REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Decyzja Rady (UE) 2021/779 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie ds. Handlu ustanowionym na mocy Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony, w odniesieniu do zmian decyzji Komitetu ds. Handlu nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 i nr 5/2014 w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do umowy oraz aktualizacji list arbitrów i ekspertów w dziedzinie handlu i zrównoważonego rozwoju

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/780 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej Światowej Organizacji Handlu

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/781 z dnia 10 maja 2021 r. dotycząca publikacji wykazu podającego niektóre poziomy emisji CO2 przypadające na producenta oraz średnie indywidualne poziomy emisji CO2 wszystkich nowych pojazdów ciężkich zarejestrowanych w Unii i emisje odniesienia CO2 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 na okres sprawozdawczy roku 2019 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3109) (Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim, szwedzkim i włoskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240 (Tekst mający znaczenie dla EWG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2021/768 z dnia 30 kwietnia 2021 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 608/2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2021/769 z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2021/770 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie obliczania zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów własnych, w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych oraz w sprawie niektórych aspektów zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przez ustanowienie szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/772 z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/977 w odniesieniu do środków tymczasowych związanych z kontrolami produkcji produktów ekologicznych, w szczególności w odniesieniu do okresu stosowania (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2021 Rady Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w drodze zastąpienia protokołu 3 do tego Układu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej [2021/742]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2021/753 z dnia 6 maja 2021 r. upoważniająca Maltę do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/279

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/754 z dnia 4 maja 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez estońską Radę ds. Zdrowia, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3032)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/755 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt w odniesieniu do przeżuwaczy i koniowatych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3009)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/756 z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/757 z dnia 3 maja 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Ennstaler Steirerkas” (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/758 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie statusu niektórych produktów jako dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie wycofania z obrotu niektórych dodatków paszowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/759 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wyjątków od wymogu dotyczącego paszportu roślin, statusu Włoch, Irlandii, Litwy, Słowenii i Słowacji lub niektórych ich obszarów jako stref chronionych oraz odniesienia do strefy chronionej w Portugalii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/761 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające załączniki I–IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/717 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/762 z dnia 6 maja 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez irlandzkie Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych zawierających propan-2-ol do stosowania jako produkty do higieny ludzi zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3127) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/752 z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2021/21)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja nr 2021-096 rev 1 Zarządu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczeń niektórych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/743 z dnia 6 maja 2021 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/744 z dnia 6 maja 2021 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/745 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan glinowo-amonowy, krzemian glinu, beflubutamid, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, węglan wapnia, kaptan, dwutlenek węgla, cymoksanil, dimetomorf, etefon, wyciąg z krzewu herbacianego, famoksadon, pozostałości destylacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe C7–C20, flumioksazyna, fluoksastrobina, flurochloridon, folpet, formetanat, kwas giberelinowy, gibereliny, heptamaloksyloglukan, proteiny hydrolizowane, siarczan żelaza, metazachlor, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, oleje roślinne/olej rzepakowy, wodorowęglan potasu, propamokarb, protiokonazol, piasek kwarcowy, olej z ryb, środki odstraszające zapachem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy, S-metolachlor, feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych, tebukonazol i mocznik (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

REKLAMA