuł 63 TFUE – Niezgodność belgijskich przepisów podatkowych dotyczących dochodów związanych z nieruchomościami położonymi za granicą – Artykuł 260 ust. 2 TFUE – Żądanie nałożenia okresowej kary pieniężnej i ryczałtu]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-41/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) w dniu 28 stycznia 2020 r. –DQ / Wallonische Region

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-42/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) w dniu 28 stycznia 2020 r. – FS / Wallonische Region

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-43/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) w dniu 28 stycznia 2020 r. –HU / Wallonische Region

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-173/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 23 kwietnia 2020 r. – AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-338/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polska) w dniu 22 lipca 2020 r. – Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty przeciwko D.P.

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA