REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1677 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w celu poprawy wykonalności wymogów informacyjnych dotyczących pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1678 z dnia 6 listopada 2020 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Rioja” (ChNP)]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1679 z dnia 6 listopada 2020 r. obejmujące nazwę „Soltvadkerti” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1680 z dnia 6 listopada 2020 r. obejmujące nazwę „Friuli”/„Friuli Venezia Giulia”/„Furlanija”/„Furlanija Julijska krajina” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1681 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1682 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1683 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1684 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1685 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji bupiwakaina w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1686 z dnia 12 listopada 2020 r. poddające rejestracji przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej pochodzących z Turcji

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2020/1687 z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowej substancji psychoaktywnej N,N-dietylo-2-[[4-(1‐metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanoaminy (izotonitazenu) do definicji narkotyku

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (UE) 2020/1689 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania tymczasowego wymogu żądania od osób fizycznych lub prawnych posiadających pozycje krótkie netto obniżenia progów powodujących obowiązek zgłoszenia pozycji krótkich netto dotyczących wyemitowanego kapitału podstawowego spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w celu zgłoszenia właściwym organom pozycji powyżej określonego progu zgodnie z art. 28 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1688 z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/187 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2020/48)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1690 z dnia 25 września 2020 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2020/45)

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1691 z dnia 25 września 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2020/47)

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1692 z dnia 25 września 2020 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2020/46)

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące ograniczenia pewnych praw osób, których dotyczą dane, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia BBI

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1673 z dnia 5 listopada 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [„Trójniak staropolski tradycyjny” (GTS)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1674 z dnia 29 października 2020 r. upoważniająca Szwecję do stosowania zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1675 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzającego w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 358 z dnia 31 grudnia 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 18, tom 002, s. 30)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1665 z dnia 4 listopada 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [„Dwójniak staropolski tradycyjny” (GTS)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1666 z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu uwzględnienia nowego typu nawozów WE w załączniku I (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1667 z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/977 w odniesieniu do okresu stosowania środków tymczasowych w zakresie kontroli produkcji produktów ekologicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1668 z dnia 10 listopada 2020 r. określające szczegóły i funkcje systemu informacyjnego i komunikacyjnego, który ma być stosowany do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA