REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE ( Dz.U. L 117 z 5.5.2017 )

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 ( Dz.U. L 327 z 9.12.2017 )

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/686 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające, na podstawie dyrektywy Rady 91/477/EWG, szczegółowe zasady systematycznej wymiany drogą elektroniczną informacji dotyczących transferu broni palnej w Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/687 z dnia 2 maja 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów ze stali powlekanej organicznie pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/688 z dnia 2 maja 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych wyrobów ze stali powlekanej organicznie pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/689 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie projektu pilotażowego wdrażającego za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym określone przepisy dotyczące współpracy administracyjnej ustanowione w dyrektywie Rady 91/477/EWG

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/690 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Szwecję na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zakazującego wprowadzania do obrotu modeli turbin wiatrowych SWT-2.3-101 i SWT-3.0-113 oraz wycofującego te maszyny, które już wprowadzono do obrotu (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3118)

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/691 z dnia 2 maja 2019 r. upoważniająca, zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/574, podmioty gospodarcze do korzystania z usług innego podmiotu wydającego identyfikatory

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Oświadczenie przedkładane sekretariatowi Traktatu karty energetycznej zgodnie z art. 26 ust. 3 lit. b) ppkt (ii) TKE, zastępujące oświadczenie złożone 17 listopada 1997 r. w imieniu Wspólnot Europejskich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/680 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/681 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/682 z dnia 9 kwietnia 2019 r. upoważniająca państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/683 z dnia 9 kwietnia 2019 r. upoważniająca państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/684 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Japonii w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Japońską Agencję ds. Usług Finansowych za równoważne z wymogami dotyczącymi wyceny, rozstrzygania sporów i depozytu zabezpieczającego określonymi w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/685 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2019 r. (EBC/2019/10)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/672 z dnia 29 kwietnia 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/673 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/674 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/675 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1067/2008 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/676 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka ABE-IT 56 (składniki lizatu z Saccharomyces cerevisiae szczep DDSF623) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/677 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej chlorotalonil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/678 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (UE) 2019/679 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania tymczasowego ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnicę klientom detalicznym

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/235 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającej decyzję 2008/411/WE w odniesieniu do aktualizacji odpowiednich warunków technicznych dotyczących zakresu częstotliwości 3 400 -3 800MHz ( Dz.U. L 37 z 8.2.2019 )

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/667 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 w celu dalszego odroczenia dat rozpoczęcia stosowania obowiązku rozliczania niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA