REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Listy służące do ustalania składów orzekających

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 104b regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Złożenie ślubowania przez nowego członka Sądu

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Wybór prezesa izby

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Przydział sędziów do izb

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Złożenie ślubowania przez nowych członków Sądu do spraw Służby Publicznej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-255/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 października 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 49 WE - Zabezpieczenie społeczne - Ograniczenie swobody świadczenia usług - Pozaszpitalne koszty leczenia poniesione w innym państwie członkowskim - Brak zwrotu kosztów tudzież zwrot uzależniony od uzyskania uprzedniej zgody)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-509/09 i C-161/10: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris - Niemcy, Francja) - eDate Advertising GmbH przeciwko X, Olivier Martinez, Robert Martinez przeciwko MGN Limited (Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 - Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych - Jurysdykcja w sprawach, których „przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony, czyn podobny do czynu niedozwolonego lub roszczenie wynikające z takiego czynu” - Dyrektywa 2000/31/WE - Publikacja informacji w Internecie - Naruszenie dóbr osobistych - Miejsce, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę - Prawo właściwe dla usług społeczeństwa informacyjnego)

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-511/09 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 października 2011 r. - Dongguan Nazha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i IML Industria Meccanica Lombarda Srl (Odwołanie - Dumping - Przywozy mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej - Rozporządzenie (WE) nr 1136/2006 - Ustalenie marginesu dumpingu - Porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej - Rozporządzenie (WE) nr 384/96 - Artykuł 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 10)

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-530/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 27 października 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Rzeczpospolita Polska) - Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa przeciwko Ministrowi Finansów (VAT - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 52 lit. a) i art. 56 ust. 1 lit. b) i g) - Miejsce czynności podlegających opodatkowaniu - Miejsce opodatkowania - Tworzenie, wypożyczanie i montaż stoisk targowych)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-47/10 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 października 2011 r. - Republika Austrii przeciwko Scheucher - Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GesmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH i Johannowi Zsifkovicsowi; Komisja Europejska (Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 87 WE i art. 88 ust. 2 i 3 WE - Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń - Skarga o stwierdzenie nieważności - Przesłanki dopuszczalności - Dopuszczalne podstawy stwierdzenia nieważności - Pojęcie „zainteresowanej strony” - Uzasadnienie wyroków - Ciężar dowodu - Środki organizacji postępowania przed Sądem - Artykuły 64 i 81 regulaminu postępowania przed Sądem)

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-93/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 października 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Finanzamt Essen-NordOst przeciwko GFKL Financial Services AG (Szósta dyrektywa VAT - Artykuł 2 pkt 1 i art. 4 - Zakres stosowania - Pojęcia „odpłatne świadczenie usług” i „działalność gospodarcza” - Sprzedaż wierzytelności trudnych - Cena sprzedaży niższa od nominalnej wartości wierzytelności - Przejęcie przez nabywcę windykacji wierzytelności i ryzyka niewypłacalności dłużnika)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-109/10 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2011 r. - Solvay SA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie - Konkurencja - Rynek sody we Wspólnocie - Nadużycie pozycji dominującej - Naruszenie prawa do obrony - Dostęp do akt - Przesłuchanie przedsiębiorstwa)

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-110/10 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2011 r. - Solvay SA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie - Konkurencja - Rynek sody we Wspólnocie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Naruszenie prawa do obrony - Dostęp do akt - Przesłuchanie przedsiębiorstwa)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-311/10: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 października 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2007/46/WE - Homologacja pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów - Brak transpozycji w wyznaczonym terminie - Niepełna transpozycja)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-362/10: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 października 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2003/98/WE - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Nieprawidłowa transpozycja lub brak transpozycji niektórych przepisów w wyznaczonym terminie)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-402/10: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 27 października 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État - Francja) - Société Groupe Limagrain Holding przeciwko Établissement national des produits de lagriculture et de la mer (Rolnictwo - Rozporządzenia (EWG) nr 3665/87 i 565/80 - Refundacje wywozowe - Refundacja wypłacona zaliczką - Towary objęte procedurą składu celnego - Brak ewidencji towarowej - Dowód na okoliczność dokonania wywozu towarów - Pobranie w całości lub w części refundacji związanej z tym wywozem - Obowiązek zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty - Zastosowanie zwiększenia kwoty do zwrotu)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-504/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 października 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky - Republika Słowacka) - Tanoarch s.r.o. przeciwko Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (Podatki - Podatek VAT - Prawo do odliczenia - Cesja udziału w prawie do wynalazku przysługującym kilku przedsiębiorstwom na przedsiębiorstwo mające prawo do korzystania z tego wynalazku w całości - Praktyka stanowiąca nadużycie)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-559/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 października 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgia) - Deli Ostrich NV przeciwko Belgische Staat (Wspólna taryfa celna - Nomenklatura scalona - Klasyfikacja taryfowa - Zamrożone mięso wielbłądów niehodowlanych - Zaklasyfikowanie do podpozycji 02089040 (inne rodzaje dziczyzny) lub podpozycji 02089095 (pozostałe))

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-601/10: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 października 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18/WE - Zamówienia publiczne na usługi - Usługi dodatkowe związane z katastrem i z zagospodarowaniem przestrzennym - Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu)

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-472/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság (Węgry) w dniu 16 września 2011 r. - Banif Plus Bank Zrt. przeciwko Csaba Csipai i Viktória Csipai

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-490/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Węgry) w dniu 26 września 2011 r. - IBIS S.r.l. przeciwko PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt.

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-500/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice Queens Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 23 września 2011 r. - Fruition Po Limited przeciwko Minister of Sustainable Farming and Food and Animal Health

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-522/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Lecce (Włochy) w dniu 13 października 2011 r. - postępowanie karne przeciwko Abdoulowi Khadre Mbaye

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA