REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1732 z dnia 18 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1733 z dnia 19 listopada 2020 r. ustalające wielkości progowe w odniesieniu do lat 2021 i 2022 do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych przywozowych za niektóre owoce i warzywa

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1734 z dnia 18 listopada 2020 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7860) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1735 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2248 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2020/55)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1736 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2020/56)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1726 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie podpisania i zawarcia, w imieniu Unii, umowy ramowej między Unią Europejską a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie udzielania wzajemnego wsparcia w kontekście ich odpowiednich misji i operacji w terenie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa ramowa między Unią Europejską a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie udzielania wzajemnego wsparcia w kontekście ich odpowiednich misji i operacji w terenie

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/1671 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) wdrożonej przez Francję na rzecz przedsiębiorstw Ryanair i Airport Marketing Services (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5729)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1727 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących upoważnionych przedsiębiorców

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1728 z dnia 17 listopada 2020 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7880) (Jedynie tekst w języku chorwackim jest autentyczny)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1729 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych oraz w sprawie uchylenia decyzji wykonawczej 2013/652/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7894) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/1730 z dnia 18 listopada 2020 r. potwierdzająca uczestnictwo Irlandii w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1954 zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Dodatek ( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich P 52 z dnia 16 sierpnia 1960 r. )

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV ( Dz.U. L 74 z 15.3.2008 )

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1716 z dnia 11 listopada 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Paprika Žitava”/„Žitavská paprika” (ChNP)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1717 z dnia 11 listopada 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Vinagre de Jerez” (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1718 z dnia 11 listopada 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Peperone di Senise” (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1719 z dnia 11 listopada 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Casciotta d’Urbino” (ChNP)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1720 z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przywozu karmy dla zwierząt domowych z Gruzji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1721 z dnia 17 listopada 2020 r. określające informacje techniczne dotyczące zbiorów danych badania reprezentacyjnego w dziedzinie „dochody i warunki życia” dotyczącego zdrowia i jakości życia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/1722 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie puli uprawnień, które mają zostać wydane w całej Unii na 2021 r. w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7704) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1723 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii, Egiptu, Izraela, Libanu, Libii, Maroka, Palestyny, Syrii, Tunezji i Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7661) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1724 z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1654 dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8126) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1725 z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1664 dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8128) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1705 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczącego międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA