REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-532/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – GN, reprezentowana przez HM, działającego w charakterze jej przedstawiciela ustawowego/ZU, działający w charakterze syndyka masy upadłości Niki Luftfahrt GmbH (Odesłanie prejudycjalne – Transport lotniczy – Konwencja montrealska – Artykuł 17 ust. 1 – Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkodę z tytułu wypadku – Pojęcie „wypadku” – Statek powietrzny w czasie lotu – Przewrócenie się kubka z kawą umieszczonego na rozkładanym stoliku znajdującym się na oparciu przedniego fotela pasażera – Uszkodzenia ciała pasażera)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-582/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. – Viscas Corp./Komisja Europejska, Furukawa Electric Co. Ltd (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Grzywny – Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien – Ustalenie względnego znaczenia w kartelu uczestników europejskich i pozaeuropejskich – Udział przedsiębiorstw europejskich w kartelu na kilku poziomach – Zasada równego traktowania)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-589/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. – Furukawa Electric Co. Ltd/Komisja Europejska, Viscas Corp. (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Grzywny – Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien – Ustalenie wartości sprzedaży – Zasada równego traktowania)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-590/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. – Fujikura Ltd/Komisja Europejska, Viscas Corp. (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Grzywny – Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien – Ustalenie względnego znaczenia w kartelu uczestników europejskich i pozaeuropejskich – Udział przedsiębiorstw europejskich w kartelu na kilku poziomach – Zasada równego traktowania)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-666/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour dappel de Paris – Francja) – IT Development SAS/Free Mobile SAS (Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Egzekwowanie praw własności intelektualnej – Dyrektywa 2004/48/WE – Ochrona prawna programów komputerowych – Dyrektywa 2009/24/WE – Umowa licencyjna dotycząca oprogramowania – Nieautoryzowana modyfikacja kodu źródłowego programu komputerowego przez licencjobiorcę z naruszeniem umowy licencyjnej – Powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego wniesione przez autora oprogramowania przeciwko licencjobiorcy – Charakter mającego zastosowanie reżimu odpowiedzialności)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-715/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven (Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od towarów i usług (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 98 – Uprawnienie państw członkowskich do zastosowania obniżonej stawki VAT do niektórych dostaw towarów i świadczenia usług – Załącznik III pkt 12 – Obniżona stawka VAT mająca zastosowanie do wynajmu miejsc kempingowych i miejsc do parkowania dla przyczep kempingowych – Kwestia stosowania tej obniżonej stawki do wynajmu miejsc do cumowania łodzi w porcie rekreacyjnym – Porównanie z wynajmem miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów – Równość traktowania – Zasada neutralności podatkowej)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-752/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Niemcy) – Deutsche Umwelthilfe eV/Freistaat Bayern (Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Artykuł 6, art. 47 akapit pierwszy i art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Dyrektywa 2008/50/WE – Zanieczyszczenie powietrza – Jakość powietrza – Plan ochrony powietrza – Dopuszczalne wartości dwutlenku azotu – Obowiązek przyjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia możliwie najkrótszego okresu przekroczenia – Obowiązek podjęcia przez sądy krajowe wszelkich niezbędnych środków – Odmowa zastosowania się przez rząd regionalny do nakazu sądowego – Przewidziany względem wysokich rangą polityków i urzędników wysokiego szczebla danego regionu areszt dla celów egzekucji – Skuteczna ochrona sądowa – Prawo do wolności osobistej – Podstawa prawna – Proporcjonalność)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-696/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 11 lipca 2019 r. w sprawie T-349/18, Andreas Hauzenberger/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 20 września 2019 r. przez Andreasa Hauzenbergera

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-855/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 22 listopada 2019 r. – G. Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-866/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 27 listopada 2019 r. – SC przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-903/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil dÉtat (Francja) w dniu 10 grudnia 2019 r. – DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de lAction et des Comptes publics

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-906/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 11 grudnia 2019 r. – FO/Ministère public

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-911/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 13 grudnia 2019 r. – Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-812/14 RENV: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – BPC Lux 2 i in./Komisja (Pomoc państwa – Pomoc przyznana przez władze portugalskie w ramach rozwiązania instytucji finansowej Banco Espírito Santo – Stworzenie i kapitalizacja instytucji pomostowej – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Brak legitymacji procesowej – Niedopuszczalność)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-14/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Grecja/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji – Ryczałtowa korekta finansowa – Artykuł 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 – Artykuł 12 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014 – Obowiązek uzasadnienia – Ocena szkody – Proporcjonalność)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-67/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Probelte/Komisja (Środki ochrony roślin – Substancja czynna 8-hydroksychinolina – Wniosek o zmianę warunków zatwierdzenia – Procedura zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania – Prawo do bycia wysłuchanym – Uzasadnione oczekiwania – Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-211/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Vanda Pharmaceuticals/Komisja (Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Fanaptum – iloperydon – Decyzja odmowna Komisji – Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 – Naukowa ocena ryzyka i korzyści związanych z produktem leczniczym – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Proporcjonalność – Równość traktowania)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-457/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Zotkov/Komisja (Służba publiczna – Personel kontraktowy – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Wniosek o traktowanie osoby jako dziecka pozostającego na utrzymaniu – Warunki przyznania – Czynniki, jakie należy uwzględnić przy obliczaniu kosztów utrzymania – Naruszenie prawa)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-501/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy CINKCIARZ – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter odróżniający – Brak charakteru opisowego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Określenie pejoratywne wiążące się z danymi towarami lub usługami)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-509/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Republika Czeska/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Terminy obowiązujące pomiędzy szeregiem wizyt krajowych organów kontrolnych – Zapowiadanie kontroli na miejscu – Dorozumiane zapowiedzenie – Artykuły 25 i 26 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 – Ryczałtowa korekta finansowa)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-589/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Vins el Cep/EUIPO – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MIM NATURA – Wcześniejsze rejestracje międzynarodowe słowna MM i graficzna MM i wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MUMM – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-624/18: Wyrok Sądu z dnia 18 grudnia 2019 r. – Gres de Aragón/EUIPO (GRES ARAGÓN) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GRES ARAGÓN – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak charakteru opisowego – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001 – Obowiązek uzasadnienia – Naruszenie prawa)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-647/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – ZQ/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Mobbing – Artykuł 12a regulaminu pracowniczego – Wniosek o udzielenie wsparcia – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Oddalenie wniosku – Rozsądny termin – Brak uprawdopodobnienia – Obowiązek uzasadnienia – odpowiedzialność)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-690/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy Vita – Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia przez Sąd nieważności wcześniejszej decyzji – Artykuł 65 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 72 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Powaga rzeczy osądzonej)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-729/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – El Corte Inglés/EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie unijnego graficznego znaku towarowego LLOYD – Graficzny unijny znak towarowy LLOYD’S – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak podobieństwa towarów i usług – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA