REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Komisji (UE) 2019/722 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Zaprzestanie handlu z izraelskimi osiedlami na okupowanych terytoriach palestyńskich”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3305)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/701 z dnia 5 kwietnia 2019 r. ustanawiająca słownik wspólnych nazw składników do stosowania na etykietach produktów kosmetycznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/702 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/703 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/704 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Protokół zmieniający Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/705 z dnia 2 maja 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/706 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej karwon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/707 z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-M, metiokarb, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol, S-metolachlor i tebukonazol

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2019/708 z dnia 15 lutego 2019 r. uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021-2030

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/709 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia menedżera sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3228)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2019 Komitetu Stowarzyszenia UE-Ukraina w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia listy arbitrów, o której mowa w art. 323 ust. 1 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony [2019/710]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/697 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/698 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/699 z dnia 6 maja 2019 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2019 r. do dnia 29 czerwca 2019 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/700 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.34914 (2013/C) wdrożonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz systemu poboru podatku dochodowego od osób prawnych w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7848)

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 ( Dz.U. L 46 z 17.2.2004 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 8, s. 10)

Strony 202 - 202 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/256 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów służących do przekazywania informacji na temat dużych projektów wspólnego planu działania, do sprawozdań z wdrażania w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”, a także wzorów sprawozdania z postępów i rocznych sprawozdań z kontroli oraz poprawiającego to rozporządzenie w odniesieniu do danych do celów przeglądu skuteczności działania i ram wykonania ( Dz.U. L 43 z 14.2.2019 )

Strony 202 - 202 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/693 z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 481/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/694 z dnia 15 lutego 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do formy finansowania niepowiązanego z kosztami danych operacji

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/695 z dnia 26 kwietnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Gönci kajszibarack” (ChOG)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci ( Dz.U. L 112 z 27.4.2016 )

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ( Dz.U. L 353 z 31.12.2008 )

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ( Dz.U. L 117 z 5.5.2017 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA