REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni 

Strony 3 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 509/2011 z dnia 24 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 53 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 maja 2011 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych nie ma zastosowania w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego w Republice Czeskiej(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3406) 

Strony 55 - 59 Pobierz pdf

Informacja w sprawie daty podpisania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) nr 501/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowu na podstawie Protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz tymczasowego jego stosowania

Strony 4 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 502/2011 z dnia 23 maja 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 503/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 26 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 504/2011 z dnia 23 maja 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 45 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 505/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

Strony 48 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 506/2011 z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima 

Strony 52 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 507/2011 z dnia 23 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 56 - 57 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/60/EU z dnia 23 maja 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tebufenozydu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE 

Strony 58 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/297/WPZiB z dnia 23 maja 2011 zmieniająca wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

Strony 62 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/298/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/299/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 65 - 84 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/300/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 85 - 86 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/301/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Strony 87 - 90 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/302/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 91 - 94 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 maja 2011 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niderlandach(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3427)

Strony 95 - 98 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2011 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005, znosząca zawieszenie oraz wycofująca zwolnienie z płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3543)

Strony 99 - 104 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)(  )

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie amortyzacji podatkowej finansowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) wdrożonej przez Hiszpanię(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9566) 

Strony 1 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm) 

Strony 2 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA