REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

Strony 27 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego 1

Strony 37 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów 1

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG Sprawa nr COMP/M.4094 - Ineos/BP Dormagennotyfikowana jako dokument nr C2006 3592 1

Strony 40 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 241/2007 z dnia 7 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. uchylająca decyzję 2003/487/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę sekretarza generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen: „SISNET”

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w trakcie którego można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenianotyfikowana jako dokument nr C2007 663

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/317/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzynotyfikowana jako dokument nr C2007 674 1

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w odniesieniu do przywozu z krajów trzecich wymienionych w rozporządzeniu WE nr 2076/2005 żywych ryb i mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzinotyfikowana jako dokument nr C2007 682 1

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 238/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 239/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady EWG nr 404/93 w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 240/2007 z dnia 6 marca 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Štramberské uši ChOG - Aceite Monterrubio ChNP - Alfajor de Medina Sidonia ChOG

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 94/741/WE oraz 97/622/WE w odniesieniu do kwestionariuszy wykorzystywanych przy sporządzaniu sprawozdań z wykonywania przepisów dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz wykonywania przepisów dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznychnotyfikowana jako dokument nr C2007 634 1

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń na Węgrzechnotyfikowana jako dokument nr C2007 671 1

Strony 10 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkościnotyfikowana jako dokument nr C2007 675 1

Strony 13 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 234/2007 z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 235/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty 1

Strony 3 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 236/2007 z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady WE nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Strony 14 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 237/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem WE nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. upoważniająca zastępcę sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej do reprezentowania niektórych państw członkowskich podczas zawierania umów dotyczących świadczenia usług związanych z infrastrukturą łączności służącą środowisku Schengen oraz podczas realizacji tych umów do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko Rady 2007/150/WPZiB z dnia 5 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków służących skutecznemu wykonaniu mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii MTKJ

Strony 21 - 27 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 7/2005 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotyczącej wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP-UE  

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 228/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 229/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 26. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 1898/2005

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA