REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów ***I<br/>Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 11

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 2 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Strony 172 - 172 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI <br/>SESJA 2018‒2019<br/>Posiedzenia od 1 do 4 października 2018 r.<br/> Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w  Dz.U. C 260 z 2.8.2019 . <br/>TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 17 &#x201E;Umowy ubezpieczeniowe&#x201D; (2018/2689(RSP))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (2017/2772(RSP))

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia szczególnych potrzeb obszarów wiejskich, górskich i oddalonych (2018/2720(RSP))

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności w sprawie Karty ’97 (2018/2861(RSP))

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacji obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (2018/2862(RSP))

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (2018/2863(RSP))

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie pakietu dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych (2017/2278(INI))

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wkładu UE w wiążący instrument ONZ dotyczący korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw o cechach transnarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (2018/2763(RSP))

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

P8_TA(2018)0383 Sytuacja w Jemenie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwalczania oszustw celnych i ochrony zasobów własnych UE (2018/2747(RSP))

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (2018/2069(IMM))

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

P8_TA(2018)0359 Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE (COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania oraz zmiana planu zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznego rejestru (COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

REKLAMA