REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-94/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 września 2019 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) – Irlandia] – Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality (Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii – Artykuł 21 TFUE – Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państwa członkowskiego – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 3 ust. 1 oraz art. 15, 27, 28, 30 i 31 – Pojęcie „beneficjenta” – Obywatel państwa trzeciego będący małżonkiem obywatela Unii, który skorzystał ze swobody przemieszczania się – Powrót obywatela Unii do państwa członkowskiego, którego obywatelstwo posiada i w którym odbywa karę pozbawienia wolności – Wymogi spoczywające na przyjmującym państwie członkowskim na mocy dyrektywy 2004/38/WE w związku z wydaniem decyzji o wydaleniu wspomnianego obywatela państwa trzeciego)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-104/18 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 września 2019 r. – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Joaquín Nadal Esteban (Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) – Zła wiara w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-123/18 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 września 2019 r. – HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Rada Unii Europejskiej; Komisja Europejska (Odwołanie – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające podjęte wobec Islamskiej Republiki Iranu – Naprawienie szkody, jaką wnosząca odwołanie miała ponieść wskutek umieszczenia jej nazwy w wykazie osób i podmiotów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie – Przesłanki powstania odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej – Pojęcie „wystarczająco istotnego naruszenia normy prawa Unii” – Ocena – Pojęcie „przedsiębiorstwa będącego w posiadaniu lub pod kontrolą” – Obowiązek uzasadnienia)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-143/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Bonn - Niemcy) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank – filia DB Privat- und Firmenkundenbank AG, dawniej DSL Bank – jednostka operacyjna Deutsche Postbank AG (Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 2002/65/WE – Umowa o kredyt konsumencki zawarta na odległość – Prawo do odstąpienia od umowy – Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu umowy na wyraźne żądanie konsumenta – Przekazanie konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia od umowy)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-145/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil dÉtat - Francja) – Regards Photographiques SARL/Ministre de lAction et des Comptes publics (Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 103 ust. 2 lit. a) – Artykuł 311 ust. 1 pkt 2 – Punkt 7 części A załącznika IX – Obniżona stawka VAT – Dzieła sztuki – Pojęcie – Fotografie wykonane przez artystę, drukowane przez niego lub pod jego nadzorem, sygnowane i numerowane oraz wykonane w liczbie ograniczonej do trzydziestu egzemplarzy – Uregulowanie krajowe ograniczające zastosowanie obniżonej stawki VAT tylko do fotografii mających charakter artystyczny)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-172/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal – Zjednoczone Królestwo) – AMS Neve Ltd; Barnett Waddingham Trustees; Mark Crabtree/Heritage Audio SL; Pedro Rodríguez Arribas (Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 97 ust. 5 – Jurysdykcja – Powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego – Jurysdykcja sądów państwa członkowskiego, „w którym miało miejsce naruszenie” – Reklamy i oferty sprzedaży zamieszczone na stronie internetowej i w portalach społecznościowych)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-199/18, C-200/18 i C-343/18: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 12 września 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Consiglio di Stato – Włochy) – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18)/Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C-199/18 i C-200/18) i SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa/Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna (C-343/18) (Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 – Artykuł 27 – Urzędowe kontrole pasz i żywności – Finansowanie – Opłaty lub należności z tytułu kontroli urzędowych – Możliwość zwolnienia przez państwa członkowskie niektórych kategorii podmiotów gospodarczych – Minimalne stawki opłat)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-290/18: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 5 września 2019 r. – Komisja Europejska/Republika Portugalska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 92/43/EWG – Dzika fauna i flora – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Artykuł 4 ust. 4 – Załączniki I i II – Tereny mające znaczenie dla Wspólnoty – Niewyznaczenie – Specjalne obszary ochrony – Konieczne środki – Nieprzyjęcie)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-331/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove – Słowacja) – TE/Pohotovosť s.r.o. (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2008/48/WE – Ochrona konsumentów – Kredyt konsumencki – Artykuł 10 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 10 ust. 3 – Informacje, które należy wskazać w umowie – Ustawodawstwo krajowe przewidujące obowiązek uściślenia sposobu podziału każdej płatności na spłatę kapitału, odsetki i opłaty)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-333/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) – Lombardi Srl/Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl (Odesłanie prejudycjalne – Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane – Dyrektywa 89/665/EWG – Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego wniesiona przez oferenta, którego oferta nie została wybrana – Skarga wzajemna wybranego oferenta – Dopuszczalność skargi głównej w przypadku zasadności skargi wzajemnej)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-347/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano – Włochy) – Avv. Alessandro Salvoni/Anna Maria Fiermonte (Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Artykuł 53 – Zaświadczenie dotyczące orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych, którego wzór formularza znajduje się w załączniku 1 – Kompetencje sądu pochodzenia – Badanie z urzędu ewentualnego zaistnienia naruszenia przepisów jurysdykcyjnych w sprawach dotyczących umów konsumenckich)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-377/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko AH, PB, CX, KM, PH (Odesłanie prejudycjalne – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Dyrektywa (UE) 2016/343 – Artykuł 4 ust. 1 – Domniemanie niewinności – Publiczne wypowiedzi o winie – Ugoda zawarta między prokuratorem a sprawcą przestępstwa – Orzecznictwo krajowe przewidujące podanie tożsamości oskarżonych, którzy nie zawarli takiej ugody – Karta praw podstawowych – Artykuł 48)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-383/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – Polska) – Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A. (Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Umowy o kredyt konsumencki – Dyrektywa 2008/48/WE – Artykuł 16 ust. 1 – Wcześniejsza spłata – Prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu odpowiadającej odsetkom i kosztom przypadającym na pozostały okres obowiązywania umowy)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-397/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Hiszpania) – DW/Nobel Plastiques Ibérica SA (Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2000/78 WE – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Artykuł 2 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) i art. 5 – Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – Pracownik szczególnie podatny na ryzyka związane z pracą w rozumieniu prawa krajowego – Istnienie „niepełnosprawności” – Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn obiektywnych w oparciu o kryteria wydajności, wszechstronności na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie, a także absencji – Szczególnie niekorzystna sytuacja dla osób niepełnosprawnych – Dyskryminacja pośrednia – Racjonalne usprawnienia – Osoba, która nie jest kompetentna ani zdolna bądź dyspozycyjna do wykonywania najważniejszych czynności na danym stanowisku)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-417/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus apygardos administracinis teismas – Litwa) – AW, BV, CU, DT/Lietuvos valstybė, reprezentowany przez Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras i Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2002/22/WE – Usługa powszechna i prawa użytkowników związane z sieciami i usługami łączności elektronicznej – Artykuł 26 ust. 5 – Jednolity europejski numer alarmowy – Udostępnianie informacji o lokalizacji osoby wykonującej połączenie)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-443/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 września 2019 r. – Komisja Europejska/Republika Włoska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Ochrona sanitarna roślin – Dyrektywa 2000/29/WE – Ochrona przed wprowadzeniem do Unii Europejskiej i rozprzestrzenianiem się w niej organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych – Artykuł 16 ust. 1 i 3 – Decyzja wykonawcza (UE) 2015/789 – Środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Xylella fastidiosa (Wells et al.) – Artykuł 7 ust. 2 lit. c) – Środki ograniczające rozprzestrzenianie – Obowiązek natychmiastowego usunięcia zakażonych roślin w 20 km pasie granicznym w strefie zakażonej – Artykuł 7 ust. 7 – Obowiązek nadzoru – Coroczne badania – Artykuł 6 ust. 2, 7 i 9 – Środki zwalczania – Ustawiczne ogólne naruszenie – Artykuł 4 ust. 3 TUE – Obowiązek lojalnej współpracy)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-468/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Constanța – Rumunia) – R/P (Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych – Rozporządzenie (WE) nr 4/2009 – Artykuł 3 lit. a) i d) oraz art. 5 – Sąd, który orzeka w przedmiocie trzech połączonych żądań, dotyczących rozwodu rodziców małoletniego dziecka, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązania alimentacyjnego względem dziecka – Stwierdzenie posiadania jurysdykcji w sprawie rozwodowej i braku jurysdykcji w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej – Jurysdykcja do rozpoznania żądania dotyczącego zobowiązania alimentacyjnego – Sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego będący sądem, przed którym pozwany wdaje się w spór)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-473/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 4 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg – Niemcy) – GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West (Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne – Pracownicy migrujący – Uregulowania Unii Europejskiej dotyczące przeliczenia walut – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Decyzja nr H3 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – Obliczenie dodatku dyferencyjnego do dodatku rodzinnego należnego pracownikowi zamieszkującemu w państwie członkowskim i pracującemu w Szwajcarii – Określenie daty odniesienia dla kursu wymiany)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-540/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 września 2019 r. – HX/Rada Unii Europejskiej (Odwołanie – Środki ograniczające przyjęte wobec Syryjskiej Republiki Arabskiej – Środki skierowane przeciwko wpływowym przedsiębiorcom prowadzącym działalność z Syrii – Dowód zasadności umieszczenia w wykazach)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-541/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – AS/Deutsches Patent- und Markenamt (Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 3 ust. 1 lit. b) – Charakter odróżniający – Kryteria oceny – Oznaczenie w postaci hashtagu)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-559/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg - Niemcy) – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach (Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 – Unia celna i Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Podpozycja 85044030 – Przekształtniki – Kryteria klasyfikacji – Zasadnicze przeznaczenie)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

C-239/19: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) – Zjednoczone Królestwo) – Eli Lilly and Company/Genentech Inc. (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych – Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 – Artykuł 3 lit. b) – Warunki otrzymania – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – Pozwolenie wydane osobie trzeciej – Oczywista niedopuszczalność)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa C-71/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 20 listopada 2018 r. w sprawie T-854/16, Barata/Parlament, wniesione w dniu 30 stycznia 2019 r. przez João Miguela Baratę

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa C-185/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Arbitral presso l’Asociația de arbitraj presso il foro di Cluj (Rumunia) w dniu 25 lutego 2019 r. – KE/LF

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa C-412/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie T-777/17, Pan/EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA), wniesione w dniu 27 maja 2019 r. przez Xianhao Pan

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA