REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2019 roku

Sprawa C-731/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) w dniu 4 października 2019 r. – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-788/19: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2019 r. – Komisja Europejska/Hiszpania

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-796/19: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2019 r. – Komisja Europejska/Republika Austrii

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-806/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-105/17: HSBC Holdings plc i in./Komisja, wniesione w dniu 31 października 2019 r. przez Komisję Europejską

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-48/17: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2019 r. – ADDE/Parlament (Prawo instytucjonalne – Parlament Europejski – Decyzja uznająca niektóre wydatki partii politycznej za niekwalifikowalne do celu otrzymania dotacji za rok 2015 – Decyzja przyznająca dotację na rok 2017 i przewidująca wypłatę zaliczki do wysokości 33 % maksymalnej kwoty dotacji oraz obowiązek ustanowienia gwarancji bankowej – Obowiązek bezstronności – Prawo do obrony – Rozporządzenie finansowe – Przepisy wykonawcze do rozporządzenia finansowego – Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 – Proporcjonalność – Równość traktowania)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-332/17: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – E-Control/ACER (Energia – Decyzja komisji odwoławczej ACER – Ustalanie regionów wyznaczania zdolności przesyłowych – Skarga o stwierdzenie nieważności – Interes prawny – Częściowa niedopuszczalność – Rozporządzenie (UE) 2015/1222 – Kompetencje ACER)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-333/17: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – Austrian Power Grid i Vorarlberger Übertragungsnetz/ACER (Energia – Decyzja komisji odwoławczej ACER – Ustalanie regionów wyznaczania zdolności przesyłowych – Skarga o stwierdzenie nieważności – Interes prawny – Częściowa niedopuszczalność – Rozporządzenie (UE) 2015/1222 – Kompetencje ACER)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-335/17: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2019 r. – Hilfe zur Selbsthilfe/Komisja (Klauzula arbitrażowa – Program bezpieczeństwa żywności na rzecz rolniczych gospodarstw domowych szczególnie zagrożonych brakiem żywności w Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) – Zmiana kwalifikacji skargi – Sprawozdania z audytu – Sprawozdanie z audytu przeprowadzonego przez Trybunał Obrachunkowy – Sprawozdanie OLAF – u – Zwrot wypłaconych kwot – Proporcjonalność – Uzasadnione oczekiwania)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-601/17: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Kształt sześcianu o powierzchniach mających strukturę siatki) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Trójwymiarowy unijny znak towarowy – Kształt sześcianu o powierzchniach mających strukturę siatki – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001] – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 (obecnie art. 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) – Artykuł 75 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001) – Artykuł 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-778/17: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – Autostrada Wielkopolska/Komisja (Pomoc państwa – Koncesja na płatną autostradę – Ustawa przewidująca zwolnienie niektórych pojazdów z opłat za przejazd – Rekompensata przyznana koncesjonariuszowi przez państwo członkowskie z tytułu utraty przychodów – Wirtualna opłata za przejazd – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron – Obowiązek zachowania przez Komisję szczególnej staranności – Pojęcie pomocy państwa – Korzyść – Spodziewana poprawa sytuacji finansowej koncesjonariusza – Kryterium podmiotu prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej – Artykuł 107 ust. 3 lit. a) TFUE – Krajowa pomoc regionalna)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-58/18: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Xocolat – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy LUXOCOLAT – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Uzasadnienie sprzeciwu – Zasada 15 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/625)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-279/18: Postanowienie Sądu z dnia 17 października 2019 r. – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy AXICORP ALLIANCE – Wcześniejsze słowne i graficzne znaki towarowe Unii Europejskiej ALLIANCE – Względne podstawy odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Dowód rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych – Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Interpretacja opisu towarów zawartych w wykazie alfabetycznym towarzyszącym klasyfikacji nicejskiej)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-310/18: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – EPSU i Goudriaan/Komisja (Polityka społeczna – Dialog między partnerami społecznymi na poziomie Unii – Umowa zatytułowana „Ogólne ramy informowania urzędników i pracowników rządowej administracji centralnej oraz przeprowadzania z nimi konsultacji” – Wspólne żądanie stron-sygnatariuszy w zakresie wykonania tej umowy na poziomie Unii – Odmowa Komisji przedłożenia Radzie wniosku dotyczącego decyzji – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt podlegający zaskarżeniu – Dopuszczalność – Zakres uznania, jakim dysponuje Komisja – Autonomia partnerów społecznych – Zasada pomocniczości – Proporcjonalność)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-361/18: Wyrok Sądu z dnia 5 listopada 2019 r. – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy SIR BASMATI RICE – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-380/18: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2019 r. – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego INTAS – Wcześniejsze graficzne, unijny i krajowy, znaki towarowe zawierające element słowny „indas” – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń i towarów – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Dowód rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych – Artykuł 47 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-417/18: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – CdT/EUIPO (Skarga o stwierdzenie nieważności – Prawo instytucjonalne – Obowiązek powierzenia CdT prac tłumaczeniowych koniecznych dla funkcjonowania EUIPO – Rozwiązanie porozumienia między CdT a EUIPO – Opublikowanie ogłoszenia o przetargu na usługi tłumaczeniowe – Zarzut niedopuszczalności – Brak interesu prawnego – Częściowe umorzenie postępowania – Częściowa niedopuszczalność)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-432/18: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2019 r. – Palo/Komisja (Służba publiczna – Personel tymczasowy – Emerytury i renty – Sposób funkcjonowania systemu emerytalno-rentowego – Odprawa – Artykuł 12 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Zasady równego traktowania i niedyskryminacji – Uzasadnione oczekiwania – Zasada dobrej administracji – Obowiązek staranności)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-434/18: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2019 r. – Vans/EUIPO (ULTRARANGE) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ULTRARANGE – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-454/18: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2019 r. – Biasotto/EUIPO – Oofos (OO) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego OO – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy OO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-498/18: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Happy Moreno choco – Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe MORENO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Zastąpienie wykazu towarów objętych wcześniejszymi graficznymi krajowymi znakami towarowymi – Sprostowanie decyzji izby odwoławczej – Artykuł 102 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Podstawa prawna – Wcześniejsza praktyka decyzyjna – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-559/18: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Plastry medyczne) (Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający plaster medyczny – Ujawnienie wcześniejszych wzorów – Podstawa unieważnienia – Indywidualny charakter – Poinformowany użytkownik – Stopień swobody twórcy – Inne całościowe wrażenie – Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-560/18: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2019 r. – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Plastry medyczne) (Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający plaster medyczny – Ujawnienie wcześniejszych wzorów – Podstawa unieważnienia – Indywidualny charakter – Poinformowany użytkownik – Stopień swobody twórcy – Inne całościowe wrażenie – Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-568/18: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2019 r. – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego WE – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy WE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-582/18: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2019 r. – Boxer Barcelona/EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego XBOXER BARCELONA – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający literę „x” – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Dowody – Artykuł 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 – Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Ograniczenie zgłoszenia do rejestracji w postępowaniu przed izbą odwoławczą – Artykuł 49 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-628/18: Wyrok Sądu z dnia 17 października 2019 r. – E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Caprice – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA