REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę 2006/23/WE ( Dz.U. L 309 z 24.11.2009 )

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1482 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 861/2013 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii w odniesieniu do kodów TARIC producentów współpracujących nieobjętych próbą

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1483 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu i uchylająca decyzję 2006/804/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5464)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1484 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5778)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1443 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5225)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1475 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie klasyfikacji mrozoodporności dachówek ceramicznych w ramach normy EN 1304 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1476 z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1477 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1051/2009 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1478 z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1439/95, załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 748/2008 i załącznik III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 593/2013 w odniesieniu do organu upoważnionego do wystawiania dokumentów i świadectw w Argentynie

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1479 z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1240 w odniesieniu do zbycia zapasów interwencyjnych na potrzeby programu dystrybucji żywności na rzecz osób najbardziej potrzebujących

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1480 z dnia 16 sierpnia 2017 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5589)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2095 z dnia 26 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy ( Dz.U. L 326 z 1.12.2016 )

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1472 z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1473 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2017/1474 z dnia 8 czerwca 2017 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w odniesieniu do szczegółowych celów dotyczących opracowania, przyjęcia i przeglądu technicznych specyfikacji interoperacyjności (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3800)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów ( Dz.U. L 100 z 12.4.2017 )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1464 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do koncesji handlowych przyznanych Kosowu po wejściu w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1465 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1466 z dnia 11 sierpnia 2017 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na wina pochodzące z Kosowa i ustalające zarządzanie nimi

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1467 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1255/2010 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Kosowa

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1468 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 354/2011 otwierające kontyngenty taryfowe Unii na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Bośni i Hercegowiny i ustanawiające zarządzanie nimi

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1469 z dnia 11 sierpnia 2017 r. ustanawiające ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1470 z dnia 2 lutego 2017 r. dotycząca programów pomocy SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) przyznanej przez Francję na rzecz przedsiębiorstw świadczących usługi transportu autobusowego w regionie Île-de-France(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 439)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA