REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2021/746 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w odniesieniu do protokołów badań niektórych odmian gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych oraz zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE w odniesieniu do niektórych nazw botanicznych roślin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/747 z dnia 3 maja 2021 r. w sprawie mianowania czterech członków i dziewięciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Rumunię

Strony 104 - 104 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/748 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udziału Kanady w projekcie PESCO pt. „Mobilność wojskowa”

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/749 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udziału Królestwa Norwegii w projekcie PESCO pt. „Mobilność wojskowa”

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/750 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w projekcie PESCO pt. „Mobilność wojskowa”

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/751 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/736 z dnia 4 maja 2021 r. zezwalająca Polsce na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3014) (Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/737 z dnia 4 maja 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez austriackie Federalne Ministerstwo Działań w dziedzinie Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3015)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/738 z dnia 4 maja 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez niemiecki Urząd Federalny ds. Chemikaliów, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3016)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/739 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia działania podjętego przez niderlandzkie Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, polegającego na udostępnianiu na rynku i stosowaniu produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3020)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/740 z dnia 4 maja 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Urząd Zjednoczonego Królestwa ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Isopropanol Solution zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3037)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/741 z dnia 5 maja 2021 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3045)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/731 z dnia 26 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących kar nakładanych na kontrahentów centralnych z państw trzecich lub powiązane strony trzecie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/732 z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 667/2014 w odniesieniu do treści akt, które urzędnik dochodzeniowy przedkłada Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, prawa do bycia wysłuchanym w kontekście decyzji tymczasowych, a także w odniesieniu do deponowania grzywien i okresowych kar pieniężnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/733 z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 887/2011 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/961 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium CECT 4515 jako dodatku paszowego oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1395 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako dodatku paszowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/734 z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 w sprawie szczególnych uzgodnień dotyczących mechanizmu uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/735 z dnia 4 maja 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez irlandzkie Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3026) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Zarządu nr 5/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczania niektórych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działań prowadzonych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej ( Dz.U. L 327 z 22.12.2000 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, s. 275)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/728 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2021/17)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/729 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające decyzję (UE) 2017/2098 w sprawie aspektów proceduralnych dotyczących nakładania środków korygujących w związku z niezastosowaniem się do rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2021/18)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/730 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1349 w sprawie procedury i warunków wykonywania przez właściwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2021/19)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/692 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Obywatele, równość, prawa i wartości” oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 i rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/693 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Sprawiedliwość” oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1382/2013

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/723 z dnia 26 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w odniesieniu do utworzenia publicznego rejestru organów wyznaczonych przez każde państwo członkowskie do nadzorowania procesów dojrzewania napojów spirytusowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA