REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez Państwa Członkowskie

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

ZAWIADOMIENIE o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9725 — Ardian/Groupe Cérélia) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9729 — Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9642 — Acerinox/VDM) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z jego działalnością administracyjną

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-211/17: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău - Rumunia) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa przedwstępna sprzedaży sporządzona przez dewelopera i poświadczona notarialnie – Artykuł 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 – Dowód uzgodnienia warunków umowy – Domniemanie – Podpisanie umowy przez konsumenta – Artykuł 3 ust. 3 – Punkt 1 lit. d)-f) i i) załącznika – Wyraźna klauzula rozwiązująca – Klauzula kary umownej – Nieuczciwy charakter – Artykuły 6 i 7 – Możliwość zmiany przez sąd krajowy warunku, co do którego stwierdzono, że posiada nieuczciwy charakter)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-540/17 i C-541/17: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 13 listopada 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – Bundesrepublik Deutschland/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej – Dyrektywa 2013/32/UE – Artykuł 33 ust. 2 lit. a) – Odrzucenie przez organy państwa członkowskiego wniosku o udzielenie azylu jako niedopuszczalnego ze względu na uprzednie udzielenie statusu uchodźcy w innym państwie członkowskim – Artykuł 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Rzeczywiste i udowodnione niebezpieczeństwo bycia poddanym nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu – Warunki życia beneficjentów statusu uchodźcy w tym innym państwie członkowskim)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-439/18 i C-472/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 15 października 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Hiszpania) – OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 97/81/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin – Klauzula 4 – Pracownicy płci męskiej i pracownicy płci żeńskiej – Zasada równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2006/54/WE – Artykuł 14 ust. 1 – Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach cykliczno-wertykalnego rozkładu – Uznanie stażu pracy – Metoda obliczenia premii trzyletnich za wysługę lat – Wyłączenie nieprzepracowanych okresów)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-552/18: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 20 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) – Indaco Service Soc. coop., działająca w imieniu własnym i w charakterze przedstawiciela Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postepowania przed Trybunałem – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 57 ust. 4 lit. c) i g) – Udzielanie zamówień publicznych na usługi – Fakultatywne podstawy wykluczenia – Poważne wykroczenie zawodowe – Podważenie uczciwości podmiotu gospodarczego – Wcześniejsza umowa – Wykonanie – Uchybienia – Rozwiązanie – Sądowy środek zaskarżenia – Dokonanie przez instytucję zamawiającą oceny niewywiązania się z umowy – Uniemożliwienie do czasu zakończenia postępowania sądowego)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-756/18: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 24 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal dinstance dAulnay-Sous-Bois - Francja) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd (Odesłanie prejudycjalne – Regulamin postępowania przed Trybunałem – Artykuł 99 – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Duże opóźnienie lotu – Prawo pasażerów do odszkodowania – Dowód stawienia się pasażera na odprawę – Rezerwacja potwierdzona przez przewoźnika lotniczego)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-292/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 24 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Podstawa opodatkowania – Obniżenie – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 90 – Zasada neutralności podatkowej – Wierzytelność, która po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego stała się nieściągalna)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-486/19: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus – Finlandia) – postępowanie karne przeciwko A, B (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Podatek akcyzowy od słodyczy, lodów i napojów bezalkoholowych – Zwolnienie podobnych towarów mogące stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE – Możliwość nałożenia sankcji karnej w przypadku uchybienia zobowiązaniom związanym z tym podatkiem)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-713/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17 Café del Mar i in./EUIPO – Guiral Broto (C del M), wniesione w dniu 24 września 2019 r. przez Ramóna Guirala Brota

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-714/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-773/17 Café del Mar i in./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), wniesione w dniu 24 września 2019 r. przez Ramóna Guirala Brota

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-715/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-774/17 Café del Mar i in./EUIPO – Guiral Broto (C del M), wniesione w dniu 24 września 2019 r. przez Ramóna Guirala Brota

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-759/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Gera (Niemcy) w dniu 16 października 2019 r. – PG/Volkswagen AG

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-786/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 23 października 2019 r. – The North of England P & I Association Ltd., występująca jednocześnie jako następca prawny Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA