REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/805 z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/806 z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia ditlenku węgla otrzymywanego z propanu, butanu lub mieszaniny obu tych związków poprzez spalanie jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/807 z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sorbinianu potasu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/808 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wydajności metod analitycznych w odniesieniu do pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, oraz interpretacji wyników, jak również w sprawie metod stosowanych do pobierania próbek oraz uchylające decyzje 2002/657/WE i 98/179/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/809 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia sfermentowanego wyciągu z liści Symphytum officinale L. (żywokost) jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/810 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2021/808 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych substancji wymienionych w załączniku II do decyzji 2002/657/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/811 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/812 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu oraz w Radzie Stowarzyszenia ustanowionych na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do pozytywnej opinii dotyczącej zatwierdzonego przez rząd Gruzji wyczerpującego harmonogramu wdrożenia prawodawstwa odnoszącego się do zamówień publicznych oraz w sprawie uznania zakończenia etapu 1 określonego w załączniku XVI-B do tego układu o stowarzyszeniu

Strony 147 - 147 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/813 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZIB) 2021/814 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/915 w sprawie działań informacyjnych Unii wspierających wdrożenie Traktatu o handlu bronią

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/815 z dnia 20 maja 2021 r. dotycząca wykonania decyzji 2014/450/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/800 z dnia 17 maja 2021 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3291) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2021/801 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie uwzględniania strat w opodatkowaniu w czasie kryzysu związanego z COVID-19

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Regulamin postępowania przed Trybunałem EFTA

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Urząd Nadzoru EFTA – REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/802 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino]butanianu metylu (MDMB-4en-PINACA) oraz 2-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (4F-MDMB-BICA) do definicji narkotyku

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 130 z 17 maja 2019 r.)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 30.4.2021 r.)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52 z dnia 23 lutego 2018 r.)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 56 z dnia 25 lutego 2019 r.)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 97 z dnia 19 marca 2021 r.)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/799 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zarządzania Publicznego OECD i Rady OECD w odniesieniu do projektu zalecenia w sprawie zwalczania nielegalnego handlu poprzez zwiększenie przejrzystości stref wolnego handlu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/797 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika II i załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2021/798 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie mianowania dwóch sędziów i dwóch rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/793 z dnia 26 marca 2021 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA