REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/846 z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3844)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/840 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) i uchylające rozporządzenie (UE) nr 331/2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/841 z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących niezgodności związanych z systemem identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz oraz dotyczących obliczania poziomu kar administracyjnych w odniesieniu do zwierząt zgłoszonych w ramach systemów pomocy lub środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/842 z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 307/2012 w odniesieniu do wymogów przejrzystości i poufności na potrzeby unijnej oceny ryzyka stwarzanego przez substancje podlegające kontroli (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/843 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej cyjazofamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/844 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Turcji

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/845 z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/238 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji owotransferyna w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/810 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2021/808 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych substancji wymienionych w załączniku II do decyzji 2002/657/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180 z dnia 21 maja 2021 r.)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/836 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/837 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte przez Unię Europejską na forum Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/838 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju ustanowionego w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do ustanowienia listy ekspertów, którzy mogą zostać wybrani na członków grupy ekspertów zgodnie z art. 301 Układu

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/839 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do niektórych spraw administracyjnych i kadrowych Wspólnoty Transportowej

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/826 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia z należności celnych przywozowych i zwolnienia z VAT towarów przywiezionych przez Belgię w odpowiedzi na wniosek o pomoc, o którą zwróciła się Grecja w celu stawienia czoła kryzysowi migracyjnemu (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3274) (Jedynie teksty w języku niderlandzkim, francuskim i greckim są autentyczne)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/827 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2021/20)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 158 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń wspomagających cofanie i pojazdów silnikowych w odniesieniu do orientacji kierowcy co do obecności niechronionych użytkowników drogi z tyłu pojazdu [2021/828]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 159 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do systemu informowania przy ruszaniu o obecności pieszych i rowerzystów [2021/829]

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/822 z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) nr 1003/2013 i (UE) 2019/360 w odniesieniu do rocznych opłat nadzorczych pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji za 2021 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/823 z dnia 20 maja 2021 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych pstrągów tęczowych pochodzących z Turcji w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/824 z dnia 21 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 540/2011 i (UE) nr 820/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej terbutyloazyna (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/825 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ponownego przedłużenia obowiązywania tymczasowego odstępstwa od regulaminu wewnętrznego Rady, wprowadzonego decyzją (UE) 2020/430, w związku z utrudnieniami w podróżowaniu spowodowanymi przez pandemię COVID-19 w Unii

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2021/816 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające zalecenie (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/803 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między unią Europejską a Królestwem Norwegii na podstawie art. XXVIII układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/804 z dnia 20 maja 2021 r. dotyczące wykonania art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 747/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA